Phênhv nênhs jông uô hâux lưv jông hnuz 25-8-2022
Thứ năm, 15:00, 25/08/2022

Sir jos lês uô jông têx luôs hâux lưv viv cêr truôx tuk trâu tsôngv pêx xênhv

Luôs hâux lưv phax tir thêir têx tsi jông, nênhs fêv thâuv hmo ntux tsi chuôs li hâur ntâu đrôngs lox, taz sik cux tsi zos tsơưs nhoz Lào Cai-iz thax tsav qơư muôx trôngx đriv, muôx ntâu kruô muk lol ndis shuôs têz qơưk uô si. Tiểu đoanx Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Lào Cai li chor tổ côngz xưv thâuv tưs cux bax jông cxuô faz tsưr ziv, siêz truôx bo lês uô têx luôs hâux lưv zok muôz, taz por truôx tuk. Đại uý Lê Xuân Đoàn heik: “Đhâu qênhz yuôx, chor nênhs sir zôngv têx chơưr, bia, zax zênhz…., muôx kênh lênhx tso têk khiêr, chêv têx lưv lươngv công an li uz li no, pêz tưz zênhx max tir thêir, xưv bluô trơưk cui tinhv”.

Viv tox trôngz hâur pêk nxaz, phiv liv muk lol, Lào Cai tsênhv zos qơư têx nênhs zuôr muôs uô luôv zax zênhz khênhr thâux gra zax zênhz muk đhâu trâu Trung Quốc. Chor nênhs co lơưr lok six txơưx jêik, sik tuôr tsưr ziv đros luôs 2 chas tỉnh, têz qơưk đrâuv, zôngv hur si công nghệ siêz viv li têx txuz nuv ntơư tsuv fuô uô têx faz tsưr ziv nhiêk txơưr nhiêk tsi siz thôngx. Hâur ntu đhâu, Lào Cai tưz ruôr por tsês tâu ntâu txuz zuôr muôs, uô luôv zax zênhz lox, muôx kênh txuz sâu tsês tâu 2, 3 puôk poz zênhz đơưz, 2, 3 cxênhz njiêr yuôx shơư zênhz. Hâur hlik hli 8 nhiv kruôr đhâu, muôx nzir iz lênhx nênhs thâux gra tsi trơưk chei 120 cxênhz njiêr yuôx shơư zênhz trâul ntêk tâu.

Nhoz hâur qơư lox đar, đros trâu ntâu thax tsav tox siêz, ntus đriv, Lào Cai tưz nzor uô tiêr luôs hâux lưv tso, phênhz Công an chính quy muk lês uô têx hâux lưv hâur xã ntơưv 100% xã . Tsơưr lươngv txux chi, tsưr ziv tâu gra siêz cux paz đơưk uô tâu ntâu txuz nuv li: Phax tar moz Covid-19; uô têx ntơưr đas cir yêz, biển số yêz ntơưv xã, tsưx phưv truôx tuk thax tsav ntuus đriv….. Trung tá Vũ Thành Trung, Tsar Công an xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương heik: “Lưv lươngv công an xã cux hux jos truôx đros chor tuz lênhv pênhz phax, cxuô ban, ngênhx đoanx thêv sir jos muk yax kriê trâu tsôngv pêx xênhv chiê lơưr pâuz tsênhz txos chei têz qơưk têx cui tinhv. Uô cxâuv chei têz qơưk li têx tsi jông, lar heik zos muk lol đhâu đriv têz tsi trơưk chei zuôr buôk ti uô tsi jông txos tsôngv pêx xênhv li chei, vax huôv”.

Trơưk li Đại tá Lưu Hồng Quảng, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, lês uô jông cxuô luôs hâux lưv zok muôz viv tsôngv lax pêx xênhv; sir jos cxiv tsa lưv lươngv truôx njês, phênhz têx nuv uô, hlôngr yiêz tsưr ziv uô hâux lưv, phax tar chor nênhs uô cxâuv chei têz qơưk hâur thax tsav tưz uô tâu jông. Txix shông 2015 txos nhiv no tưz muôx 3 cxênhz ntâu txuz uô cxâuv chei tâu xưv bluô, hâur co tsi tsơưs txuz nuv lox, cuz nxor, paz tir thêir tâu chor nênhs fêv, tsưx phưv truôx thax tsav qơư: “Choz hâux lưv trâu chor hloz hâur cxuô phongx, taz viv lês uô têx hâux lưv zok muôz, lar heik zos têx nuv lox, zov chênhr. Taz por truôx tuk thax tsav, tôngv zênhx sơưr đơưk sik tưr lês uô jông cxuô luôs hâux lưv zok muôz hâur jiês sơưr tơưv txênhz, phax tar têx nênhs fêv uô cxâuv chei têz qơưk”.

Hâur 75 shông cxiv tsa thiêz lês uô têx luôs hâux lưv zok muôz lok phax tar nênhs fêv, nênhs uô cxâuv chei têz qơưk xav txix hnuz yênhx lix Công an tỉnh thiêz Đảng bộ Công an tỉnh li chi bộ Đảng xuz thơưx lok hli 8/1947 txos nhiv no, Công an tỉnh Lào Cai tưz tâu Đảng, têz qơưk muôz ntâu ntơưr kruôs. Muôx 03 taz viv tâu muôz côngz bê Zênhz shôngx lưv vũ trang lês uô tâu jông cxuô luôs hâux lưv zok muôz./.

                              (An Kiên-Tống Huệ-Riê Lâux cxeik, nhênhv)

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC