Phênhv Cxiv tsa Đảng hnuz 1-4-2019
Thứ hai, 00:00, 01/04/2019

Cxiv tsa Đangv: Tir their tsi chiê muôz nhiêx xiêz uô hâu nov

 

          Nhiv kruôr đhâu, UB qênhz yuôx Trung ương muôx thôngz pov jiês khiêz phêv tiv 34, hâur co, tsi puz nhoz hâur Đảng đros 2 đại tá Nguyễn Ngọc Thư thiêz Đào Ngọc Tuấn tâu xav tênhv zos uô muôx yưv cxâuv muôx lênhx coaz txos Đinh Ngọc Hệ. 2 lênhx đại tá no uô cxâuv hâur hâux lưv hlôngr ngạch nhiêx shar, bo xeir, đros Đinh Ngọc Hệ tsi trơưk cui tênhv, chiê lênhx nênhs no liv zôngv uô têx hâux lưv phamv cxâuv hâur iz ntu ntêr. Txơưv têx chiz coaz muôx txơưx jênhv li têx ntâus gri tsi heik txos têx lênhx nênhs tâu bo xeir tưz xiêz nhiêx chiê tâu uô hâu nov li chas, xiêz nhiêx trâu lênhx tưs thiêz xiêz pês tsơưs nhiêx txiêx? Taz sik, tsôngv box sđ ho muôx luk nus tiêk chiê tâu uô hâu nov mak muôz nhiêx xiêz, lok sik khov txos têx cêr fôngx zưs thiêz ntâu tsưr ziv txơưr, uô trâu oz tos puôr lênhx muôx liv. Zơưv Phạm Cao Phong, Phưv bí thư thường trực Đảng ủy saz đrâuv têz qơưk xar tiêk: têx lênhx nênhs tsi taz muôz nhiêx xiêz chiê uô hâu nov trâu zuk mak thâuv nriêr tâu qơư chiê muôz nhiêx xiêz tsênhv paz têx lênhx nênhs cxênhz jê tâu uô hâu nov thiêz:

          “Chủ nghĩa bè phái cux zos hâux lưv muôz nhiêx xiêz uô hâu nov, tsi tâu bo xeir jiês no mak ho muôz nhiêx txiêx xiêz chiê tâu bo xeir hâur ntu zuôr txos. Cur pov, pêz tsi tir tar hâux lưv muôz nhiêx xiêz chiê uô hâu nov mak hâur xã hội zuôr tsi muôx lênhx nênhs tưs, cán bộ đảng viên tưs xar sir jos uô hâux lưv chiê tâu côngz jênhv pênhr xưv txux chi bo xeir uô hâu nov thiêz. Viv tsi zuôr sir jos, tsuôk muôz nhiêx xiêz txơưv txơưv tâu bo xeir, uô trâu têx lênhx nênhs tsênhz tsênhz muôx pênhr xưv mak cux tsi xar sir jos hâur côngz xưv chuyên môn thiêz”.

          Muôz nhiêx xiêz chiê tâu bo xeir uô hâu nov muôx nhoz ntâu qơư, muôx yưv hâur têx tsưr tsix, liv zôngv cêr coaz siv lok sik muôz nhiêx xiêz....Têx lênhx nênhs sik côngv uô yênhx iz paz puôr lênhx muôx liv lok kinh têr thiêz sik côngv jông đros paz liv zix chinhr trị. Muôz nhiêx xiêz chiê tâu bo xeir uô hâu nov muôx yưv nhoz ntâu qơư đros ntâu tsưr ziv uô, phênhv uô cxâuv...Tổng Bí thư, Chủ tịch têz qơưk Nguyễn Phú Trọng tưz muôx jiês heik lok vênhv thix no: “Viv li chas bo xeir pov muôx chôngz lênhx ntâu tus zos nênhs cxênhz jê uô hâu nov, txơưv tsi muôx txâuk ploz tsênhr? Viv li chas six fênhx heik tiêk bo xeir trơưk cui tênhv, taz sik chêx cuk tsênhv tsênhz pheiz côngz cán bộ ho tsi zos li ntơư?... Tsênhz mênhx, hâux lưv “muôz nhiêx xiêz chiê tâu bo xeir uô hâu nov” hâux lưv thaz huôz nox nhiêx tưz uô zênhr shar txos ntâu hâux lưv hâur côngz xưv cán bộ, cxôngx xeir tsov, cơưv cxaz nzir txux chi, njuôk xav hlôngr cán bộ, ntâus grê thiêz bo xeir. Viv li, coaz tsôngv tiv zix zos seiz car jông qênhx liv hâur côngz xưv cán bộ cxôngx cêr chei. Cxiv tsa txix chei têz qơưs chiê lênhx nênhs uô trơưk, tsưr ziv tsưr tsix thiêz tsênhv cxiv tsa tâu cêr chei tsi chiê lênhx tưs car uô cxâuv. Co cux zos têx cêr chei chiê yưr lir, zos lênhx tưs uô cxâuv tsuv yưr lir txos qơư. Ủy viên Bộ chinhr trị, Bí thư Trung ương Đảng, Tsar ban tsưr tsix Trung ương Phạm Mình Chính xar tiêk:

          “Muôz nhiêx xiêz chiê tâu bo xeir uô hâu nov thiêz paz lênhx nênhs muôz nhiêx xiêz uô hâu nov mak cuiz tênhv tsi tâu uô. Tir thiêz thiêz truôx siêz tso tsês. Đros thiêz Ban tsưr tsix Trung ương, Bộ nội vụ muôx txơưx jênhv heik kriê côngz xưv cán bộ mak nêx tsi tas zuôr muk trâu cxuô qơư muôz nhiêx xiêz chiê tâu bo xeir uô hâu nov. Lênhx tưs muôz nhiêx xiêz chiê tâu bo xeir uô hâu nov mak truôx siêz tsi zôngv lênhx nênhs co thiêz lênhx nênhs tsi paz max muôz nhiêx xiêz uô hâu nov mak tsuv kỷ luật. Cxiv cxiv tsa côngz xưv cán bộ hur si, huv đros, tsênhz mênhx chiê nriêr tâu têx cán bộ jông, muôx txâuk pênhr xưv txux chi thiêz uô ntêx nyuôk trâu cxuô luôs hâux lưv tso tơưv”.

          Tir tar “muôz nhiêx xiêz uô hâu nov” zos vênhv thix tsik zôngx ziv uô tâu, taz sik lok six zuôr trâus uô. Iz chas cxiv tsa chei têz qơưs chiê tir tar tsuv hlôngr yiêz têx tsênhv chêi, tsov cưv đros cán bộ chiê nhiêx shar tsênhz tsênhz yênhx phênhv sâu tsênhv. Cxơưz tiês côngz xưv bo xeir bí thư cấp ủy tỉnh, huyện tsi zos lênhx nênhs tiv phaz chiê txu grês, khưx phưx qênhx shênhx bo xeir lênhx nênhs cxênhz jê hâur chuôz zis, xênhv nênhs uô hâu nov. Uô siv hâux lưv tso tơưv, tsuv nzor cxơưz tiês thiêz krêz uô đêz đar tsưr ziv thik xeir zuôr cán bộ lênhs tov, coar lik. Uô jông Đảng, têz qơưk li têx cui tênhv chiê khưx phưx tâu qênhx shênhx “muôz nhiêx xiêz chiê tâu bo xeir uô hâu nov”./.

(Lại Hoa-Txâur Vax cxeik nhênhv)

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC