Phênhv cxiv tsa Đangv hnuz 22-4-2019
Thứ hai, 00:00, 22/04/2019

Cêr yuôv ntu đrav ntêx

Shông no tưz muôx 88 shông hnuz nhôngs, taz sik têx luz hlik hâur ntu đrav ntêx tir ntux yar, ntux nas krêz cêr ntơưv cêr yuôv Cò Nòi, gôngr phênhv lok hâur jiês tsav txênhz lix xưv Điện Biên Phủ mak lênhx hluôk nênhs yungz phongz Nguyễn Trung Thành nhoz phường Tô Hiệu, đrôngs Sơn La thâuv tưs cux ndo njôngr hâur siêz tsi plox.

          Hâur shôngk shông 1953, thâuv co nhiv kruôr muôx 22 shông hnuz nhôngs, zơưv Thành đros têx hluôk nênhs yungz phongz têz qơưk nhoz Nghệ Tĩnh cxaz chuôz mul krêz cêr. Taz viv zơưv zos tuêv 04 nhoz đoanx hluôk nênhs yungz phongz Trung ương, muôx jênhv vưv kho đuô, krêz cêr chiê yêz mul đhâu cêr yuôv Cò Nòi. Iz hnuz tros châuz tso yênhx puôk luz tsuôv tav lok hâur cêr yuôv no. Têx luz hlik co, tros châuz tuô uô cêr trâus puôk tsuôx tas mul lok tsi tâu, lưx lươngv hluôk nênhs yungz phongz tsuv mul khưx phưx chiê têx yêz mul lok đhâu tâu ntu cêr trâus puôk tsuôx thiêz krêz têx têx ntu cêr yiêz. Têx qơư tưs muôx muôk txưr, tsuôv tav tsi tâu tơưk, tsi tâu khơưz tâu lok mak têx hluôk nênhs yungz phongz mul cxok fiêx heik kriê cêr chiê têx yêz mul đhâu:

Tros châuz tsi ntâuk thâuv hmo ntux, cxôngx 5 six zar hnuz keix zuôr tsâuk ntux mak txơưv pok huôz pur trôngz tas tsik sêiz njiê tsik pov kror tưs hlo. Thâuv co thiêx zos six hơưv chiê pêz mul uô hâux lưv. Đruôz hnuz mak mul pêv har jôngr chiê txiêr blôngx ntông tsês chiê, hmo ntux mak gra lok, zos cêr trâus puôk tsuôx mak zôngv blôngx ntông por trâu têx yêz poz. Hluôk nênhs yungz phongz đros lưx lươngv công binh mul ruôr tsuôv tav jok zos ruôr bôngk”.

          Zơưv Thành puz pâuz, đros hluôk nênhs yungz phongz, khưr thiêz phêv liv tiv zix zos thâuv mul ruôr đơưk têx tsuôv tav tsi tâu tơưk. Chiê tir tar đros tsưr ziv zôngv tsuôv tav kênhz tơưs, taz viv ưz pheiz côngz lênhx nênhs uô jênhv vưv seiz shuôk, suôr thiêz xav tênhv chor tsuôv tav, qơư tsuôv tav pôngz thâuv yêz za tros châuz Pháp leiv lok thax tsav cêr yuôv no. Li ntơưv, thiêx taz por tâu lưx lươngv hluôk nênhs yungz phongz li txox siê thâuv uô jênhv vưv côngz xưv mul ruôr têx tsuôv tav tsi tâu tơưk, krêz cêr mul lok. Vưv qiv thauv co tsuôk zos têx hlâu, xẻng, xà beng thiêz iz chuôz zênhx ruôr têx tsuôv tav.

          “Iz kro uô trâu zơưv ndo njôngr txos zos hnuz xiêz 8/3/1954, tros châuz Pháp hlôngr zav bôngk tso lok, công binh tsênhv taz tov hlê bôngk mak bôngk tơưs thiêz uô tuôs iz cxiê lênhx công binh thiêz 21 lênhx hluôk nênhs yungz phongz tsi pâuz bê”.

          Zơưv Phan Phúc Võ, Chủ tịch Hội hluôk nênhs yungz phongz thâuv ntêx tỉnh Sơn La puz pâuz: Đhâu jiês ntâus zênhx lix xưv Điện Biên Phủ hnuz xiêz 7/5/1954 tưz muôx ntâu lênhx nênhs khoa học quân sự hâur têz qơưk thiêz sâuv ntiêx têz li Mỹ, Pháp tuôx nhênhz chơưv lok pêz Đảng thiêz quân đội li cêr chei tsav txênhz hâur jiês ntâus tsav Điện Biên Phủ. Phênhv ntâu lơưr khav tênhv “muôx zênhx liv ntơưv ntu cêr yuôv Cò Nòi thiêx li muôx jiês ntâus zênhx lix xưv Điện Biên Phủ”, “Việt Nam ntâus zênhx ntơưv cêr yuôv Cò Nòi zos ntâus zênhx nhoz Điện Biên Phủ”:

          “Tros châuz Pháp khav tênhv, cêr yuôv Cò Nòi zos Việt Minh li txox cêr tsênhv lok six coaz tsôngv, tsuv txiêr tâu txox cêr no; tsi li maẩutos châuz zuôr ntâuk thiêz txênhz tsik tâu Điện Biên Phủ. Viv li lơưr chêx chôngk ntâus lok ntơưv no. 55 hnuz thiêz hmo nhoz qơư tsav txênhz Điện Biên Phủ tsuv pư thiêz nox mor hâur kror ar kror tâuz mak nhoz ntơưv cêr yuôv Cò Nòi no cux li ntơưv”.

          Jiês tsav txênhz tưz tâu zênhx liv cxôngx nzor, taz sik têx cxênhx hluôk nênhs yungz phongz li têx sir jos gôngr côngv por vêv cêr zaoz thôngz coaz tsôngv ntơưv cêr yuôv Cò Nòi trâu jiês tsav Điện Biên Phủ lix xưv tâu zênhx liv tiêv tiêv tâu têx cxênhx nênhs ndo njôngr txos./.

                                         (Thanh Thủy-Txâur Vax cxeik nhênhv)  

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC