Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 12.6.2024
Thứ tư, 14:41, 12/06/2024 VOV Tây Bắc VOV Tây Bắc
Co Tu.VOV.VN

Sơn La muôx ntâu công ty yưv pênhr huôv tsar uô kôngz nuv truôx jông

Tỉnh Sơn La nhiv no muôx 82 cxênhz ntâu ha tsoz chos nox txir thiêz txir tuôz ziz, hâur co, têx liêx têz tâu sâu đê zos 63 cxênhz ntâu ha, iz shông tâu yênh puô cxênhz tênhr txir; ntâu xiv hur huv jông, muôx suôz bê, muôx tsơưr lươngv, muôx qơư chos tsênhz mênhx......

Têx muôx jông co tưz paz Sơn La yênhx thax tsav muôx ntâu taz viv, doanh nghiệp tuôx krêz uô, sâu zuôr, muôs têx xiv huv. Iz zav li công ty zuôr muôs xiv huv Danko TP Hà Nội, hâur chiv 2023-2024, công ty tưz txeik zuôr thiêz muôs Sơn La têx xiv huv chênhr, muôx 3 cxênhz tênhr txir khơưz nyar, 3.500 tênhr txir mo môngk, iz cxênhz tênhr txir lưk hmaz lol zos txir Lol tsuôk đros trâu yênhx puô tênhr txir juôx lok zos txir lê tai nung, txir na Đài Loan....Pos Nguyễn Thị Lương, Tổng Giám đốc Công ty Danok zuôr muôs têx txir ntông trâu luôs 2 chas thax tsav, têz qơưk đrâuv heik:“Cur pov pêx xênhv Sơn La lok six moz siêz huôv tsar uô kôngz nuv, txơưv zav kôngz tưs lơưr cux moz siêz tu jông, cơưv shâuv luôs lưv tus têx tsưr ziv uô thiêz chos chiê tu tâu têx tsoz chos trơưk tsưr ziv, siêz xar. Chênhr viv li, Sơn La têx xiv huv kôngz nuv nhiv no tsênhv huôv tsar uô tâu truôx jông”.

Têx shông đhâu, ntâu cêr sik hux jos siz paz huôv tsar uô kôngz nhoz pêx xênhv, têx ziv chuôz zis uô liêx têz, HTX thiêz doanh nghiệp hâur thax tsav tỉnh Sơn La tưz yênhx lix, paz cxiv tsa cêr huôv tsar uô nox truôx tuk, chiê pêx xênhv tso siêz uô nox uô hnar, gra siêz gri têx xiv huv. Zơưv Trần Ngọc Hiếu, Phưv Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty thax Sơn La heik pâuz: Chiê têx cêr uô nox li heik sâuv huôv tsar tâu truôx, cux li chiê doanh nghiệp thiêz pêx xênhv sik đros côngv têk uô, công ty tưz muôx ntâu tsênhv chei yưv pênhr paz pêx xênhv, taz por qơư sâu zuôr, têx caz tsiz muôs tâu gri. Nhiv no, công ty tưz huôv tsar thax tsav chos caz tsiz muôx 9 cxênhz ha ntâu; shông 2024 njuôk xav zuôr tax 650 cxênhz tênhr; 100% chuôz zis hux jos đros công ty uô nox li heik sâuv tưz hla đhâu cêr pluôs, ntâu ziv chuôz zis muôx luz nênhx truôx tuk, vav mênhx txix chos caz tsiz:“Pêz muôx têx gri bảo hiểm, chos luk tsês, txơưv têx caz tsiz tsi jông, ntux tsi paz lok sik txơưr txar li chas cux zuôr tus gri li ntơư trâu pêx xênhv. Thax tsav chos caz tsiz Sơn La phênhv ntâu zos liêx têz nxaz, viv li công ty tưz muôx tsưr ziv paz max pêx xênhv 100% nhiêx uô ar chiê chos trơưk li têx chei paz, xưk li ntiêr meir lêix, ntiêr nênhs đros chos.....paz pêx xênhv txo grêk tsơưs nhiêx txiêx chos thiêz tu têx caz tsiz. Iz chas ntơư, pêz tsênhv tror nhênhz chơưv chiê uô li chas huôv tsar uô tâu têx caz tsiz ntơư truôx jông đuô sâuv têx ar têz nxaz”.

Txos nhiv no, Sơn La tưz hu zâuv tâu zuôr xar 60 luz tsêr meir, qơư tsiv uô, phênhv ntâu zos tsiv uô têx yuôx zêx, cà phê, cxuô zav txir ntông, cuô mik, suz thax..... Zơưv Nguyễn Thành Công, Phưv Chủ tịch Ủy ban tỉnh Sơn La heik pâuz:“Tỉnh zuôr muôz jông cxuô six hơưv chiê hu zâuv têx doanh nghiệp hâur thiêz đrâuv luôs 2 chas tỉnh trâu huôv tsar kôngz nuv; tiv 2 zos cxiv tsa têx chei, muôz cêr njênhs njôngr trâu doanh nghiệp chiê cxuô doanh nghiệp tuôx yưv pênhr uô truôx siêz thiêz đros Sơn La huôv tsar kinh tế XH, ndar txos trâu uô kôngz nuv hur jông, truôx tuk. Thiêz nhiv kruôr no lơưr Bộ trưởng Bộ Kôngz nuv thiêz huôv tsar tox siêz chox kriê, zuôr sir jos uô kôngz nuv truôx jông reik đros huôv tsar ju lix”.

Zơưv Nguyễn Thành Công, Phưv Chủ tịch Ủy ban tỉnh Sơn La heik pâuz nzir, tỉnh tưz muôx têx nghị quyết paz max chor tsêr meir, paz huôv tsar tsiv uô, cxiv tsa thax tsav chos; chei cik txos kriê lênhx nênhs txux chi tsưr ziv uô hâux lưv, hlôngr yiêz têx ntâuz ntơưr hành chính; yênhx lix tỉnh têx tổ côngz xưv paz doanh nghiệp, nênhs yưv pênhr uô thâuv tuôx tỉnh Sơn La huôv tsar uô nox.... Ntơưv qơư cux tsênhv sir jos cxiv uô, kho đuô têx côngz trênhx, lar heik zos cêr muk lol, chiê txo grêk tsơưs six hơưv muk lol thiêz yưv pênhr nhiêx uô têx tsêr meir; huôv tsar uô nox, zuôr muôs hax huv./.

                                                                                                        Lê Hạnh-Riê Lâux cxeik, nhênhv

 

Yên Bái sir jos uô têx tsưr ziv phax tar caz moz hâur chêix ntux sor

Ntơưv khoa kho moz Nhuôs zâu, Tsêr kho moz Nhuôs zâu tỉnh Yên Bái, hli 5 nhiv kruôr đhâu, chor nênhs tuôx tsêr kho moz chơưv kho chuôz ndê chôngz đuô xar oz jiês pir li hli uô ntêx, phênhv ntâu zos moz têx zav moz khâuz thuôk, moz thox plaz, moz kruô tâuv… chôngz lênhx nênhs moz tsuv chơưv kho txix 1 ciêz txos 10 hnuz thiêx jông moz. Niêv tix Phạm Thị Phượng, nhoz xar Mông Sơn, huyện Yên Bình (Yên Bái) tsênhv muôx mê nhuôv chơưv kho ntơưv tsêr kho moz puz pâuz:“Mê nhuôv trâus moz njưl thiêz hnôngk, tiv mê nhuôv tâu xênhz zus nzor thiêz tsik tâu cxax yuôx phax moz. Têx hnuz uô ntêx co mê nhuôv hnôngk ntâu hênhr, đhâu chơưv kho moz txos hnuz tiv 9 ntơưv tsêr kho moz mak mê nhuôv tưz jông moz mê njil lơưv, tsuôk hnôngk tsơưs lơưv xưz”.

Bác sĩ Hà Thị Thanh Liêm, Tsêr kho moz Nhuôs zâu Yên Bái puz pâuz, qiv hơưv nông sor cuz hâur chêix ntux sor zos qir tiv zôngx ziv trâu têx caz moz huôv tsar, uô trâu chôngz lênhx nênhs zôngx ziv trâus cik moz, tiv zix zos chor nhuôs zâu, viv li pêx xênhv tsuv sir jos uô côngz xưv phax tar caz moz, cux li kriz uô jông tsơưr pưr shưz trâu chor nhuôs zâu hâur ntu nhiv no:

“Chêix ntux sor li no mak hêik sơưr đơưk tsuv uô jông vêv xênhz tiz nênhs, muôz trâu chor nhuôs chox đêiv bos kror ndâux thâuv tơưv đrâuv jôngr, tsik tơưv ntâu trâu đrâuv jôngr thâuv muôx yar ntux cuz sor, sir zôngv điều hòa cov huv zos, muôz trâu chor mê nhuôv nox siêr hâuk bâu thiêz tsuv cxax yuôx phax moz cxix cxuô trâu chor nhuôs zâu”.

Ntơưv huyện Văn Yên, ntu đhâu cux tưz pov muôx iz cxiê lênhx nênhs trâus moz lơưr chêix li: moz kruô tâuv, thox plaz, moz poz têk tơưl kror ndâux, moz khâuz thuôk, moz kror muôs liêz… đros tas nro chor nênhs trâus moz muôx 200 ntâu lênhx nênhs. Bác sĩ Đặng Hồng Hường, Phưv Giám đốc Tsênhv qơư Y têr huyện puz pâuz, đros caz moz li txơưr txar, Tsênhv qơư tưz thiêz kriz uô ntâu tsưr ziv sir jos phax tar:“Pêz hêik trâu Đảng ủy, chinhr quyền ntơưv qơư chox kriê chor phòng, ban uô hâux lưv sêiz car, sêiz kaz tsik so caz moz ntơưv côngv thôngx chiê pov tâu nzor têx qơư muôx caz moz thiêz xưv lik cov ndar six hơưv têx qơư muôx moz. Uô jông côngz xưv yax kriê txos trâu pêx xênhv, chor nênhs lênhx tov chiê gra siêz jênhv pâuz thiêz sik côngv têk phax tar caz moz”.

Thôngz sâu hâur tas nro tỉnh Yên Bái, hâur 5 luz hli đhâu, nganhx Y têr thax tsav qơư tưz njuôk, kho moz trâu 630 cxênhz ntâu lênhx nênhs, ciês hâur hli 5, chor qơư y têr tưz njuôk, kho moz trâu zuôr xar 140 cxênhz lênhx nênhs, ndê muôx 40% ntâu pir li ntu uô ntêx txos chêix so sor. Bác sĩ Lê Hồng Vân, Giám đốc Sở Y têr tỉnh Yên Bái puz pâuz, zos tỉnh muôx chôngz tsôngv box mênhx cxưx tsơưs nênhs uô nênhx nhoz viv li hâux lưv yax kriê gra siêz jênhv pâuz, sir jos phax tar caz moz zos iz hâur têx tsưr ziv tsênhv njiêz tsênhv tâu nganhx sir jos kriz uô:“Nganhx Y têr Yên Bái tưz kriz uô têx tsưr ziv txix ciês thâuv hâur chêix, co zos yax kriê vêv xênhz, phax moz trâu pêx xênhv txix tỉnh txos thax tsav qơư txix têx tsưr ziv sik txơưr. Chor tsênhv njiêz yax kriê tsêx trung trâu kriê pêx xênhv uô vêv xênhz phax tar moz hâur chêix ntux sor, vêv xênhz tênhv qơư uô nênhx nhoz, vêv xênhz tiz nênhs, nox siêz hâuk bâu, cơưv shâuv uô jông đas jos… Sir jos cxax yuôx vắc xin phax moz trâu chor nhuôs zâu, pox niêv tsênhv xênhz nhuôs hâur chêr, pox niêv hâur hnuz nhôngs xênhz zus chiê cxax cxuô zav yuôx vắc xihn phax moz txơưr li moz vưv, moz kruô tâuv, moz khâuz thuôk, moz kos kaz po njês…”.

Giám đốc Sở Y têr Yên Bái cux puz pâuz, chiê phax tar caz moz hâur chêix ntu sor tâu truôx jông, đrâuv chor canr bôv y têr li sir jos, cxuô cấp ủy chinhr quyền thax tsav qơư cux tsuv sir jos yax kriê, gra siêz jênhv pâuz trâu pêx xênhv hâur côngz xưv phax tar caz moz; cxuô lênhx nênhs thâuv pov zuk trâus moz tsuv muk ciês trâu chiê sêiz njuôk shuôk thiêz chơưv kho./.

                                                                                                       

Thừa Xuân-Lik Thox cxêik nhênhv

VOV Tây Bắc

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC