Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 13.6.2024
Thứ năm, 10:55, 13/06/2024 VOV Tây Bắc VOV Tây Bắc
Co Tu.VOV.VN

Gri muôs têx hax huv nhoz Lai Châu txơưr txar ntâu đros muôx xor mông hêik pâuz lok kho đuô nhiêx hli

Ciêz muôs hax huv nhoz phường Đông Phong, thành phố Lai Châu zos qơư muôs ntâu zav hax huv, hâur co muôx hax huv phưx vưv trâu pêx xênhv sâuv thax tsav sir zôngv hâur yênhx hnuz li cxuô zav grêix, jâuz… Đros xor mông hêik pâuz zuôr kho đuô canr bôv, công chức, viên chức, nênhs lox tôngv hâur têx cơ quan hành chính têz qơưk têx nhiêx hli, gri muôs ntâu zav hax huv tưz ndê txix 10-15%. Qir tiv chor hax huv ndê gri tâu chor nênhs zuôr muôs hax huv ntơưv no hêik pâuz zos sâuv ciêz đrôngs muôx tsik ntâu thiêz phênhv ntâu chor hax huv no tsuv zuôr txix têx thax tsav qơư txơưr đuô lok muôs.

Niêv tix Nguyễn Thị Hạnh, tsưr iz qơư muôs jâuz ntơưv ciêz Đông Phong puz pâuz: gri chor hax huv ntơưv ciêz ndê lok grêk puôr lênhx zos khov lơưr gri thâux xa têx hax huv, mak phênhv ntâu zos gri trox yêz ndê grêk li chak. Nhiv no tsênhv txos trâu chêix lok nas chuô nhoz Tây Bắc, hnuz tưs cêr zôngx ziv muk lok, cxuô zav jâuz tâu chor nênhs uô lax luov thâux xa tuôx txos nzor mak gri muôs cux truôx tuk; hok thâuv muôx ar poz, cêr muk lok tsik tâu mak jâuz muôx tsơưs đuô thiêz gri muôs cux zuôr ndê siêz đuô:“Tiv sâuv thax tsav muôx tsik ntâu jâuz viv li chêix ntux nas no muôx ntâu jiês gri chor jâuz ndê siêz, thâuv tưs thâux tâu ntâu jâuz tuôx mak gri muôs cux kik xưz. Cur zuôr jâuz txix ciêz Đoàn Kết thiêz đrav qơư kik thâux tuôx chiê muôs. Nhiv no gri muôs tưz siêz mê njil lơưv, viv oz pêz hnuz uô ntêx cur zuôr lok têx zav jâuz njuôz mak txix 7-8 cxênhz đêiv iz cir, taz sik nhiv no tưz ndê muôx 10 cxênhz đêiv iz cir lơưv. Iz cxiê zav jâuz tsik ndax chiv oz pêz hnuz uô ntêx zuôr lok muôx 10 cxênhz đêiv iz cir mak nhiv no tưz ndê 15-20 cxênhz đêiv iz”.

Đrâuv chor jâuz, têx zav hax huv li grêix kêiz, buô, grêix nhux… ntơưv ciêz Đông Phong têx hnuz đhâu cux puôr lênhx ndê gri txix 10-20%. Tiv zix, chor grêix buô đuz ntơưv thax tsav qơư mak ndê gri siêz, txơưv li lok cux muôx tsik txâuk chiê muôs trâu chor nênhs zuôr. Niêv tix Nguyễn Thị Hằng, tsưr iz qơư muôs grêix nhux ntơưv ciêz Đông Phong puz pâuz:“Grêix nhux mak nhiv no gri hok kik đuô viv saz Trung Quốc lơưr tsik zuôr lơưv. Gri grêix buô zos 100 txox 110 cxênhz đêiv iz cir, ndê 10-15 cxênhz đêiv iz cir tiv gri grêix buô chuôz ndê. Hok gri muôs chor grêix buô đuz zos 180 cxênhz đêiv iz cir txos 280 cxênhz đêiv iz cir”.

Zơưv Nguyễn Trọng Thức, Phưv Giám đốc Sở Công thương tỉnh Lai Châu puz pâuz: chiê paz truôx tuk gri sâuv thax tsav, taz viv tưz sik côngv đros chor nganhx cik txos chuôz cxaz sêiz kaz, qênhz yuôx qênhx shênhx têx hax huv muôs sâuv ciêz đrôngs, tiv zix zos uô lơưr têx cui tênhv lo chiv gri. Xav txos hnuz 31/5, lưx lươngv sêiz car ciêz đrôngs thax tsav qơư tưz qênhz yuôx 322 txuz, xưv lik uô cxâuv zuôr xar 170 txuz, sâu trâu nhiêx txiêx têz qơưk muôx 770 triệu đêiv ntâu, chor hax huv tsuv muôx hlơưr phâuk por tsês tsiv gri muôx 530 triệu đêiv ntâu:“Sở Công thương zuôr sik côngv đros têx sở, nganhx chiê sêiz kaz truôx jông gri zuôr muôs têx hax huv chiê muôx tsưr ziv sêiz car, kho đuô cov huv đros. Txix co hêik pâuz chiê muôx tsưr ziv bax cov txâuk têx hax huv, tsik chiê muôx tsik txâuk têx hax huv muôs. Đros co, Sở Công thương zuôr sik côngv đros Cục sêiz car ciêz đrôngs chuôz cxaz qênhz yuôx qênhx shênhx têx hax huv, xưv lik truôx chor nênhs uô cxâuv hâur tuôr tsês chiê hax huv, ndê gri uô phiv liv txos ciêz đrôngs”.

Hâu nov Sở Công thương Lai Châu cux puz pâuz nzir, đros qênhz yuôx jông gri muôs têx hax huv sâuv ciêz đrôngs, taz viv zuôr chox kriê têx doanh nghiệp, hợp tác xar, ziv chuôz zis uô kinh doanh pâuz tâu lok ciêz đrôngs chiê muôx tsưr ziv tsês chiê têx hax huv. Tiv zix, hâur têx hli chêix lok nas chuô, cêr muk lok phiv liv, taz viv zuôr sêiz shuôk jông têx doanh nghiệp chiê thâux xa hax huv txos trâu têx qơưk muôs ntơưv têx xar, jêx jok, chiê muôx txâuk hax huv muôs trâu pêx xênhv zuôr sir zôngv./.

                                                                                                                        Khắc Kiên-Lik Thox cxêik nhênhv

 

 “Zuôr jôngr chiê huôv tsar jôngr” nhoz tox siêz Sơn La

Sơn La zos tỉnh muôx ntâu har jôngr đuô hur si hâur faz Bắc, sơưr tiv 3 sâuv tas nro têz qơưk, đros thiêz zuôr xar 670 cxênhz ha. Têx shông đhâu, tỉnh Sơn La tưz fuô uô ntâu tsênhv chei chiê seiz car, tsưx phưv thiêz huôv tsar jôngr, lar heik zos chei pâux nzir tênhx qơư jôngr. Zos xưk li shông 2009, nhiêx har jôngr xav kror đruôz đraz tas nro tỉnh Sơn La tsuôk tâu 100 cxênhz đeiv iz ha iz shông; mak txos shông 2023 tsar ndê 360 cxênhz đeiv iz ha iz shông, ntâu đuô 3 jiês; lar heik, muôx kênh qơư nhiêx har jôngr ndê txos 2 tsov đeiv iz ha iz shông, tsar ndê ntâu đuô 20 jiês. Xav hur si chor nhiêx har jôngr muôz trâu lênhx nênhs seiz car, tsưx phưv jôngr ntông hâur ntu 2009-2024 tax 2 cxênhz ntâu tyv đeiv. Co zos iz kro zov chênhr chiê Sơn La chuôz tsar têx shôngz ntông njuôz vor tox trôngz câuv har muôx 47,5%, ntâu đuô xav kror đruôz đraz hâur tas nro têz qơưk 5,48%. Zơưv Vũ Đức Thuận, Bí thư Huyện ủy mường La, tỉnh Sơn La heik:

“Co zos têx nhiêx txiêx tsiv nhos chiê trâu chor tsưr jôngr, pêx xênhv, côngv thôngx hâur jêx jok muôx nhiêx chos, tsưx phưv truôx jông têx har jôngr tsi chiê cuz hnhiêz. Tiv 2 zos muôx phênhv sâu tâu chiê paz cxơưz huôv tsar kinh tế ziv chuôz zis, cux li yưv pênhr uô têx xiv huv phưx vưv trâu côngz trênhx hâur côngv thôngx jêx jok”.

15 shông đhâu, Cuiv nhiêx por hưv har thiêz huôv tsar jôngr tỉnh Sơn La tưz nhênhz chơưv têx chei; uô tsênhz mênhx hâux lưv muôz nhiêx seiz jor har jôngr, taz por luz nênhx truôx tuk trâu pêx xênhv, txix ntơư, tsưx phưv truôx têx jôngr ntông, jux juk tsar ndê shôngz ntông njuôz vor tox trôngz câuv har. Txos nhiv no, tỉnh Sơn La tưz muôx 560 cxênhz ha har jôngr tâu muôz nhiêx seiz jor, ntâu yax hâur tas nro têz qơưk; chor nhiêx sâu tâu hâur shông 2023 tax 224 tyv đeiv, sơưr tiv 5 sâuv tas nro têz qơưk.

Zơưv Nguyễn Thành Công, Phưv Chủ tịch Ủy ban tỉnh, Chủ tịch hội đồng seiz car cuiv nhiêx por hưv thiêz huôv tsar jôngr tỉnh Sơn La heik pâuz:“Cuiv nhiêx por hưv thiêz huôv tsar jôngr hâur ntu zuôr txos tsuv uô ntâu luôs hâux lưv zov chênhr, tror choz hâux lưv trâu têx tsưr jôngr chiê muôz nhiêx har jôngr zos lênhx nênhs tâu sơưv, huv zos têx jôngr ntông tâu muôz nhiêx tsưx phưv, seiz shuôs li tsi uô tuôr xuôv nhiêx txiêx thiêz lơưr thiêx uô tâu têx hâux lưv zok muôz lok seiz car, por hưv jôngr”.

Chiê Sơn La uô tâu truôx jông luôs hâux lưv seiz car, por hưv thiêz huôv tsar jôngr, zơưv Nguyễn Quốc Trị, Thứ trưởng Bộ Kôngz nuv thiêz huôv tsar tox siêz heik:“Tsưr ziv zuôr jôngr chiê huôv tsar jôngr, uô thôngz đhâu têx hâux lưv sâu tâu txix tênhx qơư jôngr, hâur ntơư muôx 5 dịch vụ tênhx qơư jôngr, nhiv no tưz uô tâu 4 hâux lưv tso tơưv. Sơn La tsuv qênhz yuôx, ntâuk grê tsơưr lươngv jôngr, zuôr co uô qơư zov chênhr chiê thâuv tưs chei têz qơưk muôx cui tinhv zuôr fuô uô ciês”.

Njuôk xav, thâuv uô tiêr đêx anr, têx hâux lưv li heik sâuv thiêz muôx têx muôs tâu hâur ciêz đrôngs, Sơn La zuôr muôx nzir phênhv sâu tâu yênhx puô tyv đeiv. Đros trâu chor nhiêx har jôngr, co zuôr zos iz kro zov chênhr chiê Sơn La uô tâu luôs hâux lưv cê por hưv, huôv tsar tâu truôx jôngr ntông, cê taz por luz nênhx trâu pêx xênhv./.

                                                                                                    Lê Hạnh-Riê Lâux cxeik, nhênhv

VOV Tây Bắc

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC