Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 14.6.2024
Thứ sáu, 10:40, 14/06/2024 VOV Tây Bắc VOV Tây Bắc
Co Tu.VOV.VN:

Vắc xin moz ơưk buô Châu Phi paz trâu nênhs tu zus muôx cêr shir phaz

Nhiv no Phù Yên muôx tas nro chor tsiêx cxu zos 120.700 tuk; hâur co, chor buô muôx 52.000 ntâu tuk. Đros têx trâus hiêv hnhar tiv moz ơưk buô Châu Phi, txix hli 1-3/2024, thax tsav qơư tưz uô ntêx hlo cxax siv yuôx tsik zuôr nhiêx txiêx 667 côngz yuôx vắc xin phax moz ơưk buô Châu Phi trâu 667 tuk buô ntơưv 2 xar Huy Thượng thiêz Huy Tân. Đhâu 2 hli kriz uô, 100% chor buô tưz cxax yuôx phax moz puôr lênhx muôx đas jos thiêz huôv tsar jông, sâuv thax tsav 2 xar cxax siv txos nhiv no tsik tâu pov muôx qơư huôv xênhz caz moz yiêz.

Txix têx li hêik sâur, huyện tưz chox kriê Tsênhv qơư dịch vuv kôngz nuv, cấp ủy chinhr quyền cxuô thax tsav qơư tror hlôngr yiêz xar hôiv thiêz kriz uô đêz đar côngz xưv cxax yuôx vắc xin phax moz ơưk buô Châu Phi txos 17 xar sâuv thax tsav. Txos tas hli 5, chor xar no tưz cxax xar muôx 2.000 côngz yuôx trâu zuôr xar 2.000 tuk buô. Txơưv tiêk tsuv tas nhiêx muôx 67.000 đêiv iz côngz iz tuk buô, taz sik nênhs tu zus cux đăngk cir cxax chiê por vêv trâu chor buô. Niêv tix Lê Hồng Thắm nhoz jok Đồng Lương, xar Huy Hạ, huyện Phù Yên hêik:“Txơưv tiêk zos cxax dịch vuv, cux tas nhiêx taz sik cur cux jông siêz chiê paz trâu zuk chor tsiêx cxu muôx đas jos jông thiêz tsik trâus cik moz chiê paz trâu kinh têr chuôz zis huôv tsar”.

Zơưv Đinh Văn Cường, Phưv Chủ tịch Ủy ban xar Huy Tường, huyện Phù Yên puz pâuz, tas nro xar muôx chor tsiêx cxu, kêiz ol zos 23.000 ntâu tuk, hâur co muôx zuôr xar 1.000 tuk buô. Têx hnuz đhâu, xar tưz kriz uô cxax yuôx tâu muôx 100 côngz yuôx vắc xin moz ơưk buô Châu Phi trâu 100 tuk buô ntơưv 22 ziv chuôz zis. Chor buô tâu cxax yuôx cux tsik pov uô chak thiêz cux nox krâur jông:“Kriz uô cxax yuôx vắc xin phax moz ơưk buô Châu Phi, têx shông uô ntêx mak pêz kriz uô njiz ntâu phiv liv. Đhâu cxax siv ntơưv Huy Thượng thiêz Huy Tân, đhâu yax kriê trâu pox nhuôs cux li chox kriê chor tsưr jok, Ban sêiz car jêx jok txos trâu yênhx ziv chuôz zis chiê kriz uô, mak nhiv no sâuv thax tsav, pêz tưz cxax tâu muôx 100 côngz yuôx vắc xin”.

Txix cxax yuôx phax moz tsênhv paz trâu nênhs tu zus muôx cêr shir phaz đhâu têx phiv liv, ruôr hiêv njiz trâus tiv caz moz, nganhx muôx vax huôv ntơưv thax tsav qơư xav jênhv tror sir jos yax kriê, hêik têx canr bôv tu zus sâuv thax tsav sir jos cxaz chuôz côngz xưv cxax yuôx vắc xin phax moz cov tax tâu siêz tiv zix. Zơưv Nguyễn Văn Huân, Phưv Giám đốc Tsênhv qơư Dịch vuv Kôngz nuv huyện Phù Yên puz pâuz:“Moz ơưk buô Châu Phi txix shông 2019 txos nhiv no shông tưs cux pov muôx caz moz sâuv thax tsav uô ruôr hiêv lok six ntâu, shông ntâu mak 100 ntâu tấn, tsơưs mak cux txix 20-30 tấn. Zav caz moz no lok six phiv liv, zos tsik cxax yuôx phax moz mak chor caz moz no zuôr huôv xênhz thâuv tưs cux tsik pâuz, siz cik moz siêz. Hêik chor ziv chuôz zis tu zus buô zos chor buô tsik tâu cxax yuôx vắc xin phax moz ơưk buô Châu Phi mak tsuv sêi đrơưv đăngk cir cxax yuôx phax moz viv chor vắc xin no lok six ngaz tuk thiêz zuôr paz phax tar tâu caz moz”.

Txix têx tsưr ziv uô jông, Phù Yên sir jos cov 100% chor buô txix 4 ciêz tror sâur tâu cxax yuôx vắc xin phax moz ơưk buô Châu Phi. Đros co zos tror sir jos uô côngz xưv xar hôiv chiê cxax yuôx vắc xin trâu chor buô; kriz uô cxix cxuô têx tsưr ziv chiê phax tir tar caz moz, txo grêk tsơưs tiv zix têx trâus ruôr hiêv lok kinh têr trâu nênhs tu zus buô./.

                                                                                                                  CTV TTTB-Lik thox cxêik nhênhv

Pok tâu sơưv têx chei paz thâuv xênhz zus nhuôs

Niêv lâul Lò Thị Mai nhoz xã Chiềng Chăn, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La nus: Cur cxaz chuôz BHXH txix hli 10/2023 txos hli 7/2024, tưz tas hax hux thôngx lox tôngv, taz sik njuôk xav hnuz xênhz zus mê nhuôv zos xiêz 01/12/2024 pok tâu sơưv têx tsênhv chei paz xênhz zus nhuôs lok tsi tâu?

Yôngx 1, 2 Grê 31, Chei BHXH 2014 cui tinhv lok têx chei tâu sơưv thâuv xênhz zus nhuôs li đrav kaz:

“1.Nênhs lox tôngv tâu sơưv chei paz xênhz zus nhuôs thâuv zos iz hâur têx lênhx li đrav kaz:

a)Lox tôngv pox niêv xênhz nhuôs hâur chêr;

b)Lox tôngv pox niêv xênhz zus mê nhuôv;

c)Lox tôngv pox niêv paz xênhz zus nhuôs thiêz lênhx niêv thor luôs lưv tus paz xênhz zus mê nhuôv’

d)Nênhs lox tôngv lênhk nhav mê nhuôv puôs tsi tâu muôx 6 hli;

đ)Lox tôngv pox niêv đhok vox cov chêr tsi xênhz tuz, nênhs lox tôngv jơưv hlaz jâuk kê....

e)Lox tôngv txir nênhx tsênhv gôngr BHXH muôx pox niêv xênhz zus nhuôs.

2.Nênhs lox tôngv cui tinhv ntơưv yôngx 1 Grê no tsuv gôngr BHXH txưv txix 06 luz hlik tror zar sâuv hâur ntu iz shông uô ntêx thâuv zuôr xênhz zus nhuôs lok sik lênhk nhav mê nhuôv puôs”.

Yôngx 1, Grê 9, Thông tư sôr 59/2015/TT-BLĐTBXH hnuz 29/12/202015 fuô kriê tsênhz mênhx lok têx chei tâu sơưv thâuv xênhz zus nhuôs li đrav kaz:

“Hâur iz shông uô ntêx thâuv zuôr xênhz zus nhuôs lok sik lênhk nhav mê nhuôv puôs tâu xav tinhv li đrav kaz:

a)Zos xênhz zus nhuôs lok sik lênhk nhav mê nhuôv puôs uô ntêx hnuz 15 hâur hli mak hli xênhz zus nhuôs lok sik lênhk nhav mê nhuôv puôs tsi xav trâu hâur 12 luz hlik uô ntêx thâuv zuôr xênhz zus nhuôs lok sik lênhk nhav tu zus mê nhuôv puôs ntơư.

b)Zos xênhz zus nhuôs lok sik lênhk nhav mê nhuôv puôs txix hnuz 15 tror zar sâuv hâur hli thiêz luz hlik co gôngr BHXH, mak hli xênhz zus nhuôs lok sik lênhk nhav tu zus mê nhuôv puôs tâu xav trâu 12 luz hlik uô ntêx thâuv zuôr xênhz zus nhuôs lok sik lênhk nhav tu zus mê nhuôv puôs. Luz hlik co tsi gôngr BHXH mak uô lơưr cui tinhv ntơưv điểm a yôngx no”.

Li ntơư, chiê tâu sơưv chei paz xênhz zus nhuôs, cox tsuv cxaz chuôz BHXH txưv txix 06 luz hlik tror zar sâuv hâur iz shông uô ntêx thâuv zuôr xênhz zus nhuôs. Txix hli 12/2023-11/2024 (trơưk li mông cox heik pâuz lol njuôk xav hnuz xênhz zus nhuôs).

BHXH Việt Nam heik kriê têx cui tinhv li ntơư chiê cox pâuz tsênhz, zos muôx đaz tsi xar nus txos mak hu trâu tus sôr xor tôngx: 1900.9068 chiê tâu paz max./.

                                                                                                        Thanh Thủy-Riê Lâux cxeik, nhênhv

VOV Tây Bắc

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC