Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 15.6.2024
Thứ sáu, 16:44, 14/06/2024 VOV Tây Bắc VOV Tây Bắc
Co Tu.VOV.VN:

Tsôngv box Poz Ziz Sơn La chax chêk txi jôngr

Uô ntêx thâuv zuôr txi jôngr ntơư, tsôngv cưr tix nênhx tsa sơưr đơưk hâur jok txix lâul hluôk, hloz zâu, pox niêv txir nênhx tưz sik đros qêz suô, luôx têx đrox iz ndis ntus jôngr, tuô buô, keiz ok, chuz mor blâuv....chiê lênhx txir nênhz bax txi jôngr. Thâuv co lênhx tưs cux jông siêz, shir phaz lus, xar njôngr cov đaz xênhz têz xênhz qơư, car đêx car ar paz por hưv por zơưv trâu chuôz zis thiêz tsôngv cưr tix nênhx tsa sơưr đơưk hâur jok uô tâu nox tâu hâuk, nhoz khax kha, tsi muôx moz gênhk. Tix lâus Quàng Văn Chính, nhoz jok Khá, xã Sạp Vạt heik:“Hnuz no cur hnar pêz nênhs Poz Ziz luz yo lâul li thâuv ntêx, đros tsôngv cưr tix nênhx tsa sơưr đơưk hâur jok qêz suô, luôx têx đrox tsuôs iz ndis ntus jôngr cov hur si, đu lus; cur cux paz mê njik chơưr, mor chiê đros sơưr đơưk nox lov jêv đhâu txi jôngr tas. Shông no lov jêv đuô shông uô ntêx, viv muôx ntâu kruô đrâuv luôs 2 chas thax tsav tuôx đros côngv”.

Têx grêix mor, shaz ntơưr uz no bax txi jôngr zos: Chơưr, cxur blâuv, keiz, ok, buô, pênhz laz, lênhx tsưr jôngr luz yo hnar txi jôngr. Iz chas ntơư, iz ziv chuôz zis hâur jok nhiêk tsênhv bax nhiêk iz gơưv tôngx nhiêx, iz kro ntâuz pas đơưz chiê txi thiêz. Thâuv zuôr qir uô têx cxênhx cxênhv, chei txi jôngr ntơư, tsôngv niêv txir lax pêx xênhv hâur jok lok nhoz jê iz ndis kror qơư txi; tus txir nênhz zuôr txi hu chor đaz xênhz têz xênhz qơư, car đêx car ar, pox côngz zơưv côngz, pos zơưs, têx lâul tâu tas siv nênhx muôx côngz đas jos cxiv tsa jêx jok lol lênhk txeik grêix hno, đros nox đros hâuk, đros por hưv por zơưv trâu tsôngv cưr tix nênhx tsa sơưr đơưk hâur jok nhoz khax kha, tsi muôx moz gênhk, tu tsiêx cxu lok pur guôx, uô kôngz lôngk lol pur cxaz..... Zơưv Quàng Văn Phanh, 80 shông, lênhx txir nênhz txi uô têx cxênhx cxênhv, chei đaz kruôs txi jôngr heik pâuz:“Niêx shông tsuv txi uô iz jiês li ntơư. Txi thor cov đaz xênhz têz xênhz qơư, car đêx car, pox côngz zơưv côngz, pos zơưs paz por hưv por zơưv trâu sơưr đơưk uô tâu nox tâu hâuk, tsi muôx moz gênhk; uô kôngz lôngk sâu tâu nju, tu zus tsiêx cxu lok pur guôx, têx tuz nhuôs hloz lox đhiê rưz rênhk”.

Txi uô tas têx chei li heik sâuv, tsôngv cưr tix nênhx tsa sơưr đơưk hâur jok li njêik yêv têx grêix, chơưr, mor lok trâu nox, hu têx cưr tix nênhx tsa tuôx đros nox hâuk côngv cêr lov jêv ciês ntơưv ntus jôngr txi côngv jôngr ntơư. Đhâu co, cxuô lênhx cxuô tus sik đros nox hâuk jông siêz, shir phaz lus  đros trâu têx suôz đruôl đror lov jêv ntưk tax txos thâuv hnuz pôngz kro, zuôr tsâuk ntux ntơư sơưr đơưk li lok tsêr. Tix lâus Nguyễn Văn Thành, nhoz tỉnh Hòa Bình tuôx shir phaz heik:“Tuôx đros côngv cêr lov jêv, cur pov tâu lok six ntâu têx txux chi vênhx huôv jông, thâuv tsi tâu tuôx mak cux tsi pâuz mênhx, taz sik tuôx txos no kror muôs pov, poz njês hnor mak muôx ntâu zav txux chi vênhx huôv jông cơưk. Xuz thơưx zos têx tsôngk yo hnar, fuôv txiêx lok six jông, co zos iz kro pov tsênhz nhoz thax tsav Yên Châu no; tiv 2 zos tsôngv box cux bax uô ntâu zav jâuz mor, chuôz zênhx uz no phưx vưv txi jôngr, nthuôr uô lov jêv”.

Txux chi txi jôngr cux zos iz kro jông cxơưz cxiz tsôngv pêx xênhv jok Khá, xã Sặp Vạt heik taz, thax tsav Yên Châu, Sơn La heik cxuô sir jos khưr huôv tsar uô nox, njênhs njôngr lok cấp ủy, hâu nov ntơưv qơư tsưr ziv kriê, chox car sơưr đơưk huôv tsar uô nox uô hnar, cxiv tsa luz nênhx ziv hnuz ziv tsâu sor, vav mênhx./.

                                                                                                      Trấn Long-Riê Lâux cxeik, nhênhv 

 

                                                     Hêir nênhs Cho Thanh Phán luôs hâux lưv ntok ntâuz

          Nhoz thax tsav qơư no, hêir nênhs Cho tsôngv pox niêv, vir ndâuk tsuôk hnar zuk hêir nênhs têx tsôngk tiêz, tsôngk yo cxôngx nzor. Pos Chíu Thị Hoa, 35 shông cux hêik pâuz tiêk, trơưk li zuk hêir nênhs chax chêk, uô ntêx thâuv hêir nênhs Cho Thanh Phán têx nxêik muk zuôr txir, tsuv pâuz xơưk zuk hêir nênhs têx pax ntâuz, tsôngk tiêz, tsôngk yo jông jav cxôngx nzor: “Trơưk li chax chêk, pox côngz zơưv côngz, pos zơưs, niêv thiêz txir txos zuk. Zuk tsuv cơưv shâuv thiêx pâuz. Tsuv cơưv txix têx zôngx ziv uô ntêx. Xơưk pax ntâuz txêik pax trâu tơư trik, ntiês yo cux tsik zôngx ziv uô. Xơưk têx pax ntâuz trâu tơư trik tsuv uô tas 2-3 luz hli thiêx uô tâu tiêr chox lok hnar”

Hêir nênhs Thanh Phán chor nxêik têx tsôngk tiêz, tsôngk yo, câuk mov, fuôv txêix ntâu zav pax jông jav cux xơưk uô phiv liv cơưs. Đros co, hêir nênhs Cho têx sêr, tâu xơưk uô cxuô zav pax txêix jông jav huv đros hêir nênhs co luz nênhx nox nhoz muk lok hâur niêx hnuz. Hâur ntu đrav ntêx, hêir nênhs Cho Thanh Phán muôx oz zav pax ntâuz xơưk liêz thiêz đơưz; taz sik nhiv no, têx pax ntâuz co tsuôk zos xơưk uô njuôz, đuz, đax. Pos Chíu Thị Hải shir phaz lul hêik pâuz: “Hêir nênhs Cho cxuô zav pax ntâuz tâu xơưk uô cov huv đros zuk hêir nênhs luz nênhx nox nhoz muk lok cxôngx nzor. Iz zav pax ntâuz uô cov huv đros zuk hêir nênhs chax chêk, xơưk txêix pax li nôngs, shôngz  ntông, cxuô zav pax. Lar hêik zos têx pax ntâuz xơưk uô câuk mov ntông cxôngx nzor, cux tsik zôngx ziv uô tâu”

Pos Chíu Thị Huệ cux shir phaz lul hêik pâuz tiêk, chiê xơưk uô cov tâu hêir nênhs Cho iz chêr trik yo jông jav cxôngx nzor trâu têx nxêik cux tas ntâu six hơưv hnuz nhôngs uô: “Chor hluôk nhiv no muôx ntâu tus tsik pâuz uô. Thiêz thâuv cur muôx 12-13 shông, cux tưz pâuz xơưk têx pax ntâuz tsôngk tiêz tsôngk yo, zos cur niêv kriê. Viv cur nhiêk zuk hêir nênhs têx pax ntâuz txêix pax jông jav, hnuz tưs cux xơưk cur thiêx pâuz”

Luôs hâux lưv xơưk cxuô zav pax ntâuz zos hâu nov xã Yên Than chox car huôv tsar uô, tuôr cov tâu tsês tsôngv px cxuô hêir nênhs tsơưs têx vênhx huôv-txux chi cxôngx nzor cov muôx đros đrêiv hâur luz nênhx niêx hnuz tsik chiê pôngz plox. Zơưv Phạm Văn Hưng, Phưv Bí Thư Thường trực, chủ tịch hội đôngx xã Yên Than hêik pâuz nzir: “Pêz tưz cxiv tsa tâu oz kror qơư huôv tsar, tuôr tsês zuk hêir nênhs têx vênhx huôv jông; hâur ntơư muôz phêiz iz qơư tuôr tsês Cho Thanh Y têx vênhx huôv jông; iz qơư zos tuôr tsês Cho Thanh Phán têx txux chi, luôs hâux lưv ntok ntâuz cxôngx nzor. Txos trâu têx hnuz tsiêz, hnuz kriz nthuôr uô lov jêv hâur shông, yax kriê hêir nênhs Cho tsôngv pox niêv vir ndâuk hnar zuk hêir nênhs têx tsôngk tiêz, tsôngk yo cxôngx nzor”

Luôs hâux lưv cxiv tsa qơư tuôr tsês hêir nênhs Cho Thanh Phán têx vênhx huôv, txux chi jông cxôngx nzor, cux chênhr zos cxơưz cxiz chor nxêik hluôk nhiv no tuôr cov tâu truôx zuk hêir nênhs têx vênhx huôv jông cxôngx nzor tsik chiê pôngz plox./.

                                                                                                   Tsu cxêik nhênhv-VOV Đông Bắc

       

VOV Tây Bắc

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC