Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 16-09-2023
Thứ bảy, 07:51, 16/09/2023 VOVTB VOVTB
Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 16-09-2023

Txix têx txux chi vênhx huôv uô muôx nzir cxuô cêr lov jêv           

            Hnar tsôngv box Poz Ziz, Hmôngz, La Ha....têx tsôngk tril yo cxôngx nzor, chor pox niêv vir ndâuk nhoz xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, Sơn La tưz sik tưr ndơưk poz uô lov jêv ntưk. Têx tsơưs pov thiêz muôx li co tsuôk zos hâur phênhv sik tưr ndơưk poz ntơưv ntênhs hôiv nox mor blêx yiêz xã Ngọc Chiến nhiv kruôr đhâu. Niêv lâul Lường Thị Hoa, zos iz hâur têx lênhx đros chor pox niêv vir ndâuk jok Phày, xã Ngọc Chiến ndơưk poz heik: “Nênhs Poz Ziz têx tsôngk yo tiêz mê njik jơưv viv li thâuv hnar ndơưk poz cux phiv liv. Taz sik zos thâuv ndơưk poz lơưv cux tsi ndo txos têx li heik co, tsuôk ndo sir jos ndơưk cov tâu jông thiêz zênhx xưz. Lar heik hnar zuk heir nênhs tsôngk yo ndơưk poz tsi tiêk piêr kriê nênhs Poz Ziz li têx tsôngk hnar thâuv ntêx, tsênhv uô trâu tsôngv kruô pâuz txos têx jông lok Ngọc Chiến thiêz”.

         Iz chas têx ntâuz max, chiêz mur chiê cok uô ntâuz, chor nxeik hluôk gâux txos trâu têx lênhx pox niêv txix lâul hluôk, lênhx tưs cux puôr lênhx moz siêz lus muôz chor chiêz mur tưz râuz nhox tâu ntơư cok uô têx trêr pax txêix jông gâux trâu têx ntâuz zuôr xơưs uô tsôngk hnar. Co zos iz hâur têx txux chi cêr nênhx, vênhx huôv jông thâuv nzor chor lâul iz txưv chox nox chox uô tâu pox niêv Hmôngz tox siêz Tây Bắc heik cxuô thiêz xã Ngọc Chiến heik taz tuôr tsês, por hưv tsi chiê pôngz plox. Niêv lâul So Xênhv Zax, nhoz jok Nậm Nghẹp, xã Ngọc Chiến heik: “Pêz chor pox niêv txix thâuv tsênhv zâu tưz tâu têx lênhx niêv, lênhx pos kriê tsưr ziv uô xor, ntok ntâuz, xơưs zuk heir nênhs têx tsôngk hnar. No zos pêz heir nênhs txux chi vênhx huôv jông tsuv tâu tuôr tsês, por hưv chiê, xar cov tsôngv kruô sơưr đơưk pâuz txos thiêz đros uô siv”.

           Têx seiz njiê pov chor pox niêv Hmôngz nhoz Ngọc Chiến jâuv yênhx paz, yênhx pơưs lov jêv ntưk tror siz shâuv, siz kriê uô ntâuz, xơưs tsôngk yo hnar uô tsôngv kruô sơưr đơưk ziv xar nhoz seiz thiêz đros shâuv xơưs uô. Tix lâus Hoàng Huy, nhoz Hà Nội tuôx shir phaz heik: “Cur pâuz lok nênhs Hmôngz luôs hâux lưv uô ntâuz xor, muôz chiêz mur cok li ntơư chiê xơưs tsôngk yo hnar txix nzor lok, cux muôx iz cxiê tsôngk, hnaz uz no tsênhv hnar, tsênhv zôngv zos nênhs Hmôngz têx ntâuz max, muôz chiêz mur cok uô jông gâux li heik sâuv, taz sik tsi tâu muôx iz jiês tâu seiz njiê pov ciês lơưr uô li chas. Tsênhz tiês nhiv no tâu buôk ti tuôx seiz pov, cur lok six shir phaz. Vav chiê siêz nthuôr uô têx ntênhs hội li no, tsôngv box thiêx zuôr tuôr tâu tsês zuk heir nênhs têx txux chi vênhx huôv jông tsi chiê pôngz plox”.

         Iz chas têx li heik sâuv, tsênhv yuôr lok six ntâu txux chi jông nthuôr uô hâur ntênhs hội nox mor blêx yiêz nhoz xã Ngọc Chiến, iz zav li: Sik tưr tưv trok maz jông gâux, sik tưr uô cxur blêx mok, siz tưr uô lưv zav txux chi jông txơưr đuô.... Têx cxênhx cxênhv chei đaz kruôs tâu tror nthuôr uô li: Nox mor blêx yiêz, txi nhux tưv......

           Xeir tsov txux chi cêr nênhx vênhx huôv chiê uô ju lix, muôz hâu cêr huôv tsar uô nox uô hnar trâu tsôngv pêx xênhv tsi thôngx li luôs lưv thax tsav-co zos cấp ủy, hâu nov têx sir jos, muôx tsôngv box cxuô heir nênhs Ngọc Chiến cêr sik thôngx ziv, siz thôngx siêz đros. Bùi Tiến Sỹ, Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, Sơn La heik pâuz: “Pêz xar cxiv tsa ntênhs hội nox mor blêx yiêz yênhx xiv huv ju lix jông nhoz Ngọc Chiến. Tsưr ziv zos khưx phưx, uô đuô chor lâul thâuv ntêx têx txux chi vênhx huôv, xiv huv jông tưz trâul pôngz plox jux juk, chiê yênhx xiv huv ju lix. Lar heik, Ngọc Chiến tsênhv sir jos huôv tsar ju lix côngv thôngx, cxiv tsa txix khưx phưx thiêz tuôr tsês, por hưv têx txux chi cêr nênhx vênhx huôv jông ntơưv Ngọc Chiến tsi chiê pôngz plox, chiê uô yênhx xiv huv jông, ziv hnuz ziv hu zâuv tâu ntâu tus chôngz lênhx kruô tuôx ndis shuôs têz qơưk uô si txos Ngọc Chiến”./.

Lê Hạnh-Riê Lâux cxeik, nhênhv

 

 

 

Tsôngv pox niêv vir ndâuk hêir nênhs tsơưs nhoz Sa Pa tuôr tâu truôx luôs hâux lưv ntok ntâuz cxôngx nzor

          Muôx ntâu zav pax ntâuz, đuôr tưk, tsôngk tiêz, tsôngk yo xơưk jông txơưr tsik siz thôngx, huv đros pêz hêir nênhs Hmôngz luz nênhx cxôngx nzor. Zos sêiz đhâu pos Khu x Shôngx têx ntâuz ntok tâu txêix pax jông javcux zênhx pâuz tâu hêir nênhs co luz nênhx noxx nhoz muk lok hâur niêx hnuz. “Zos gruôs uô mak 5 luz hli, zos tsik gruôs uô xar tas muôx iz shông thiêx uô tâu iz chêr tsôngk tiêz tsôk yo chox lok hnar.

        Têx ntâuz ntok zos đrêiv li chor lâuk piêr đaz nênhs tsês thiêz ziv uô trâu pêz hêir nênhs Hmôngz têx pax ntâuz, tsôngv tiêz, tsôngk yo ziv jông jav đuô. Cux zos têx fuôv, hnaz, tiêz, taz sik pos Khu nhoz Ý Lình Hồ, xã Hoàng Liên têx hax huv, zos gâuk li tsôngv pox niêv, vir ndâuk Hmôngz têx pax ntâuz, đuôr tưk, tsôngk tiêz, tsôngk yo cxôngx nzor: Pos Nxông x Thox, nhoz jos Sín Chải, xã Hoàng liên phêiz kênh: Chiê muôz chiêz sâu cok cov txêix pax jông jav trâu sâuv đêiv ntâuz max thâuv tưz ntok tâu, tsuv max mav uô thiêx sâu cok tâu têx pax ntơư jông jav

      Siêz truôx bo huôv tsar thiêz tuôr tsês luôs hâux lưv ntok ntâuz cxôngx nzor, Công ty zuôr muôs hax huv Lan Rừng tưz paz phênhv đros tsôngv pox niêv, vir ndâuk Hmôngz nhoz thax tsav tox siêz, đêz đrôngl, truôx siêz huôv tsar, tuôr tsês têx luôs hâux lưv ntok ntâuz cxôngx nzor. Thiêz nhiv no, công ty co tưz muôx 30 lênhx nênhs uô hâux lưv thiêz muôx 200 lênhx pox niêv, vir ndâuk hêir nênhs tsơưs nhoz Sa Pa ntok ntâuz, xơưk pax ntâuz, đuôr tưk, tsôngk tiêz, tsôngk yo. Pos Cung Thị Mai, Giám đốc Công ty hêik pâuz nzir:  Pêz tưx uô muôs trâu tsôngv kruô ndis shuôk têz qơưs; ntơưv no pêz cux njiz têx phiv liv lok hâux lưv uô trâu tsôngv pox niêv, vir ndâuk; taz sik pêz cux sir jos uô tiêr luôs hâux lưv tso tơưv, paz muôx hâux lưv trâu tsôngv pox niêv, vir ndâuk uô tâu truôx     

         Thị xã Sa Pa nhiv no muôx zuôr xar 30 kror qơư ntok ntâuz, yênhx puô lênhx đros uô hâux lưv. Chor pox niêv, vir ndâuk hêir nênhs tsơưs co cux chênhr zos têx lênhx tuôr tâu tsês thiêz huôv tsar truôx hêir nênhs tsơưs luôs hâux lưv ntok ntâuz, cxuô zav hax huv cxôngx nzor nhoz tsênhv qơư./.

                   Tsu cxêik nhênhv-CTV VOV Tây Bắc

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC