Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 17.6.2024
Thứ hai, 11:19, 17/06/2024 VOV Tây Bắc VOV Tây Bắc
Co Tu.VOV.VN:

Điện Biên cxơưz paz đas jos trâu shux xênhz thax tsav txov nhêv uô ntêx jiês thik cơưv tiêr ntơưr lớp 12

Jiês njiz njêx muôs thiêz muôz huv puz trâu chor shux xênhz muôx luz nênhx txov nhêv, shux xênhz cơưv coz uô ntêx jiês thik cơưv tiêr ntơưr lớp 12 shông 2024 tâu Ủy ban huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên tsưr tsix đros ntâu cêr shir phaz.

Hâur jiês chuôs njiz têx shux xênhz co, zơưv Lý Thanh Tiềm, Chủ tịch Ủy ban huyện Nậm Pồ tưz piêr kriê trâu têx shux xênhz pâuz lok zơưv Tiềm thiêz ntâu lênhx canr bôv hâur huyện têx sir jos hla đhâu phiv liv chiê cơưv ntâuz ntơưr, cov chor shux xênhz cơưv shâuv thiêz uô trơưk, sir jos tưr thik tâu ntơưr siêz tiv iz. Đhâu têx luk piêr kriê, nuv uô sik pheiz kênh phiv liv hâur cêr cơưv ntâuz ntơưr đros trâu têx poz huv muôx liv muôz puz xưk li cxơưz paz nzir đas jos trâu shux xênhz truôx siêz đuô sir jos tưr thik ntơưr. Zơưv Lý Thanh Tiềm, Chủ tịch Ủy ban huyện Nậm Pồ heik:“Jiês njiz njêx muôs hnuz no, pêz xar sik pheiz kênh têx tsưr ziv thiêz cxơưz paz đas jos trâu têx shux xênhz sir jos tưr thik ntơưr tâu jông. Têx poz huv tâu chor canr bôv hâur tas nro huyện sik đros gôngr paz đros thiêz tsưr ziv, xar cxơưz têx nhuôs shux xênhz tưr thik cov tâu txux chi jông. Iz chas ntơư, huyện cux tưz cxiv tsa tsưr ziv taz por truôx tuk trâu jiês tưr thik ntơưr, lar heik zos lok sâuv tsưx phưv truôx tuk đas jos trâu shux xênhz, tok xa chor nhuôs muk lol tưr thik ntơưr zos muôx ntux nas lox”.

Chảo Cheo Sơn, shux xênhz lớp 12C, tsêr cơưv cxênhx 3 Nậm Pồ, nhoz jok Sín Chải, xã Nà Hỳ muôx vax tsêr lok six txov nhêv. Zos lênhx nhuôv tiv 3 hâur chuôz zis muôx 4 lênhx cưr tix nuk muôs, Sơn thiêz Sơn tus muôv nzơưv hmôngr jông tâu chuôz zis tso muk đros têx fôngx zưs cơưv ntâuz ntơưr. Ntu no, Sơn thiêz têx fôngx zưs tsênhv sir jos cơưv txux chiê bax trâu jiês tưr thik cơưv tiêr ntơưr lớp 12, lơưr nox nhoz thiêz cơưv ntâuz ntơưr hâur tsêr cơưv, tsi so tâu chor cưk kriê ntơưr tôngv zênhx, moz siêz txos. Poz huv tâu Ủy ban huyện muôz puz uô ntêx no, paz Sơn thiêz têx fôngx zưs ziv truôx siêz đuô sir jos tưr thik ntơưr:“Hnuz no cur lok six jông siêz thâuv tâu chor txir hloz, txir nzơưv hâu nov huyện tôngv zênhx. Cur zuôr tsuv sir jos cơưv cov jông đuô chiê tov kaz no lok paz cxiv tsa têz qơưk ziv hnuz ziv huôv tsar”.

Jiês thik cơưv tiêr ntơưr lớp 12 shông no, huyện tox siêz Nậm Pồ muôx 500 ntâu lênhx shux xênhz dưv tưr thik nhoz 02 qơư thik. Luôs hâux lưv kriê cxaz têx txux chi trâu shux xênhz nhiv no tâu cxuô luz tsêr cơưv sir jos fuô uô chiê kriê tâu nzir têx txux chi yuôr trâul trâu chor nhuôs shux xênhz. Chảo Thị Hồng Nhung, lớp 12C, tsêr cơưv cxênhx 3 Phổ thông Dân tộc nội trú Nậm Pồ heik: Nhiv no lơưr cơưv 3 jiês iz hnuz hâur tsêr cơưv, muôx chor cưk kriê ntơưr paz max, kriê lơưr cơưv nzir têx txux chi tsi tâu thôngz, tsi tâu pâuz cxuô ntơư. Iz chas kriê têx txux chi hâur chor ntơưr cơưv, kriê uô siv têx jax thik zos Bộ zoz zux tso tơưv, lơưr tsênhv tâu têx cưk kriê, kriê nzir iz cxiê tsưr ziv, txux chi siêz đuô chiê tưr thik tâu jông hâur ntu zuôr txos:“Chor cưk kriê cux sir jos paz pêz, kriê pêz cơưv cxaz trâu thâuv zar tsâuk ntux hur si. Đhâu uô siv iz cxiê jax thik Bộ zoz zux tso hâur shông no thiêz shông uô ntêx mak cux uô tâu thiêz. Vav chiê siêz, pêz zuôr tưr thik tâu jông”.

Cưk kriê Lù Văn Diên, uô hâux lưv kriê ntơưr hâur tsêr cơưv cxênhx 3 Nậm Pồ heik pâuz: Shông 2023, chor shux xênhz hâur tsêr cơưv tưr thik tâu ntơưr lớp 12 tax 99%, no zos iz kro chor shux xênhz tox siêz Nậm Pồ lok six sir jos. Nhiv no iz chas kriê cxaz nzir têx txux chi yuôr trâul trâu shux xênhz, chor cưk kriê ntơưr phênhz côngz sik hlôngr njo seiz car, taz por pluôk nox, qơư nhoz pư trâu têx shux xênhz, đros thiêz tsưr ziv chiê têx nhuôs tưr thik tâu ntơưr jông:“Nhiv no chor shux xênhz hâur thax tsav tưz sir jos thiêz bax tâu jông cxuô zav trâu jiês tưr thik cơưv tiêr ntơưr lớp 12 hâur ntu zuôr txos”.

Jiês thik cơưv tiêr ntơưr lớp 12 shông no, tỉnh Điện Biên muôx 26 qơư thik, 7 cxênhz ntâu lênhx shux xênhz đas cir dưv thik. Shông 2023, chor shux xênhz hâur tỉnh Điện Biên tưr thik ntơưr lớp 12 tax tâu xar 100%, tsar ndê 0,27% pir li shông 2022. Đros trâu hâu nov cxuô thax tsav qơư moz siêz txos thiêz shux xênhz têx sir jos hâur cêr cơưv ntơưr, ngênhx zoz zux Điện Biên vav thiêz chiê siêz tiêk, cxuô lênhx shux xênhz shông no zuôr tưr thik tâu ntơưr zos đrêiv tsưr ziv siêz xar./.

                                                                                                   Vũ Lợi-Riê Lâux cxeik, nhênhv

VOV Tây Bắc

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC