Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 19-01-2024
Thứ sáu, 10:38, 19/01/2024 VOVTB VOVTB
Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 19-01-2024

Yên Bái chuôz tsar phax tar hax huv chuôr thiêz nhiês muôv muôs hax huv hâur kaz shôngk shông

          Uô jiês sơưr cêr phax tar nhiês muôv muôs hax huv thiêz hax huv chuôr têx luz hlik kaz shôngk shông 2023, cux xưk li uô ntêx, hâur thiêz đhâu thâuv nox tsiêz têz qơưk Jax shông 2024 tas, têx Tuêv seiz car niêv ciêz phưv txơưx têx huyện, thị xã, thành phố nhoz Yên Bái têx hnuz no tsênhv muk qênhz yuôx têx qơư muôv muôs hax huv. Njiêz luv chêx chôngk qênhz yuôx ntâuz ntơưr đăng cir muôv muôs, hâur pâus têx hax huv, hâux lưv lo grê muôs….

          Zơưv Vũ Thành Long, Phưv tuêv tsar Tuêv seiz car niêv ciêz số 2, TP Yên Bái puz pâuz:

          “ Đrâuv côngz xưv seiz car thax tsav, Tuêv tsênhv yax mông cêr chei trâu lênhx nênhs, tsưr tsix, nênhs sir zôngv tsi paz muôv muôs, sir zôngv hax huv chuôr, hax huv tsi pâuz tsênhz qơư tsiv uô, hax huv tsi taz por vêv xênhz zav nox”.

          Ntu no, ntơưv têx tiv phaz nhoz Yên Bái, hax huv tâu piêr muôs lok six ntâu, muôx ntâu zav, tuôv zênhv tsôngv box li zoz qơưx bax trâu Tsiêz yiêz. Têx zav chơưr, bia, đêx kaz jiz, thax nduôr, zênhz gaz ntơưr, trik yo, khâu….grê tâu tuôr truôx.

          Tix lâuk Nguyễn Anh Quân, tsôngv box nhoz phường Yên Ninh, TP Yên Bái puz pâuz, lơưr zuk li chênhz zênhv thiêz chiz coaz muôx txơưx jênhv li hei kriê, tix lâuk chuôz zis thiêz phênhv ntâu tsôngv box puôr lênhx zuôr hax huv ntơưv têx qơư muôv muôs lox, no zos têx taz viv muôx tsơưr lươngv, hax huv muôx hâur pâus tsiv uô cxix cxuô.

          “ Tsiêz mak têx qơư muôv muôs hax huv cux muôx têx tsaz yênhx txu grês grê muôs trâu tsôngv kruô, 10, 20, 30%, tas nro têx xiv huv no puôr lênhx tâu lo grê muôs cxix cxuô”.

          Zơưv Trần Hùng Tuấn, Phưv cục tsar phưv txơưx Cục seiz car niêv ciêz tỉnh Yên Bái puz pâuz: Tsov lơưr ntu kaz shôngk shông, ntâu lênhx nênhs liv zôngv qênhx shênhx muôv muôs chuôz ndê hâur kaz shông chiê muôv muôs têx hax huv tsi txâuk tsơưr lươngv, hax huv chuôr lok sik chuôz ndê grê muôs, Cục seiz car niêv ciêz tỉnh Yên Bái tưz chuv tôngv sik côngv đros têx nganhx muôx txơưx jênhv chuôz tsar qênhz yuôx, seiz car jông lok grê muôs, tsơưr lươngv, hâur pâus hax huv muôv muôs hâur ntu no. Đros co zos yưr lir txos qơư têx hâux lưv nhiês muôv muôs hax huv chuôr, tsi txâuk tsơưr lươngv, tsi taz por vev xênhz zav nox….

          “Đros huôx tôngv qênhz yuôx mak cux tưz yax mông, vênhv tôngv pox nhuôk thâuv zuôr muôs hax huv tsuv seiz shuôk jông lok zav hax huv, qơư tsiv uô, six hơưv sir zôngv, tsuv zuôr ntơưv têx qơư taz por, tsi zuôr sâuv mạng lok sik tov têx cêr. Thôngx cxix pêz tsưr tsix xor tôngx chuô chiê thâuv pox nhuôk zuôr trâus hax huv chuôr mak pov trâu lưx lươngv seiz car yưr lir”

          Zơưv Trần Hùng Tuấn cux puz pâuz, shông 2023, lưx lươngv muôx txơưx jênhv tỉnh Yên Bái tưz yưr lir 317 txuz uô cxâuv hâur vênhv thix phax tar nhiês muôv muôs hax huv chuôr, hax huv tsi txâuk tsơưr lươngv, chor nhiêx txiêx xưv bluô sâu trâu têz qơưk zos 7,2 tỷ đeiv (chuôz ndê 205% pir đros tsêz no). hâux lưv qênhz yuôx niêv ciêz tsênhv tror tâu cxơưz tiês uô, chiê gôngr phênhv paz tsôngv box tos tsiêz yiêz taz por đuô./.

Đinh Tuấn-Txâur Vax cxeik nhênhv

 

 

 

 

Hlôngr yiêz hâur sêiz car tênhv qơư nhoz Sơn La

                Shông 2023, đhâu ciês cir jênhv, Chủ tịch Ủy ban têx huyện, thành phố, tỉnh Sơn La tưz kri uô têx tsênhv njiêz, tsưr tsix cir jênhv đros chor xar, phường, thị trấn sâuv thax tsav; Uô tâu jông cxix cxuô txơưx jênhv sêiz car têz qơưk lok sêiz car tài nguyên thiêz tênhv qơư; nzor pov, phax tar thiêz xưv lik chor nênhs uô cxâuv chêix ar têz, cxiv tsa chor côngz trinhx sâuv têx ar nav, ar txênhz, sir zôngv tsik huv zos tsưr ziv, kriz uô khoangr yax tsik zos chêi…

               Taz sik, lơưr ntâuk gri, têx uô cxâuv hành chính hâur hâux lưv ar têz cux tsênhv muôx yưv, tiv zix zos chor nênhs nav, txênhz ar; côngz xưv por vêv khoangr yax tsik tâu kriz uô tsênhv tsơưs, qênhx shênhx kriz uô khoangr yax tsik zos chêi txơưv tiêk tâu txo grêk tsơưs, taz sik cux tsênhv muôx yưv; côngz xưv sêiz car, por vêv khoangr yax ntơưv iz cxiê xar tsênhv tsik tâu uô ntov jông; qênhx shênhx sir zôngv tài nguyên đêx, tso têx cuô đêx vuôz tsuôz tsik tâu muôx ntơưr tso chêi cux tsênhv muôx yưv…

                 Thôngz sâu hâur shông 2023, Sơn La tưz pov, xưv lik tâu muôx 600 ntâu lênhx nênhs uô cxâuv hành chính lok hâux lưv ar têz, ngaz tuk cxiv tsa, tênhv qơư, khoangr yax, đros tas nro chor nhiêx zuôr xar 5 tiv đêiv; txêik jênhv thiêz sik côngv xưv lik 277 ntâuz ntơưr, hâur co tưz đơưk tu tâu muôx 250 ntâu ntâuz ntơưr, paz truôx tuk qênhx shênhx, tsik chiê muôx yưv têx qơư phiv liv, siz pênhr chôngz nênhs, hla đhâu thênhv. Zơưv Lê Trong Bình, Chủ tịch Ủy ban huyện Mộc Châu, Sơn La puz pâuz:

               “Mộc Châu tsênhv sir jos cov ndê yênhx thị xar trâu shông 2025 thiêz sir jos uô tiêr luôs hâux lưv zos qơư Du lịch Têz qơưk Mộc Châu. Txix zos qơư Du lịch têz qơưk, sâuv thax tsav Mộc Châu cux muôx yưv qênhx shênhx uô cxâuv cik txos ar têz, sêiz car ngaz tuk  cxiv tsa. Nhiv no pêz tưz uô jông lơưr Ủy ban tỉnh Sơn La li chox kriê lok cir jênhv Chủ tịch Ủy ban huyện li txơưx jênhv đros Chủ tịch Ủy ban tỉnh; Chủ tịch Ủy ban huyện cir jênhv đros têx xar, thị trấn; uô tsênhv mênhx txos têx jêx jok, chor ziv chuôz zis hâur thax tsav tsêx tsung kriz uô chor dưv anr, tiv zix zos dưv anr zov chênhr cik txos yưv pênhr cêr, vax tsêr cxuô zav”.

                  Cux hâur shông 2023, 32 tsưr ntâuz ntơưr tso chêi kriz uô khoangr yax sâuv thax tsav tỉnh Sơn La tưz cir jênhv kriz uô chêi têz qơưk têx cui tênhv lok khoangr yax, ar têz thiêz por vêv tênhv qơư, ar têz thiêz por vêv tênhv qơư đros Chủ tịch Ủy ban tỉnh Sơn La.

                Zơưv Đinh Công Hưng, Phưv Giám đốc Công ty cổ phần cxiv tsa Trường Giang-taz viv kriz uô poz jêz uô chuôz lov cxiv tsa ntơưv têx huyện Mai Sơn thiêz Sốp Cộp, hêik pâuz:

                “Pêz tưz uô tiêr chor côngz trinhx por vêv tênhv qơư uô ntêx thâuv zuôr kriz uô. Yênhx shông pêz puôr lênhx cir jênhv đros Ủy ban tỉnh uô truôx jông têx cui tênhv lok kriz uô khoangr yax, tài nguyên, ar têz, tênhv qơư. Cux hêik chor cơ quan muôx vax huôv tsik so chox kriê cov pêz uô tâu huv zos thiêz uô tâu jông đuô”.

              Zơưv Đặng Ngọc Hậu, Phưv Chủ tịch Ủy ban tỉnh Sơn La hêik Sở Tài nguyên thiêz Tênhv qơư, Ủy ban têx huyện, thành phố nhoz Sơn La sir jos đơưk kho têx phiv liv; đơưk kho têx kror uô tsik tâu jông hâur côngz xưv choz ar thiêz muôz ntiêr ar, pâux nzir, paz, txar qơư nhoz yiêz chiê muôx nzir phênhv sâu txix ar hâur shông 2024; đơưk kho têx phiv liv hâur sêiz car ar kôngz, jôngr nuv. Đros co zos tror uô truôx jông têx tsênhv njiêz tưz cir jênhv, hâur co tsêx trung kriz uô sêiz car tài nguyên khoangr yax tsik tâu kriz uô, suôv câuv qênhx shênhx kriz uô chor khoangr yax tsik zos chêi ntơưv cxuô thax tsav qơư…/.

Lê Hạnh-Lik Thox cxêik nhênhv

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC