Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 19-9-2023
Thứ ba, 11:00, 19/09/2023 VOVTB VOVTB
Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 19-9-2023

Cxơưz tiês hlôngr yiêz số hâur côngz xưv BHXH nhoz Điện Biên

          Uô Chính phuv li đề án 06, ntu đhâu, BHXH tỉnh Điện Biên tưz chêx chôngk hlôngr yiêz số, zôngv công nghệ thôngz xor mông hâur nganhx li tas nro têx tsưr ziv nghiệp vụ đros tsưr ziv txu grês phênhv ntâu têx ntâuz ntơưr hành chính, cxênhx txuôk six hơưv, nhiêx txiêx, phưx vưv tsôngv box thiêz doanh nghiệp hâur cxaz chuôz, car chêx têx chế độ bảo hiểm jông tiv zix.

          Zơưv Nguyễn Mạnh Hải, Tsar phongx Công nghệ thôngz xor mông, BHXH tỉnh Điện Biên puz pâuz: Nhiv no, têx công nghệ thôngz xor mông ntơưv chiz coaz seiz car thiêz BHXH têx huyện, thị xã tưz tâu yưv pênhr, muôz siêz tas nro, taz por sik côngv yưr lir côngz xưv sâuv mạng sei đros 28 ứng dụng phần mềm liên thông hâur tas nro têx vênhv thix. “ Chiê krêz uô muôx chêx cuk pêz tưz tsov cưv uô ntâu tsưr ziv li: chêx chôngk lok hâux lưv thôngz sâu xor mông nênhs cxaz chuôz lok hâur dữ liệu têz qơưk lok BHXH, uô têx cơ sở dữ liệu têz qơưk lok tsôngv box; yênhx lix têx tuêv krêz uô cài đặt ứng dụng điện tử BHXH txos têx tuêv dân phố, têx xã, phường, thị trấn, txos têx qơư seiz njuôs moz, têx qơư zaoz zux, têx taz viv sir zôngv lox tôngv sâuv thax tsav tas nro tỉnh. Sik côngv đros công an têx cấp car chêx têx phêv liv thâuv uô thiêz hâur ntu tsôngv box sir zôngv căn cước định danh điện tử thâuv seiz njuôs moz”.

          Hâux lưv krêz uô ứng dụng VssId- BHXH số zos nganhx BHXH heik cxuô thiêz nganhx BHXH nhoz tỉnh tox siêz Điện Biên heik taz li trus coaz tsôngv, viv chox ứng dụng lok sir zôngv tưz gra lok ntâu liv zix trâu tsongv box, doanh nghiệp. Đhâu BHXH tỉnh Điện Biên li seiz car, txos nhiv no tưz muôx zuôr xar 130 cxênhz lênhx tsôngv box nhoz tỉnh cài đặt thiêz sir zôngv taz por ứng dụng VssId BHXH số. Niêv lâuk Quàng Thị Duyên, tsôngv box phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phuv pheiz kênh: “Hnuz no cur tuôx chiê cài đặt ứng dụng sâuv điện thoại, cur pov lok six jông, muôx liv, zuk seiz shuôk tâu têx zav ntâuz ntơưr bảo hiểm. Thâuv muk seiz njuôs moz zuk krêz ứng dụng sâu điện thoại, tsu zuôr gra lơưr têx ntâuz ntơưr txơưr thiêz”.

          Zơưv Cao Văn Long, Phưv giám đốc BHXH tỉnh Điện Biên puz pâuz: hâur ntu zuôr txos, taz viv tror chox lok sir zôngv têx phần mềm nghiệp vụ, cxơưz tiês pheiz kênh dữ liệu hâur vênhv thix BHXH đros têx sở, nganhx muôx lênhx coaz txos uô chêx cuk chính sách BH hlôngr yiêz số lơưr tsênhv tsênhz, chêx cuk, seiz doanh nghiệp, tsôngv box zos tsênhv qơư phưx vưv. “Ntu zuôr txos taz viv zuôr tsov cưv cxơưz tiês yax mông, tiv zix zos lênhx nênhs. Hâur têx shông zuôr txos, tiv zix zos ntu 2021-2025 zuôr kriê cxaz trâu tas nro cán bộ công chức, viên chức chiê qênhz yuôx, seiz car pâuz tâu tul thiêz zôngv công nghệ thôngz xor mông, tul tsi zos hlôngr yiêz số chiê muôz siêz yênhx cán bộ li jênhv pâuz, txix co phưx vưv tsôngv box, doanh nghiệp jông đuô. Lok cơ sở dữ liệu zuôr chêx chôngk cxơưz tiês đros têx bộ, nganhx trung ương, tiv phaz chiê taz por dữ liệu jông, công nghệ thôngz xor mông cux zuôr tror taz por”.

          Thôngz sâu txos tas hli 6 shông no, nênhs cxaz chuôz BHXH sâuv thax tsav tỉnh Điện Biên zos zuôr xar 51 cxênhz lênhx, hâur co cxaz chuôz BHXH txưv zênhv zos 13 cxênhz lênhx, nênhs cxaz chuôz BHYT zos 596 cxênhz lênhx, tax 92% jênh số./.

Vũ Lợi- Txâur Vax cxeik nhênhv

 

 

Zơưv Cư Seo Vần huôv tsar uô nox txix chos tsoz chos ntông nox txir thiêz tu zus buô

          Cê uô cê cơưv shâuv, vax txir ntông zos têx txir juôx lok zos txir Lê Tai Nung thiêz txir khơưz Tả Van, muôxphênhv sâu truôx tuk trâu zơưv Cư Seo Vần chuôz zis nhoz jok Lao Chải, xã Quan Hồ Thẩn, huyện Si Ma Cai tâu 10 shông lok no.  Zơưv cux zos lênhx nênhs xuz thơưx hâur xã Quan Hồ Thẩn uô ntêx nyuôs hlôngr yiêz zuz nôngz tsoz chos, tsiêx tu zus, uô trơưk têx tsưr ziv fuô kriê viv li vax txir ntông shông tưs cux txi txir ndư, sâu đê tâu nju. Zơưv Vần heik: “Tsưr ziv tsoz phưz zos tsuv max mav tu, tsi so qênhz shuôs seiz pok muôx caz hmoz tho nox uô ruôr hiêv chiê zok nriêr tsưr ziv tir thêir, phax tuô. Niêx shông cux tsuv txiêr yiz têx chês, txir tsi jông gâux por tsês, zuk uô uô ntêx chiê tsôngv niêv txir cưr tix nênhx tsa sơưr đơưk cơưv shâuv, uô trơưk”.

           Pâuz tâu hâur ciêz đrôngs thâuv lênhx nênhs sir zôngv khênhr nhiêv zuôr txos têx xiv huv ntơưv qơư, zơưv Vần tưz chos têx tsoz chos nox txir đros trâu huôv tsar tu zus buô njuôz hâur thax tsav, keiz ok. Iz shông muôs hâur ciêz đrôngs muôx 5 tênhr ntâu txir juôx thiêz txir khơưz, đros trâu têx tsiêx tu zus, sâu tâu liv muôx 200 tsov đeiv ntâu.

Nhạc cắt

          Tsi tiêk uô nox uô hâuk coz, zơưv Vần tsênhv sir jos paz kriê tsưr ziv chos, tu têx tsoz chos ntông nox txir thiêz tsiêx cxu trâu tsôngv box hâur jok, hâur xã, cxaz chuôz têx phôngz yaox sik tưr uô nuv jông ntơưv qơư.

          Zơưv Hoàng Seo Chư, Chủ tịch Hội nôngx mênhx xã Quan Hồ Thẩn, huyện Si Ma Cai heik pâuz: “Iz chas huôv tsar kinh tế ziv chuôz zis, zơưv cux lok six moz siêz đros Hội Nông mênhx xã uô cxuô luôs hâux lưv, cxaz chuôz têx phôngz yaox cxiv tsa jêx jok yiêz, zơưv thâuv tưs tưz zos lênhx nênhs uô ntêx nyuôs hâur cxuô cêr nuv”.

          Txix zơưv Vần tsưr ziv uô, phôngz yaox pêx xênhv sik tưr uô nox uô hâuk, lax luôv coz nhoz xã Quan Hồ Thẩn ziv hnuz ziv nthuôr đêz đar, ntâu chuôz zis tsôngv box muôx phênhv sâu tâu yênhx puô tsov đeiv iz shông. Zơưv Hà Đức Sơn, Phưv Chủ tịch Hội Nôngx mênhx huyện Si Ma Cai heik pâuz nzir: “Pêx xênhv li phôngz yaox sik tưr uô nox, lax luôv coz li pưs txux lok six zov chênhr. Đhâu phôngz yaox no, tưz muôx ntâu tus chôngz lênhx uô tâu trơưk têk, cxơưz huôv tsar kinh tế, cxuz cêr yeiz pluôs, paz têx lênhx pêx xênhv hâur tas nro huyện muôx luz nênhx tsâu sor, vav mênhx”.

          Đros thiêz suôz bê pêx xênhv uô nox uô hâuk coz cấp huyện, zơưv Cư Seo Vần tsênhv kriê tsưr ziv uô nox, cxơưz đas jos trâu ntâu chuôz zis tsôngv box, paz hlôngr yiêz luz nênhx nhoz tox siêz Si Ma Cai.

Nhạc cắt

          Phênhv “nôngx mênhx zuôr tsuv pâuz” hnuz no tsuôk muôx li no xưz. Phênhv no zos Đeix TNVN nhoz iz suôv faz Tây Bắc uô. Thiêz muôx tsênhv qơư cxiz kôngz têz qơưk paz./.

Thào Ly BT-Riê Lâux cxeik, nhênhv

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC