Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 19.6.2024
Thứ tư, 10:59, 19/06/2024 VOV Tây Bắc VOV Tây Bắc
Co Tu.VOV.VN:

Sơn La ciêr chênhr kriê cxaz trâu shux xênhz njuôs xav thik tsi tâu ntơưr hâur jiês thik cơưv tiêr cxênhx 3

          Shông cơưv no, tsêr cơưv cxênhx 3 Vân Hồ huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La muôx 4 lớp khối 12 đros muôx 200 ntâu lênhx shux xênhz zuôr cxaz chuôz thik cơưv tiêr cxênhx 3, 100% shux xênhz đăng cir thik tổ hợp khoa học xã hội.Chiê muôz siêz yênhx tưv trâu shux xênhz, tsêr cơưv tsênhv tsưr tsix pheiz yênhx ca cơưv cxaz nzir. Têx tuêv chuyên môn thiêz cưk kriê bộ môn cxiv sâu njiêz luv kriê cxaz lơưr Sở zaoz zux thiêz thox cxov li heik kriê, thôngx cxix cxiv tsa tsưr ziv kriê cxaz trâu shux xênhz lơưr chor jiês kriê cui tênhv thiêz chor yênhx tưv huv đros; thôgxx cxix heik kriê shux xênhz uô têx jax thik sei, tsi uô zuôv cêr. Tiv zix, pheiz côngz cưk kriê bộ môn, cưk kriê chủ nhiệm seiz njôngr, tôngv vênhx, paz max thâuv shux xênhz njiz trâus phêv liv.Cưk kriê Nguyễn Đức Chính, Phưv hiệu trưởng Tsêr cơưv THPT Vân Hồ, tỉnh Sơn La puz pâuz:“Têx mê nhuôk shux xênhz hâur tsêr cơưv chiv chir moz siêz cơưv ntơưr, cưk kriê mak jông siêz kriê cxaz; uô lơưr hâux lưv 150 hnuz kriê cxaz trâu shux xênhz; tas cik, zar hnuz keix, tsâus ntux, đrâuv yênhx tưv tưz kriê, têx cưk kriê tsênhv kriê cxaz nzir têx yênhx tưv trâu shux xênhz. Đros têx môn li Toán, Văn, Anh, sir jos uô li chas cov tsơưs tiv zix muôx 40 tiết kriê nzir yênhx tưv, têx môn tsênhv yuôr tsơưs tiv zix 30 tiết”.

          Đrâuv hâux lưv kriê cxaz sâuv lớp cơưv hâur six hơưv cơưv, têx tsêr cơưv muôx shux xênhz nox nhoz ciês hâur tsêr cơưv tsênhv sir jos kriê cxaz thâuv hmo ntux têx hnuz hâur ciêz. Têx shux xênhz lớp 12 chêx chôngk uô yênhx paz chiê cơưv; têx cưk kriê muôx chênhz zênhv tsov lơưr đề thik chiê heik kriê shux xênhz cơưv. Đros têx shux xênhz cơưv tsi yuô txơưx, cưk kriê kriê cxaz 1 cưk kriê kriê iz lênhx shux xênhz, paz shux xênhz muôz siêz yênhx tưv.Shux xênhz Vì Như Bưu, cơưv lớp 12A2, tsêr cơưv phổ thôngz mênhx cxưx Nội trú cxênhx oz thiêz cxênhx pêz Vân Hồ heik:“Cur cxơưx tiv zix zos têx môn luk Anh thiêz Toán; têx môn cur truôx siêz đuô zos môn chiv chir xeir khói zuk thik zos Văn, Sử, Địa. Hnuz tưs cưk kriê cux kriê cxaz, cur cux chêx chôngk, sir jos cơưv cov muôx chêx cuk tiv zix”.

Đhâu 5 jiês thi siv, tỉnh Sơn La xav tênhv muôx 400 ntâu lênhx shux xênhz njuôs xav thi tsi tâu tốt nghiệp cxênhx 3, phênhv ntâu zos têx mê nhuôk shux xênhz muôx luz nênhx txov nhêv, nhoz tox siêz. Txix qênhx shênhx co, nganhx zaoz zux tỉnh Sơn La tưz sir jos krêz uô têx tsưr ziv, chêx chôngk kriê cxaz, muôz siêz yênhx tưv trâu têx mê nhuôk shux xênhz. Chiê chuôz cxaz yênhx tưv trâu shux xênhz, têx cưk kriê lớp 10 thiêz 11 nhoz têx tsêr cơưv muôx shux xênhz njuôs xav thik tsi tâu ntơưr tưz kriê cxaz tsi zuôr nhiêx txiêx, paz têx shux xênhz truôx siêz đuô trâu jiês thik. Zơưv Vũ Việt Hùng-Tsar phongx zaoz zux cxênhx 3-zaoz zux yax six, Sở zaoz zux tỉnh Sơn La puz pâuz:“Đhâu chêx cuk thik siv hâur yênhx jiês, Sở zaoz zux tưz chox kriê têx tsêr cơưv tsưr tsix seiz shuôk shux xênhz li chêx cuk thik, txix co ntâuk grê shux xênhz li pênhr xưv txux chi hâur yênhx môn chiê paz shux xênhz cơưv truôx têx môn taz por điểm thik chiê shux xênhz hla đhâu jiês thik no”

Cơưv cxaz nzir têx yênhx tưv shux xênhz tsi tâu pâuz thôngz zos hâux lưv coaz tsôngv hâur ntu kriê cơưv nzir chiê thik cơưv tiêr cxênhx 3. Lar hêik zos hâur têx hnuz no, Sở zaoz zux tỉnh Sơn La thiêz têx tsêr cơưv tsênhv sir tas đas jos uô truôx jông cxuô luôs hâux lưv kriê cơưv cxaz nzir cxuô jax ntơưr chiê tsơưr lươngv jiês thik cơưv tiêr cxênhx 3 shông 2024 tâu zos đrêiv luôs hâux lưv tso tơưv./.

                                                                                                       Trấn Long-Txâur Vax cxeik nhênhv

 

Nganhx BHXH Việt Nam: Paz jông trâu pêx xênhv luôs hâux lưv tsoz phưz đas jos trâu pêx xênhv hâur qênhx shênhx yiêz

Chor nênhs cxaz chuôz huôv tsar truôx jông, sir jos cov uô tâu tsưr ziv tas nro pêx xênhv muôx BHYT

 Đros zos iz hâur têx kror chênhr paz trâu ngaz tuk xar hôiv, tas nro cxiv luôs chinhr triv txix Trung ương txos thax tsav qơư tưz sir jos đros uô truôx jông tsênhv chêi BHYT. Txos nhiv no, cxiv luôs Tsưr tsix dịch vuv sâu BHXH, BHYT tror tâu kriz uô đêz đar, kriz uô têx qơư sâu nhiêx, nhân viên sâu nhiêx muk txos yênhx jêx jok chiê sâu.

Txix co, chor nênhs cxaz chuôz BHYT shông tov kaz tsik so chôngz đuô shông uô ntêx, tiv zix chor nênhs cxaz chuôz BHYT chuôz ndê truôx jông hâur qênhx shênhx nền kinh têr njiz ntâu kror phiv liv. Shông 2008: tas nro têz qơưk tsuôk muôx 39 triệu ntâu lênhx nênhs cxaz chuôz BHYT, chor nênhs muôx BHYT tax tâu muôx 46% ntâu dân sôr. Taz sik txos shông 2023: tưz muôx 93 triệu ntâu lênhx nênhs cxaz chuôz BHYT, ndê siêz đuô 2,3 jiês pir li shông 2008, chor nênhs muôx BHYT zos 93% ntâu dân sôr. Tiv zix, chor nênhs cxaz chuôz BHYT ziv chuôz zis cux chuôz ndê jông: txix 3,76 triệu lênhx nênhs cxaz chuôz (shông 2009) ndê muôx 24,89 triệu lênhx nênhs (shông 2023).

Tuôr truôx tâu huôv tsar BHYT thâuv pêx xênhv luz nênhx tsênhv txov nhêv iz jiês thiêz khav tênhv tas nro cxiv luôs chinhr triv hêik cxuô thiêz nganhx BHXH Việt Nam hêik taz li têx sir jos hâur uô lơưr truôx jông tsưr ziv cov tas nro pêx xênhv muôx BHYT. No cê zos jênhv vưv chinhr triv, cê zos nganhx li txơưx jênhv hâur kriz uô ngaz tuk xar hôiv, tsoz phưz đas jos trâu pêx xênhv hâur qênhx shênhx yiêz.

Chor nênhs tâu sơưv ziv hnuz ziv chôngz, nênhs tâu sơưv li qênhx liv tâu kriz uô cxix cxuô, ndar six hơưv.

Đros tsưr ziv uô zos “Phưx vưv chênhr trâu pêx xênhv, doanh nghiệp”, nganhx BHXH Việt Nam tsik so sir jos uô cov cxix cxuô, ndar six hơưv, huv cui tênhv trâu nênhs cxaz chuôz, tâu sơưv tsênhv chêi BHYT li têx qênhx liv. Chor nênhs muôx ntơưr BHYT tuôx njuôk kho moz chuôz ndê sêi đhâu yênhx shông. Shông 2009: muôx 88 triệu ntâu lênhx nênhs njuôk kho moz BHYT đros tas nro chor nhiêx njuôk kho moz BHYT zos 5. 396 tiv đêiv. Taz sik txos shông 2023: muôx 174 triệu lênhx nênhs njuôk kho moz BHYT.

Txix shông 2009 txos shông 2023, xav luz đraz chor nênhs njuôk kho moz BHYT iz shông zos 141 triệu ntâu lênhx nênhs iz shông (ndê 59% ntâu pir li shông 2009), đros chor nhiêx njuôk, kho moz zos 66 cxênhz tiv đêiv ntâu iz shông.Tiv zix, hâur ntu tas nro têz qơưk muôx moz Covid-19, tsênhv chêi BHYT hâur cxiv luôs ngaz tuk xar hôiv hax zav tâu phuôx huiz, paz tsoz phưz đas jos, truôx tuk luz nênhx trâu pêx xênhv, paz trâu sơưr đơưk njênhs đuô trâu Đảng thiêz Têz qơưk têx tsênhv chêi ngaz tuk xar hôiv. Iz chas hâux lưv đơưk kho, thêv têx nhiêx trơưk tsênhv chêi BHYT cxix cxuô, huv zos, huv cui tênhv, BHXH Việt Nam tsênhv tsêx trung kriz uô cxix cxuô têx tsưr ziv chiê paz muôx tâu ntâu kror liv trâu nênhs cxaz chuôz, tâu sơưv thiêz cơ quan sêiz car têz qơưk hâur pov, phax tar liv zôngv, đas nziêk nox nhiêx cuiv BHYT.

Tas nro nganhx tưz sir jos hlôngr yiêz têx ntâuz ntơưr hành chính, txo grêk txix 115 ntâuz ntơưr (shông 2015) txos yuôr 25 ntâuz ntơưr; sir zôngv công nghệ thôngz mông, hlôngr yiêz sôr hâur uô côngz xưv, tiv zix zos tso trâu sâuv Cổng dịch vuv công BHXH Việt Nam, Cổng dịch vuv công Têz qơưk thiêz ứng dựng VssID-BHXH sôr sâuv chor mêir điện thoại di động… Têx shông đhâu, cxiv luôs BHXH Việt Nam tưz txêik jênhv thiêz xưv lik zuôr xar 300 triệu ntâuz ntơưr uô đhâu trực tuyến, hâur co iz shông muôx 170 triệu ntâu jiês hêik cov thêv têx nhiêx njuôk kho moz BHYT sâuv cxiv luôs thôngz mông njuôk xav trơưk BHYT.

Tiv zix, BHXH Việt Nam zos iz hâur têx taz viv uô ntêx hlo hâur kriz uô muôz xor mông njuôk kho moz BHYT trâu sâuv ứng dựng VneID. Txos nhiv no, 100% qơư njuôk kho moz BHYT tưz kriz uô txix Căn cước công dân muôx chíp. Đhâu co paz zôngx ziv trâu nênhs moz, uô sêi têx ntâuz ntơưr njuôk kho moz, paz uô truôx jông đuô sêiz car têz qơưk lok côngz xưv njuôk kho moz BHYT./.

                                                                                                           VOV4-Lik Thox cxêik nhênhv

VOV Tây Bắc

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC