Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 20-09-2023
Thứ tư, 11:01, 20/09/2023 VOVTB VOVTB
Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 20-09-2023

Chôngz lênhx shux xênhz txov nhêv nhoz ntus đriv Đắk Lắk tâu têz qơưs paz nhiêx nox nhoz hâur tsêr cơưv ntơưr

          Tsêr cơưv cxênhx iz Cư M’lan, huyện ntus đriv Ea Súp muôx 600 ntâu lênhx shux xênhz cơưv txix khối 1 txos khối 5. Hâur chor no muôx 140 ntâu lênhx shux xênhz tsênhv nox nhoz hâur tsêr cơưv ntơưr đros xar muôx 40 lênhx shux xênhz txơưr nhoz iz tsêr cơưv txơưr đuô hâur xar. Pos Trần Thị Thủy, Hiệu trưởng tsêr cơưv puz pâuz, tas nro chor shux xênhz nox nhoz hâur tsêr cơưv puôr lênhx tâu têz qơưs paz iz phênhv nhiêx nox su thiêz nox hmo. Phênhv paz zos 8.500 đêiv iz lênhx shux xênhz iz pluôs nox. Paz nhiêx nox oz pluôs tưz paz trâu shux xênhz niêv txir txo grêk tâu cêr cxơưx lok nhiêx txiêx, paz trâu tsêr cơưv uô tâu jâuz mor nox chiê chor shux xênhz nox txâuk têx jâuz mor, grêix, cơưv tâu ntơưr cxix cxuô. Pos Trần Thị Thủy hêik: “3 shông no chor nênhs siêz jông tưz sir jos paz trâu chor shux xênhz pluôs hâur tsêr cơưv muôx pluôs nox huv đros, côngv têk đros tsêr cơưv ntơưr chiê muôx tâu luz nênhx jông ntơưv qơư nox nhoz cơưv ntơưr. Zos tsik muôx chor nênhs siêz jông đros paz, tsêr cơưv cux tsik zôngx ziv uô tâu. Tsêr cơưv cux vav thiêz chiê siêz tiêk chor nênhs siêz jông zuôr đros đrêiv chiê paz têx pluôs nox co trâu chor shux xênhz hâur tsêr cơưv ntơưr”.

          Nhiv no chor tsêr cơưv ntơưr nhoz huyện ntus đriv Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk tưz tâu yưv pênhr cxiv tsa lox jông, muôx cxuô têx chuôz zênhx kriê thiêz cơưv ntơưr. Taz sik, tiv thax tsav đar, hâux lưv xa têx mê nhuôs muk lok yênhx hnuz njiz ntâu phiv liv, shux xênhz niêv txir tsik so ntiêr tsêr trâu mê nhuôv nhoz iz ndis ntơưv tsêr cơưv. Phùng Thanh Hiếu, shux xênhz lớp 2 Tsêr cơưv Cxênhx iz Cư M’lan hêik, tsêr kuôk tsêr cơưv ntơưr xar muôx 20 cêik cêr, niêv txir tsuv ntiêr tsêr trâu nhoz đros chor shux xênhz txơưr đuô. Nox nhoz, xênhz huôx njiz ntâu kror phiv liv. Txix thâuv tâu chiê lok nhoz hâur qơư nội trú thiêz tâu paz nhiêx nox, xênhz huôx thiêz cơưv ntơưr tưz zôngx ziv đuô lok six ntâu lơưv: “Thâuv ntêx no cur nhoz ntơưv luz tsêr niêv txir ntiêr jê ntơưv tsêr cơưv ntơưr, tsuv nox uô cê đros sơưr đơưk, lơưr nos sêi viv li cur nox tsik tsâuk. Taz sik nhiv no tâu lok nox nhoz hâur tsêr cơưv ntơưr, cur tâu nox ntâu thiêz nox txâuk cxuô zav lơưv”.

          Lơưr tix lâus Đặng Quốc Vương, Bí thư Huyện Đoàn Ea Súp, pox nhuôs cxuô mênhx cxưx nhoz sâuv thax tsav huyện Ea Súp luz nênhx tsênhv txov nhêv, tiv zix zos chor shux xênhz. Txix iz đraz shông 2018, Huyện đoàn sik côngv đros Tsênhv qơư siêz jông Têz qơưk thiêz iz cxiê lênhx nênhs siêz jông hâur thiêz đrâuv tỉnh Đắk Lắk paz chor nhiêx nox niêv txir zus mor xar muôx 800 triệu đêiv chiê chor nhuôs muôx qơư nox, nhoz, xênhz huôx jông, tso siêz thiêz sir jos cơưv ntơưr. Huyện đoàn cux tsênhv tror hêik chor nênhs siêz jông sâuv tas nro têz qơưk uô jông tsaz yênhx chiê ziv hnuz ziv muôx chôngz lênhx shux xênhz pluôs nhoz ntus đriv tâu paz: “Tsaz yênhx “Tu zus têx mê nhuôv” tưz tâu kriz uô hâur  shông tiv 3. Đhâu tsaz yênhx, chor nhuôs tâu xênhz huôx thiêz nox nhoz ciês ntơưv tsêr cơưv ntơưr. Thâuv muôx luz nênhx truôx tuk, chor nhuôs  zuôr tso siêz sir jos cơưv ntơưr, cxaz chuôz têx huôx tôngv hâur tsêr cơưv zôngx ziv đuô. Pêz cux vav tiêk têx tsưr tsix, chor nênhs siêz jông zuôr tror đros paz chiê tsaz yênhx tâu uô truôx jông, cov ziv hnuz ziv muôx chôngz lênhx shux xênhz pluôs nhoz thax tsav ntus đriv tâu paz lok pluôs nox thiêz truôx siêz sir jos tuôx cơưv ntơưr đuô”./.

Tuấn Long-Lik Thox cxêik nhênhv

 

 

 

10 tsưr ziv phax tar trâus tưx zav nox

          Zôngv yuôx phongx nzuôr tês hur si uô ntêx thâuv nox hâuk.

          Nox siêr, hâuk bâu.

         Phax tar trâus tưx zav nox, viv têx zav muôx tưx uô zav nox kaz. Zos maux ziv jông mak tsi cxoz nox têx zav nox co.

          Phax tar trâus tưx zav nox zôngv hóa chất li: jâuz, kok, txir ntông, zav nox nhôngs. Tsuv nzuôr hur si ntâu jiês, đo cuô njiêr nzuôr. Đhâu co tror nzuôr hâur đêx hur thiêz thiêx li zôngv. Tsi zôngv têx zav nox, jâuz, txir ntông, kok trâus liêv.

         Phax tar trâus tưx zav nox viv têx tưx zênhx muôx hâur zav nox co. Tsi nox ndêz, kok, jâuz, txir ntông pêv har jôngr njuôs xav muôx tưx, tsi nox kok ntông, njuôs nhôngs. Greix tsiêx cxu muôx tưx li kaz cơưk, njês nóc, jiz njês nox đrox…

         Phax tar caz moz tsênhv chiêx hâur zav nox tâu tsiv uô: tsi zôngv zav nox tâu uô tso hâur têx teik trâus xêz…cuô mis, đêx kaz jiz tso hâur teik trâus jiêz yar ntux txơưv tsênhv yuôr six hơưv sir zôngv. Đêx kaz jiz, đêx tso hâur teik tsi jông, đêx muôx gas thâuv krêz tsi pov muôx gas…

          Phax tar caz moz huôv xênhz hâur tênhx qơư. Zav nox uô tiêr tsês đhâu 4 six hơưv mak tsi taz por lơưv. Thâuv uô siêr tsuv nox ciês lok sik nox uô đhâu co 2 txos 3 six.

          Phax tar kiês nênhs txix têx zav nox li greix cxiêz, greix hâu, greix jambon, greix patê…nox ciês thâuv tsiv uô. Lok chav, triêv, trơưk, điêr…tsiv uô zav nox nhôngs. Lok sik tsi tâu uô hur lok sik zôngv tês tsi tâu vêv xênhz hur tuôr zav nox chiê nox.

           Tsi zuôr hax huv zav nox tsi muôx ntâuz ntơưr, bê thiêz qơư tsiv uô. Tsi muôx hnuz tsiv uô, six hơưv sir zôngv, tas six hơưv sir zôngv, muôx ntơưr taz sik sâu tsi tsênhz mênhx.

           Tsi nox hâuk ntơưv têx qơư uô mor nox hâuk nhoz têx qơư kiês nênhs, tsi muôx đêx hur. Lok sik tsi muôx tuv tso têx zav nox their zôngr, zav nox tâu muôs tov têx ntus cêr./.

Hồng Việt-Txâur Vax cxeik nhênhv

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC