Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 21-5-2024
Thứ ba, 11:02, 21/05/2024 VOVTB VOVTB
Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 21-5-2024

Chos yênhx côngz nôngz sâm tsiv grê sâuv tox siêz Mù Cang Chải

          Nhạc nền Mông…

          Sâuv trôngz Kim Nọi, huyện Mù Cang Chải, qơư muôx qiv hơưv lax khiêv yênhx shông, nhiv kruôr muôx iz qơư chos sâm thiêz yuôx njuôz đar 6 hecta tâu yưv pênhr uô jông, tsiv grê 10 tỷ đeiv. Đros cxix luôk tsêr xor their jông chiê phax tar tsuôs, caz hmoz, đâuk tê uô hiêv, tuôv zênhv huv đros tênhx qơư chiê tsoz sâm huôv tsar hloz lox jông.

          Tix lâuk Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Công ty cổ phần yưv pênhr PALEX Việt Nam- taz viv krêz uô trâur nuv no puz pâuz: Đhâu 5 shôngk ntâu yưv pênhr cxiv uô qơư chos sâm, txos nhiv no công ty tưz muôx 3,5 hecta sâm Ngọc Linh thiêz sâm Lai Châu, đrâuv co zos ntâu zav tsoz yuôx njuôz muôx tsiv grê kinh têr siêz txơưr. “Nhoz no muôx qiv hơưv ar têz jông; tiv phaz li chor ar têz cux ntâu, lênhx nênhs uô hâux lưv muôx chôngz; tênhv tênhz, internet cux muôx cxix cxuô. No zos kror paz huôv tsar chiê chos yuôx njuôz jông”

          Cux lơưr tix lâuk Nguyễn Đức Thuận, txos nhiv no vax sâm tưz qir tso têx xiv huv chiê muôv muôs, hâur co muôx têx zav sâm muôs tâu grê txix 15-20 tsov đeiv iz cir. Đros thiêz tsiv grê kinh têr, vax sâm no cux paz muôx hâux lưv uô trâu 10-15 lênhx nênhs lox tôngv, đros phênhv sâu 7 tsov đeiv iz luz hlik. Têx yênhx côngz qir thơưx no zuôr paz Công ty cổ phần yưv pênhr PALEX Việt Nam krêz đar mênhv chêx cux xưk li choz kỹ thuật trâu tsôngv box sik đros huôv tsar. “ Pêz công ty tsênhv sir jos krêz đar, uô ntêx zos krêz đar tov kaz no muôx tsưr ziv krêz uô paz pox nhuôk iz ndis sik đros chos lơưr tsưr ziv. Pêz cux zuôr choz kỹ thuật trâu pox nhuôk krêz uô”.

          Zơưv Hờ A Hứ, Chủ tịch UB xã Kim Nọi, huyện Mù Cang Chải shir phaz puz pâuz: đros têx chêx cuk tax tâu txix Công ty li vax chos sâm, qir thơưx khav tênhv tâu tiêk qiv hơưv thiêz ar têz nhoz no huv đros, mênhv chêx jôngr lâuk tsênhv yuôr ntâu nhoz Mù Cang Chải zuôr huôv tsar chos tâu sâm Ngọc Linh thiêz sâm Lai Châu đros têx zav yuôx njuôz muôx tsiv grê kinh têr siêz, no zuôr zos têx zav tsoz chos paz cxuôv cêr yeiz pluôk, paz tsôngv box tox siêz uô bluô nux. “Cấp ủy chính quyênx tiv phaz xar njôngr tror jênhv tâu têx lênhx nênhs yưv pênhr cux xưk li têx doanh nghiệp sâuv thax tsav xã li tsov cưv, chos thiêz krêz đar mênhv chêx chiê uô li chas hâur ntu zuôr txos chuôz tsar phênhv sâu trâu pox nhuôk”.

          Zơưv Nông Việt Yên, Bí thư huyện ủy Mù Cang Chải puz pâuz, sâm thiêz ntâu zav tsoz chos yiêz muôx tsiv grê siêz tâu chox lok chos sâuv mênhv chêx ar uô kôngz, jôngr nuv tsi muôx chêx cuk zos tiv phaz li iz hâur têx tsưr ziv huôv tsar kôngz nuv truôx tul. “Huyện tưz chêx chôngk cxơưz tiês hlôngr yiêz tsoz chos, chox têx nôngz tsoz chos yiêz lok chos lơưr tsưr ziv huôv tsar xiv huv OCOP qir chox lok chêx cuk siêz. Tiv zix tưz yênhx trus uô hlôngr yiêz tsôngv box li siêz xar thiêz jux jus muôx têx thax tsav tsêz chos chêx chôngk”.

             Nhạc nền…

          Tâu pâuz txos nhiv no tas nro huyện Mù Cang Chải tưz huôv tsar chos 430 hecta ntâu ntông nox txir, 64 hecta têx zav pax, hâur co muôx têx nôngz tsoz chos yiêz li txir juôx, txir hồng nôngz zuôr saz đrâuv têz qơưk lok lok sik pax yuô bleiv lok zos paj buôs Pháp….Đrâuv co zos 7 cxênhz hecta mênhv chêx yuôx njuôz tso lok yar lengx zos 6 cxênhz ntâu tênhr./.

Đinh Tuấn-Txâur Vax cxeik nhênhv

 

 

 

PHÊNHV THÊV NHIÊX DỊCH TÊNHV QƠƯ JÔNGR

             Nhiv no, sâuv thax tsav tỉnh muôx 40.000 tsưr jôngr tâu paz nhiêx thêv trâu dịch vuv tênhv qơư jôngr, hâur co, muôx 2.000 ntâu côngv thôngx pêx xênhv, ntâu ziv chuôz zis uô cê, tsưr tsix jêx jok sêiz car thax tsav muôx 350.000 ntâu héc ta, tsav muôx nhos 54% tas nro chor jôngr tâu thêv nhiêx dịch vuv tênhv qơư jôngr, đros chor nhiêx thêv trâu dịch vuv tênhv qơư jôngr txix 97 tiv txos 130 tiv đêiv ntâu iz shông, tsav xar muôx 50% tas nro chor nhiêx thêv trâu dịch vuv tênhv qơư jôngr muôz trâu chor tsưr jôngr yênhx shông. Hâux lưv sêiz car, sir zôngv tâu truôx jông chor nhiêx no paz trâu côngz xưv por vêv thiêz huôv tsar jôngr, paz trâu pêx xênhv luz nênhx zos kror tâu cxuô cấp, cxuô nganhx lok six tsov cưv txos. Tsênhv tsênhz tưz muôx iz cxiê lênhx nênhs sir zôngv tsik zos li tsưr ziv tưz trâus cấp muôx vax huôv xưv lik, muôx têx jiês tsênhv trâus xưv lik hình sự. Txix co, hâux lưv hêik pâuz têx tsưr ziv sêiz car, sir zôngv truôx jông chor nhiêx no cê huv đros trâu chêi têz qơưk têx cui tênhv, tsênhz mênhx, ndax ndênhk, cê huv đros trâu tsênhv tsênhz ntơưv yênhx thax tsav qơư zos iz kror lok six tsuv uô.

                Hâur ntu 2018-2020, Dưv anr Jôngr thiêz Tiêx đras Việt Nam tưz paz uô siv cxiv tsa 10 tsưr ziv sêiz car sir zôngv nhiêx thêv trâu dịch vuv tênhv qơư jôngr ntơưv 10 jêx jok nhoz 5 xar ntơưv 5 huyện sâuv thax tsav tỉnh. Đhâu ntâuk gri puz pov tsưr ziv no muôx ntâu kror chiê huôv tsar, chor côngv thôngx tưz sir zôngv chor nhiêx dịch vuv tênhv qơư jôngr ndax ndênhk, tsênhz mênhx trâu côngz xưv sêiz car por vêv jôngr thiêz huôv tsar cxuô zav ntơưv têx jêx jok tox siêz chiê paz hlôngr yiêz đuô luz nênhx trâu pêx xênhv huv đros trâu cui tênhv sir zôngv chor nhiêx thêv trâu dịch vuv tênhv qơư jôngr đros thiêz Côngv thôngx pêx xênhv tâu cui tênhv ntơưv Chinhr phuv li Nghị định sôr 156/2018/NĐ-CP hêik sâur. Đros uô 10 tsưr ziv no 09 paz pox niêv cxênhx txuôs cux tâu yênhx lix txuôk đros chor thành viên hâur côngv thôngx, paz pêx xênhv pâuz cxênhx txuôs. Txix co, đhâu yênhx shông phênhv cxênhx txuôs jux juk muôx liv thiêz paz trâu sơưr đơưk hlôngr yiêz đuô luz nênhx.

              Hâux lưv cxiv tsa iz kror chêi trâu sir zôngv chor tsưr jôngr chor nhiêx thêv trâu dịch vuv tênhv qơư jôngr zos côngv thôngx, tsưr tsix hâur jok, jôngr choz trâu Ủy ban xar sêiz car muôz trâu Ủy ban tỉnh tso tơưv zos kror uô tsik tâu, viv têx kror li đrav kaz: (1) Hâur Chêi jôngr nuv thiêz têx ntâuz ntơưr chox kriê uô lơưr chêi jôngr nuv tsik choz trâu Ủy ban tỉnh cui tênhv lok tsênhv njiêz no; (2) Hâux lưv tso tơưv cui tênhv sir zôngv nhiêx thêv trâu dịch vuv tênhv qơư jôngr đros thiêz côngv thôngx pêx xênhv, tsưr tsix hâur jok, Ủy ban cấp xar zuôr tsik uô trơưk cui tênhv sir zôngv chor nhiêx thêv trâu dịch vuv tênhv qơư jôngr trâu côngv thôngx pêx xênhv ntơưv Điểm a, Ntu 3, Grê 70 Chinhr phuv li Nhị định 156/NĐ-CP.

             Chiê uô huv zos lơưr tsưr ziv “Pêx xênhv pâuz, pêx xênhv sêiz lax, pêx xênhv uô, pêx xênhv qênhz yuôx, pêx xênhv sêiz kaz, pêx xênhv tâu sơưv” lơưr Nghị quyết Đại hôiv Đảng 13. Đros co zos uô tsưr ziv “Sir zôngv tâu truôx jông chor nhiêx thêv trâu dịch vuv tênhv qơư jôngr, tsênhv njiêz zos nhênhz chơưv tsưr ziv cxơưz cxiz chor tsưr jôngr sir zôngv nhiêx thêv trâu dịch vuv tênhv qơư jôngr phưx vưv côngz xưv sêiz car, por vêv thiêz huôv tsar jôngr” tâu xav jênhv ntơưv Ban chấp hành Đảng bôv tỉnh li hêik pâuz chinhr triv ntơưv Đại hôiv têiv plor Đảng bôv tỉnh jiês tiv 15, Ban Thường vụ Tỉnh ủy li kết luận, chêi têx qơưk nhiv no li cui tênhv, tax tâu tsưr ziv huôv tsar kinh têr-xar hôiv ntơưv yênhx thax tsav qơư./.

Tuyết Lan-Lik Thox cxêik nhênhv

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC