Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 24.6.2024
Thứ hai, 10:41, 24/06/2024 VOV Tây Bắc VOV Tây Bắc
Co Tu.VOV.VN:

Yên Bái chuôz tsar taz por lox tôngv zok nriêr khoáng cxax

          Xã Mông Sơn, huyện Yên Bình (Yên Bái) muôx trôngz poz jêz đơưz jov uô môngr phưx vưv tsiv uô xi măng, cungz trâu nganhx tsiv uô hâur têz qơưk thiêz muôs tơưv trâu saz đrâuv têz qơưk.

          Ntơưv qơư trôngz poz jêz Mông Sơn, zơưv Lưu Văn Cường- Giám đốc sêiz car qơư poz jêz no puz pâuz, đrâuv tsov cưv yưv pênhr zuôr têx công nghệ yiêz, taz viv cux uô jông tsưr ziv jov poz jêz lơưr cấp muôx qênhx thôngz đhâu. Đros co zos tso tơưv tsưr ziv taz por vêv xênhz lox tôngv, muôx khơưk kruôk, muôx xưv bluô…chiê têx công nhân uô jông lơưr cui tênhv lok taz por lox tôngv, cê taz por đas jos, txox siê trâu công nhân, cê taz por doanh nghiệp suôz bê:   “Jênhv pov taz por lox tôngv li kror coaz tsôngv hâur huôx tôngv tsiv uô, pêz thâuv tưs cux uô trơưk têx tsưr ziv txix phax tar cuz tơưs, chuôz zênhx por hưv nênhs lox tôngv. Lok công nghệ tsiv uô, tas nro têx zav meir, chuôz zênhx puôr lênhx uô trơưk lênhx nênhs tsiv uô heik kriê. Đrâuv co, pêz cux tsov cưv txos côngz xưv por vêv tênhx qơư, taz por vêv xênhz zav nox…”

          Ntơưv huyện Lục Yên (Yên Bái)- qơư tâu seiz zos muôx ntâu zav poz jêz muôx tsiv grê, nhiv no yênhx châuv taz viv tâu tso chei nriêr zok poz jêz tsênhv huôx tôngv, đros muôx 1 cxênhz 300 lênhx nênhs lox tôngv, phênhv ntâu zos tsôngv box nhoz tiv phaz.Chiê phax tar thiêz txu grês têx txuz txiêz nanv lox tôngv njuôs xav muôx yưv, tiv zix zos hâur cheix ntux nas, cấp ủy, chính quyênx huyện Lục Yên thâuv tưs cux tsov cưv txos hâux lưv muôz siêz nênhs lox tôngv thiêz nênhs sir zôngv lox tôngv li siêz xar, txơưx jênhv txix têx doanh nghiệp tsưr tsix hêik kriê chiê uô trơưk luôs hâux lưv tso tơưv tưz tâu cấp muôx qênhx thôngz đhâu; chuôz zênhx bax cxix cxuô, huv đros, taz por tsơưr lươngv, muôx chuôz zênhx por hưv nênhs lox tôngv; muôz siêz pênhr xưv uô hâux lưv trâu nênhs lox tôngv thiêz taz por chế độ nhiêx shar, BHXH, seiz njuôs moz lơưr six hơưv cui tênhv trâu nênhs lox tôngv:“Huyện tror chox kriê têx doanh nghiệp uô trơưk ploz tsênhr, kỹ thuật lok taz por hâur hâux lưv tuô poz jêz. Zôngv công nghệ yiêz chiê tsơưs uô hiêv txos tênhx qơư, por vêv tênhx qơư; yax six qênhz yuôx chiê pov, khưx phưx têx tsi tâu tâu uô tâu; truôx siêz tsi puz huôx tôngv ntơưv têx qơư tsi taz por. Tsuv tsov cưv uô trơưk tsưr ziv tuô, cơư poz jêz…”

          Đrâuv têx cấp, nganhx, tiv phaz thiêz doanh nghiệp sik côngv uô, khov tâu yax mông, vênhv tôngv; viv li têx công nhân lox tôngv cux ziv muôz siêz đuô siêz xar hâur uô trơưk têx cui tênhv lok taz por vêv xênhz lox tôngv chiê taz por trâu zuk thâuv uô lox tôngv. Niêv lâuk Hoàng Thị Hương- công nhân cxaz chuôz iz hâur têx hâux lưv tsiv uô poz jêz đơưz nhoz Lục Yên heik:“Thâuv tuôx uô hâux lưv pêz tsuv uô trơưk Công ty li têx cui tênhv li hnar trik yo por hưv, trâu khâu, chox vuôv txir tês, ntông mov….thiêz jav đêz têx zav meir, têx yêz thâux poz jêz iz ndis chiê taz por”

          Tỉnh Yên Bái nhiv no muôx zuôr xar 80 tsưr tsix, doanh nghiệp li 100 ntâu qơư tuô thiêz cơư poz jêz muôx ntơưr tso chei huôx tôngv, phênhv ntâu zos têx qơư tuô poz jêz uô chuôz zênhx cxiv tsa, qơư nriêr zok kuôr hlâu, thênh, môngr jêz siz….Têx shông đhâu, huôx tôngv nriêr zok, tsiv uô khoáng cxax tưz paz muôz hâux lưv uô trâu yênhx vav lênhx nênhs lox tôngv tiv phaz thiêz gôngr phênhv coaz tsôngv lok huôv tsar KTXH hâur tỉnh.  Taz sik, niêx shông sâuv thax tsav cux tsênhv muôx yưv têx txuz txiêz nanv lox tôngv pôngz siêz tiv ntâu qir tiv txơưr. Chiê uô jông đuô thiêz côngz xưv phax tar, txu grês tsơưs tiv zix têx txuz txiêz nanv lox tôngv njuôs xav muôx yưv, nhiv kruôr jê ntơưv no, UB tỉnh Yên Bái tror tso tơưv ntâuz ntơưr heik têx tiv phaz, doanh nghiệp thiêz taz viv muôx lênhx coaz uô jông Chủ tịch UB tỉnh li Chỉ thị số 08 lok chuôz tsar côngz xưv taz por, vêv xênhz lox tôngv sâuv thax tsav tỉnh, hâur co tsov cưv txos côngz xưv yax mông, qênhz yuôx, seiz car thiêz yưr lir txos qơư têx lênhx nênhs uô hâux lưv tsik trơưk chêi tso tơưv./.

                                                                                                               Trịnh Xuân-Txâur Vax cxeik nhênhv

VOV Tây Bắc

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC