Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 27-5-2024
Thứ hai, 10:52, 27/05/2024 VOVTB VOVTB
Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 27-5-2024

Muk trâu qơư jông huôv tsar uô cxuô zav nhoz Yên Bái

             Têx trôngz ciêv fix jông njuôz xiêz, têx vax txir đuôx siêr, muôx chôngz lênhx nênhs sâu đê, tuz luôv zuôr lov jêv ntưk.... Tuôx txos Đào Thịnh nhiv no, lênhx tưs cux muôx têx seiz pov tâu tsôngv box nhoz no luz nênhx truôx tuk thiêz vav mênhx. Txos nhiv no, xav kror đruôz đraz iz lênhx nênhs hâur xã muôx phênhv sâu tâu 59 tsov đeiv iz shông; chor chuôz zis pluôs tsuôk yuôr 0,13%; Đào Thịnh cux chênhr zos xã xuz thơưx cxiv uô tâu tiêr luôs hâux lưv cxiv kho jêx jok yiêz jông jav nhoz huyện Trấn Yên.

           Tix lâus Phạm Văn Hòa, nhoz jok 4, xã Đào Thịnh heik pâuz, tix lâus chuôz zis zos iz hâur têx chuôz zis uô ntêx nyuôs hâur xã huôv tsar uô nox, iz shông muôx phênhv sâu tâu yênhx puô tsov đeiv. Iz chas huôv tsar kinh tế chuôz zis, tix lâus tsênhv kriê thiêz paz tsôngv cưr tix nênhx tsa sơưr đơưk hâur jok uô trơưk tix lâus têx tsưr ziv uô nox, txix co ntâu chuôz zis tưz muôx luz nênhx hlôngr yiêz, vav mênhx. “Cur tsiv uô têx zuz ntông, lênhx tưs zuôr chos mak cur zuôr kriê lơưr tsưr ziv chos thiêz tu txos trâu thâuv tâu sâu. Cur pâuz txos tưs kriê sơưr đơưk txos co, uô trơưk li cur kriê mak txos nhiv no tsôngv box tưz huôv tsar uô tâu bluô nux”.

            Cê kriê sơưr đơưk uô hâux lưv, zơưv Nguyễn Văn Khác, Phưv Bí thư chi bộ, Tsar jok 4, xã Đào Thịnh cê heik pâuz, hâur cêr huôv tsar uô nox, Chi bộ jok, mặt trận jok tưz kriê, vênhv tôngv pêx xênhv sir jos chos thiêz tu zuôr xar 27 ha pax txir đuôx, iz shông muôx phênhv sâu tâu 2 tyv đeiv ntâu. Iz chas ntơư, tsôngv niêv txir lax pêx xênhv tsênhv chos têx jâuz caz thiêz chos 80 ntâu ha ciêv fix chiê hla đhâu cêr pluôs, sir jos huôv tsar uô bluô nux.

           Muôx luz nênhx truôx tuk thiêz jông đuô, zơưv cux xưk li tsôngv cưr tix nênhx tsa sơưr đơưk hâur jok muôx nhiêx txiêx paz krêz uô đar qơư uô si tsêr vênhx huôv, đhok uô têx chuôz zênhx uô si, thêv thao, kho cêr muk lol ndis seiz pax uz no.... Đros thiêz zơưv zos lênhx phưv Bí thư Chi bộ, tsar jok tưz uô ntêx nyuôs hâur cxuô luôs hâux lưv, sir jos huôv tsar uô nox, muôz hâux lưv uô trâu 10-15 lênhx lox tôngv, iz lênhs muôx phênhv sâu 10 tsov đeiv iz hlik. Zơưv Khác heik pâuz: “Cur vênhv tôngv tsôngv niêv txir lax pêx xênhv hâur jok huôv tsar uô nox, tsuv muôx tsưr ziv uô ntâu chiê muôs, tsuv uô lax luôv thiêx bluô tâuk nux, zos tsi uô têx kôngz muôs, tsi uô lax luôv mak tsi bluô nux, pov sơưr đơưk uô tâu, cur cux paz đros lơưr shir phaz”.

            Iz txưv, zơưv Hloz Hôx tưz kriê: “Sik tưr uô nuv zos nhiêv têz qơưk, nhiêv têz qơưk tsuv sik tưr uô nuv jông”, ndo njôngr zơưv Hloz Hôx têx luk kriê, tsôngv pêx xênhv thiêz canr bôv xã Đào Thịnh thâuv tưs tưz sir jos uô lơưr têx phôngz yaox sik tưr uô nuv zos cxuô cấp, cxuô ngênhx phuôx tôngv li: Phôngz yaox sik tưr “tas nro têz qơưk sik đros cxiv tsa jêx jok yiêz”; “Sik thôngx siêz, xar tơưv têx tsưr ziv jông, siz chos cxiv tsa thiêz tsưx phưv truôx têz qơưk”; “Tas nro tsôngv box sik thôngx siêz đros cxiv tsa luz nênhx vênhx huôv nhoz thax tsav qơư”; phôngz yaox “Canr bôv, công chức, viên chức sik tưr uô nuv jông nhoz têx qơư uô hâux lưv” reik đros trâu cơưv shâuv thiêz uô trơưk zơưv Hloz Hôx cêr nênhx jông”.....

            Zơưv Đỗ Văn Thức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban xã Đào Thịnh heik pâuz, fuô uô têx phôngz yaox sik tưr uô nuv li heik sâuv tưz cxơưz cxiz têx lênhx canr bôv, đảng viên thiêz tsôngv pêx xênhv sơưr đơưk nhiêv têz qơưk, sir jos huôv tsar uô nox chiê muôx luz nênhx truôx tuk, tsâu sor.

            Txos nhiv no, 100% têx cêr muk lol nhoz Đào Thịnh tưz tâu luôv suôz jêz, xi măng đu lus thiêz muôx tênhv tơưk tâus cêr jêx jok; 100% shux xênhz cơưv tas ntơưr cxênhx iz thiêz cxênhx 2; 98% jênh sôr cxaz chuôz BHYT; 90% chuôz zis tax chuôz zis vênhx huôv.... Lar heik, tsôngv pêx xênhv tưz muôz 69 cxênhz xưv phaz ar, paz 15 tyv deiv ntâu chiê cxiv tsa jêx jok yiêz, cxơưz xã yênhx xã uô tâu jông luôs hâux lưv cxiv tsa jêx jok yiêz xuz thơưx hâur huyện; tsôngv pêx muôx luz nênhx tsâu sor , vav mênhx tax 90% ntâu. “Hâur cxiv uô têx luôs hâux lưv hâur xã, Đảng ủy xã phênhz côngz trâu têx lênhx đảng ủy viên muk chuôs njiz, tôngv zênhx têx trâur nuv huôv tsar uô tâu jông, kriê lơưr tsưr ziv uô têx luôs hâux lưv. Zuk cxiv tsa têx trâur nuv, cux kriê têx qơư chiê sơưr đơưk muk ndis seiz, pâuz tâu chor tsưr ziv, hâux lưv uô tâu jông ntơưv têx qơư txơưr đuô chiê lok cơưv shâuv, uô trơưk”.

             Cxiv tsa, nthuôr đar têx trâur nuv uô tâu jông chiê luôs lưv tus cơưv shâuv, uô trơưk zơưv Hloz Hôx cêr nênhx jông ntu 2021-2023, Đảng ủy xã Đào Thịnh tưz fuô kriê cxiv tsa 31 trâur nuv tập thể, lênhx nênhs; hâur co tưz tâu tỉnh côngk nhav iz qơư uô tâu truôx jông; huyện côngk nhav 5 trâur nuv tập thể thiêz 5 trâur nuv lênhx nênhs; cấp xã côngk nhav iz trâur nuv tập thể.... Hâur ntu 2023-2025, Đảng ủy xã tror xeir tsov, đas cir 14 tập thể, 7 lênhx nênhs huôv tsar uô nox coz.

              Chiê uô tâu luôs hâux lưv co, paz cxơưz cxiz têx pôngz yaox sik tưr uô nuv jông hâur thax tsav qơư, Đảng ủy xã tsi so sox seiz thiêz heik têx tập thêv, sơưr đơưk fuô kriê cxiv tsa têx trâur nuv, huôv tsar uô nox jông, zênhx max kruôs txos chor nênhs, têx tập thể muôx tsưr ziv huôv tsar uô tâu jông chiê luôs lưv tus cơưv shâuv, uô trơưk./.

Đinh Tuấn-Riê Lâux cxeik, nhênhv

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC