Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz xiêz 29.5.2024
Thứ năm, 11:37, 30/05/2024 VOV Tây Bắc VOV Tây Bắc
Co Tu.VOV.VN

Sơn La sir jos phax tar chor nênhs fêv nziêk đas đhâu công nghệ siêz

Hli 3 nhiv kruôr đhâu, thâuv sir zôngv mạng xar hôiv Facebook, tix lâus T. Q. H nhoz phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La txêik tâu iz đường link txix tuk fôngx zưs, tsênhv njiêz zos hêik cov paz xêir tsov trâu nênhs cxênhz jê hâur iz jiês thik tưr. Njênhs tuk fôngx zưs thiêz tsik pâuz tiêk tuk fôngx zưs kror tài khoản Facebook co tưz trâus chor nênhs fêv txênhz zuôr, tix lâus H kriz muk hâur đường link, đăng nhập zuk kror tài khoản Facebook trâu. Đhâu ciês co tix lâus H kror tài khoản Facebook cux trâus chor nênhs co txênhz zuôr, phênhv ntâu tix lâus chor fôngx zưs sâuv mạng xar hôiv puôr lênhx txêik tâu têx tin nhắn kir txêik nhiêx, đros nênhs sơưr bê tài khoản zos tix lâus H, tsuôk txơưr sôr tài khoản thiêz txơưr zênhx hangx. Tix lâus T. Q. H phêiz kênh:“Tsuôk hâur iz ntu lur, đhâu oz pêz six hơưv, chor nênhs fêv nziêk đas đhâu cur kror tài khoản tưz đas nziêk tâu muôx yênhx puô triệu đêiv. Đrâuv đras nziêk tâu chor nhiêx ntâu li co tsênhv uô trâu cur trâus ruôr flu hâur xar hôiv, đros têx fôngx zưs thiêz”.

Niêv tix N. A. T nhoz phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, nhiv kruôr no txêik tâu iz tuk sôr tênhv zuk tsik pâuz hu tuôx, hêik tiêk zos Long, canr bôv Công an phường Tô Hiệu, hêik pâuz niêv tix kror định danh thênhv 2 tsik zos têx xor mông, hêik cov niêv tix tsuv tuôx trâu công an thành phố chiê tror hêik pâuz đuô têx xor mông định danh. Thâuv hu tênhv tuôx, lênhx nênhs co nus txos ntâu kror, ntâu jiês chiê uô trâu niêv tix xar tsik tâu jông, cxơưx, txix co zuôr zôngx ziv trâus chor nênhs co nziêk đas. Niêv tix T puz pâuz: Đhâu txêik tâu jiês tênhv hu tuôx co, niêv tix tưz muk hêik trâu Cơ quan Công an pâuz ciês:“Đhâu no cur pâuz tâu tsuv sêiz shuôk jông thâuv têz têx jiês tênhv hu txix chor sôr tênhv zuk tsik pâuz tuôx; đros co zos tsuv sêiz shuôk jông đuô têx xor mông zuk txêik tâu, tsik chiê trâus chor nênhs fêv liv zôngv, đas nziêk”.

Chor nênhs fêv li têx tsưr ziv nziêk đas đhâu mạng xar hôiv hâur ntu đhâu li đas zos lênhx nênhs no, zos canr bôv uô hâux lưv hâur têx cơ quan tưz tâu chôngz lênhx nênhs pâuz txos. Taz sik, jê lok no têx tsưr ziv nziêk đas co ho tror tâu chor nênhs fêv kriz uô, phênhv ntâu zos: Đas zos canr bôv Công an, Nhiêx sê, Bảo hiểm xar hôiv; thêv têx nhiêx phí cơưv ntơưr, zuôr cxuô zav chiê kriz uô têx hâux lưv hâur chêix so sor; têx thâuv tsênhv đas zos chor nênhs muôx suôz bê chiê đas chor nênhs trâus đas nziêk li “trâus pôngz plox nhiêx txiêx lơưv lok cux zuôr tror gra tâu nhiêx”, txix co zuôr đas nziêk chor nênhs co cov trâus pôngz plox nhiêx txiêx ntâu jiês đuô…. Thượng tá Đỗ Thị Thu Hà, Trưởng phòng ngaz tuk mạng thiêz phax tar chor nênhs phamv cxâuv sir zôngv công nghệ siêz, Công an tỉnh Sơn La hêik pêx xênhv tsik hêik zuk têx xor mông trâu lênhx tưs pâuz hlo, txơưv tiêk lơưr hêik zos nhân viên zênhx hangx, cơ quan muôx vax huôv đhâu hu tênhv tuôx thiêz đhâu sâuv mạng internet; tsik đăng nhập, tải têx web,đường link tâu xa tuôx trâu zuk txix chor nênhs zuk txik pâuz:“Công an tỉnh Sơn La hêik pêx xênhv tsuv nriêr pâuz đhâu têx chuôz zênhx thôngz xor mông; tsik mnôngs, tsik njênhs thiêz tsik uô trơưk cxuô lênhx nênhs zuk tsik pâuz li têx luk hêik đhâu hu tênhv tuôx”.

Txơưv tiêk chor nganhx muôx vax huôv tưz sir jos yax kriê, hêik pâuz lok têx tsưr ziv nziêk đas zuôr nhiêx txiêx cxuô zav đhâu mạng xar hôiv, taz sik đros chor nênhs fêv txơưx hlôngr yiêz têx tsưr ziv nziêk đas uô trâu tsik tsơưs lênhx nênhs cux trâus lơưr đas nziêk tâu, trâus pôngz plox têx nhiêx txiêx. Nganhx muôx vax huôv hêik pâuz cxuô lênhx nênhs tsuv uô jông sêiz shuôk, por vêv jông zuk têx xor mông chiê tsik trâus pôngz plox nhiêx txiêx, cux li sir jos đros phax tar chor nênhs fêv sir zôngv công nghiệp siêz chiê nziêk đas hâur ntu nhiv no./.           

                                                        Trấn Long-Lik Thox cxêik nhênhv

                           Yên Bái sir jos taz por truôx tuk vêv xênhz zav nox hâur cheix ntux sor

Xav tinhv qênhz yuôx, qênhz shuôs chiê qênhz pov zênhx max têx uô cxâuv cui tinhv lok truôx tuk vêv xênhz zav nox zos iz hâur têx tsưr ziv uô txo grêk tsơưs têx txuz kâus tưx zav nox, cxuô ngênhx muôx vax huôv nhoz Yên Bái tưz sir jos uô luôs hâux lưv qênhz yuôx, qênhz shuôs têx qơư zuôr muôs zav nox hâur thax tsav, lar heik zos ntơưv têx qơư zuôr muôs ntâu zav nox, qơư uô jâuz mor nox, qơư muôs têx thax, zav nox uz no nhoz jê tsêr cơưv ntơưr, tsêr kho moz, hâur ciêz.... Đại úy Hoàng Quốc Toản-Đội Cảnh sát qênhz yuôx têx nênhs uô cxâuv kinh tế, Công an TP Yên Bái heik pâuz:“Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP Yên Bái zuôr tror tso nênhs muk trâu têx qơư uô lax luôv, zuôr muôs zav nox qênhz yuôx thiêz heik chiê têx qơư co uô jông trơưk cui tinhv lok truôx tuk vêv xênhz zav nox, tsưx phưv đas jos trâu shux xênhz, lênhx nênhs sir zôngv”.

Đros thiêz chor qơư uô lax luôv, têx tsi hur, tsi truôx tuk zav nox tâu lưv lươngv muôx vax huôv qênhz pov cux tưz bax tsưr ziv hux jos đơưk kho, khưx phưx thiêz chos luk zuôr tsi uô cxâuv nzir. Pos Phan Thị Yến-Tsưr iz qơư zuôr muôs hax huv nhoz jê trôngx vak iz luz tsêr cơưv ntơưr ntơưv TP Yên Bái heik:“Đoanx tuôx qênhz yuôx mak cur cux uô cxâuv iz kro mê njik, cur nhav zuôr khưx phưx thiêz lưv jiês tsi uô  cxâuv nzir lơưv. Uô ntêx thâuv zuôr zuôr têx hax huv lok muôs, cur zuôr qênhz shuôs jông, kror tưs tsi pâuz tsênhz qơư mak cur tsi zuôr, tsi muôs lơưv”.

Trơưk li thôngz sâu, txix hâur shôngk shông 2024 txos nhiv no, têx cơ quan lênhx ngênhx hâur tỉnh Yên Bái tưz qênhz yuôx yênhx puô jiês têx qơư uô jâuz mor nox, zuôr muôs hax huv, zav nox lok sâuv truôx tuk vêv xênhz zav nox thiêz gra têx jâuz mor ntơư muk seiz njuôk shuôs sêz pok truôx tuk vêv xênhz..... Ciês hâur luz hlik uô hâux lưv viv truôx tuk zav nox, têx Đoanx qênhz yuôx lênhx ngênhx tưz qênhz yuôx 17 qơư. Đhâu co qênhz pov 03 qơư uô cxâuv têx cui tinhv truôx tuk vêv xênhz zav nox, heik cấp muôx vax huôv xưv bluô; iz qơư trâul muôz 6 tênhr ntâu co tơư keiz tsês txiêk tsi pâuz tsênhz qơư, muôx cxix cxuô ntâuz ntơưr, tas hax sir zôngv....hlơưr por tsês, xav hur si tsiv gri zuôr xar 100 tsov đeiv.

Cux txix hâur shôngk shông txos nhiv no, hâur thax tsav tỉnh Yên Bái tưz muôx 02 txuz trâus kâus tưx zav nox hâur chuôz zis, uô 6 lênhx nênhs tsuv muk nhoz tsêr kho moz. Qir tiv zos viv nox ndêz kuk thiêz têx caz côngx. Zơưv Lương Quốc Dũng, Chi cục tsar Chi cục truôx tuk vêv xênhz zav nox tỉnh Yên Bái heik pâuz:“Pêz tror sir jos uô jông hâux lưv yax kriê txix ntâu faz tsưr ziv sâuv têx Đeix, ntơưr pov tsir thiêz yax kriê thôngz đhâu têx tsưr tsix đoanx thêv chiê tsôngv pêx xênhv pâuz tsênhz. Tiv 2 zos qênhz yuôx, qênhz shuôs hâur ciêz đrôngs, têx qơư zuôr muôs, uô zav nox tsi so chiê sơưr đơưk zuôr muôs têx zav nox truôx tuk, txar jav tâu têx tsi jông”.

Đros trâu cơ quan muôx vax huôv têx fuô kriê, tsôngv pêx xênhv sơưr đơưk tsuv gra siêz tsưr ziv jênhv pâuz lok taz por truôx tuk vêv xênhz zav nox li: Tsi zuôr muôs têx zav nox tsi pâuz tsênhz qơư uô, trâul tsư pok tsư nxiêz, tuôx pưv....; thâuv uô jâuz mor nox tsuv uô hur si, muôx qơư trâu, tsês têx jâuz mor tsi chiê zôngr uz no tsơưk, njâur thiêx tsi uô kiêk nênhs, vuôz tsuôz./.

                                                               Thừa Xuân-Riê Lâux cxeik, nhênhv 

VOV Tây Bắc

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC