Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz xiêz 3.6.2024
Thứ hai, 10:35, 03/06/2024 VOV Tây Bắc VOV Tây Bắc
Co Tu.VOV.VN

Sơn La sik côngv, krêz đar niêv ciêz sâu zuôr txir ntông

          Lok trâu chiv cheix sâu đê txir ntông, têx thax tsav qơư chos txir khơưz ntơưv thị trấn Mộc Châu chuôs li ziv lov jêv đuô. Tsi taz pox nhuôs nôngx mênhx max sâu đê txir chiê muôs trâu tsôngv kruô tênhv zuôr txir uô ntêx co, mak têx vax chos txir tsênhv tos lok six chôngz tsôngv kruô nhoz cxuô qơư tuôx ndis seiz, đê txir thiêz xeir zuôr ciês ntơưv qơư. Zơưv Nguyễn Văn Sơn, tsưr vax chos txir khơưz Nà Ka, thị trấn Nông trường Mộc Châu pheiz kênh:“Cxuô lênhx nênhs tuôx Mộc Châu mak hâur tas nro 4 cheix, cheix pax tơưs jông lơưr tuôx cxeik đuôz, tsov shav…cheix sâu đê txir ntông mak lơưr tuôx sâu zuôr txir ntông, nox siv txir khơưz. Nhiv no, vax chos txir hơưz krêz tos kruô tuôx ndis seiz, sâu đêx đros vé zos 40 cxênhz đeiv, nênhs zuôr txir mak 40 cxênhz đeiv iz cir. Iz shông muôs 30 tênhr txir, sâu muôx nhos 1 tỷ sâuv 1,5 hecta”.

          Tox siêz Mộc Châu zos thax tsav chos ntông nox txir đros ntâu zav txir li txir khơưz, bơ, dâu tây, hồng… Cheix tưs cux muôx, Mộc Châu tưz uô ntâu tsưr ziv heik kriê, sik côngv chiê krêz đar niêv ciêz sâu zuôr. Zơưv Trần Xuân Thành, tsar phongx kôngz nuv thiêz huôv tsar nôngx cxênhz huyện Mộc Châu puz pâuz:“Muôs hax huv online, muôs ciês ntơưv vax….zos tsưr ziv Mộc Châu tsênhv cxiv uô chiê tsôngv kruô tâu pâuz txos, njênhs njôngr sir zôngv têx xiv huv taz por, muôx tsơưr lươngv jông”.

          Tỉnh Sơn La nhiv no muôx 82 cxênhz hecta ntâu txir ntông thiêz tsoz txir tuôz ziz, hâur co, mênhv chêx tưz sâu đêx zos 63 cxênhz 200 hecta, yar lengx tax muôx nhos 378 cxênhz 500 ntâu tênhr. Qir lok trâu chiv cheix shông no, thax tsav chos ntông nox txir tỉnh Sơn La trâus zênhr shar ntâu tiv yar ntux cuz sor, ntux kruôr gis ntêr, iz cxiê qơư muôx ntux lok lơưs….Taz sik, khov uô trơưk KHKT yiêz, txơưv chor txir ntông txu grê, taz sik chor txir ntông, tsơưr lươngv tsênhv taz por ploz tsênhr sâu zuôr hâur têz qơưk thiêz muôs tơưv saz đrâuv têz qơưk.

          Txos hâur hlik hli 5 nhiv kruôr đhâu, tas nro tỉnh Sơn La tưz muôs muôx nhos 40 cxênhz tênhr txir ntông cxuô zav, tax tsiv grê 755 tỷ đeiv. Hâur co phênhv ntâu zos dâu tây, tsơưz, txir khơưz siêr nzor, txir lưv tsiz sôngz, txir trâuv nhux…. Phênhv ntâu txir nhôngs tâu têx doanh nghiệp, HTX sâu zuôr cungz trâu cxix luôk têx siêu thị, qơư muôv muôs txir ntông nhoz têx tỉnh, thành phố sâuv tas nro têz qơưk thiêz muôs tơưv saz đrâuv têz qơưk. Zơưv Nguyễn Thành Công, Phưv Chủ tịch UB tỉnh Sơn La puz pâuz:“Tiv zix zos tsêz chos tsiv uô trơưk ploz tsênhr chiê têx xiv huv uô tâu taz por têx ploz tsênhr VietGap, GlobalGap, tiv zix zos têx niêv ciêz saz đrâuv têz qơưk li ploz tsênhr, nênhs sir zôngv li zoz qơưx”

          Nhiv no Sơn La tsênhv txos cheix sâu đê txir khơưz, txir trâuv nhux, đros thax tsav chos chêx chôngk sâuv têx huyện Mộc Châu, Yên Châu, Thuận Châu, Mường La, TP…tỉnh Sơn La tưz chox kriê têx taz viv muôx txơưx jênhv xeir taz viv cungz, bax 1 cxênhz tênhr txir khơưz Ruby, sik côngv đros têx HTX tâu xeir, sâu thiêz thâux lok Công ty CP pluôk nox sâu yêz za Nội Bài; sik côngv sâu zuôr đros Công ty CP muôv muôs saz đrâuv têz qơưk Minh Khai (tỉnh Lào Cai) thiêz Công ty TNHH muôv muôs saz đrâuv têz qơưk Tôn Lượng Vân Nam (Trung Quốc) chiê sâu zuôr xiv huv txir trâuv nhux…

          Đrâuv paz txưv cxơưz cxiz muôv muôs sik côngv sâu zuôr lơưr saz chax chês, tiv phaz tsênhv cxơưz tiês muôv muôs tỉnh Sơn La li têx xiv huv kôngz nuv sâu mạng xã hội thiêz qơư muôv muôs điện tử….tror heik kriê suôz bê thiêz sâu zuôr txir ntông Sơn La sâuv niêv ciêz hâur thiêz sâuv ntiêx têz./.

Lê Hạnh-Txâur Vax cxeik nhênhv

VOV Tây Bắc

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC