Tsôngv box têx mênhx cxưx thiêz côx hôiv hnuz xiêz 1-1-2018
Thứ hai, 00:00, 01/01/2018

Vênhv thix huôv tsar kinh tế-xã hội thax tsav mênhx cxưx tsơưs nênhs, tox siêz

          Côngz xưv đros thax tsav mênhx cxưx tsơưs nênhs, tox siêz chor shông đhâu tưz tax tâu ntâu chêx cur, taz sik cux tsênhv muôx têx phiv liv, xưk li zoz qơưx luz nênhx, vênhv thix zov chênhr chiê huôv tsar uô xênhz yar, thiv pluôs truôx đrênhk trâu tsôngv box mênhx cxưx tsơưs nênhs kriz uô tsênhv kênhz thiêz tsik tâu muôx chêx cur. Đhâu sêiz kaz, chor têiv plor hêik tiêk, chor nênhs pluôs, zuôr xar pluôs tsik so txơưr txar tưz phiv liv lox txos côngz xưv kriz uô tsênhv chêi yưv pênhr thiêz tâu sơưv tsênhv chêi xã hội nhoz chor nênhs cik txos. Têiv plor Đinh Duy Vượt, Đoanx Gia Lai hêik lok iz kror tsênhv tsênhz tsik tâu huv đros lơưr Thủ tướng chính phủ li cuiz tênhv 50 hnuz 31/11/2016.

          “Tsưr ziv hâur co muôx tổ dân phố pluôs txix 35% tror sâur, zos li puôk tsênhv tsênhz. Lơưr co zos tsưr ziv xã phường… Lơưr cur mak cux tsuv sêiz shuôk đuô jok txov nhêv tiv zix, xã txov nhêv tiv zix muôx tas nro phường mak zos tsik tsênhv tsênhz, mak tsik tsênhz zuôr tsik phuôx huiz muôx chêx cur”.

          Hâux lưv phênhz thax tsav tox siêz tsuôk nhiv kruôr khov trâu zos qơư siêz pir li đêx hiêr thiêz chor taz viv hành chính chiê xav jênhv zos tỉnh, huyện, xã zos tox siêz. Ntâu qơư, thax tsav trung du, tos trôngz kik cux tâu xav zos thax tsav tox siêz lok sik thax tsav tox siêz iz cxiê tỉnh tiêx đras txơưr đuô thax tsav tox trôngz siêz. Đros co, hâux lưv kriz đar chor tsưr ziv thiêz chêx cur phênhz tsik tâu xav jênhv jông nhoz iz cxiê tiv phaz uô muôx yưv têx kror phiv liv sik txơưr lox  hâur xêir tsov phênhz cxuô thax tsav, tsưr tsix uô iz cxiê tsênhv chêi sâuv thax tsav mênhx cxưx tsơưs nênhs cê tsik txâuk, cê siz yôngx, lax sêiz car, lax uô; têx thâuv muôx yưv tsik siz bâus lok yưv pênhr thiêz tsênhv chêi ngaz tuk xã hội. Têiv plor Phương Thị Kim Thanh, Đoanx Bắc Kạn hêik ziv chênhv:

          “Cik txos chor tsênhv chêi trâu thax tsav tsôngv box mênhx cxưx tsơưs nênhs, tsênhv chêi trâu tox siêz, poz hiêr, ntus đriv mak chor tsênhv chêi tso tơưv tsuv tâu uô đros pênhr jos. Tsênhv tsênhz ntu đhâu, xav tas nhiv no, tsênhv chêi pêz tso tơưv taz sik tsik muôx pênhr jos uô đros uô cê, uô muôx trâu tsênhv chêi co muôx chêx cur trâu pêx xênhv, tiv zix zos txos thax tsav co chêx cur tsik tâu siêz uô trâu pêx xênhv thâuv tưz tso tơưv lơưv, pêx xênhv nus tiêk puôk zuôr tâu uô. No zos vênhv thix tsênhv njiz trâus”.

          Chor bộ, nganhx tsuv tror hêik pâuz trâu chính phủ qênhz shuôk truôx jông chor tsênhv chêi tsik huv đros, cux xưk li tsưr ziv phêiz nhiêx txiêx têz qơưk chiê tsik muôx yưv tsik huv đros; cxiv tsa tsênhv chêi cxuô nro, hâur co tsov cưv cxiv tsa tsênhv chêi trâu yênhx qơư thiêz chor thax tsav txov nhêv tiv zix; taz por sêiz car, sir zôngv muôx chêx cur chor pênhr jos têz qơưk, hâur co, tsov cưv txos chor thax tsav tox siêz, thax tsav mênhx cxưx tsơưs nênhs, thax tsav txov nhêv tiv zix, ntus đriv poz hiêr…/.

(TTT-Ly dịch đọc)

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC