Tsưr ziv uô kôngz hnuz 31-5-2019
Thứ sáu, 00:00, 31/05/2019

Cui tinhv 4 zos thâuv sir zôngv têx yuôx tsuôs tuô đrox, por hưv đrox tsuôs

 

 

Sơn La: 400 ntâu txuz kâus tưx cik txos têx yuôx tuô đrox, tuô caz

Txix shông 2017 txos nhiv no, tỉnh Sơn la tưz muôx 462 txuz kâus tưx cik txos têx yuôx tuô đrox, tuô caz. Lar heik zos txuz kâus tưx tiv hâuk đêx muôx yuôx tuô đrox hâur têx đêx ntơưv huyện Mộc Châu tưz uô 78 lênhx nênhs tsuv muk nhoz tsêr kho moz. Trơưk li cơ quan muôx vax huôv ntâuk grê, uô cxâuv lok sâuv zuôr muôs têx qir, yuôx tuô đrox, tuô caz, uô vuôz tsuôz kiêk nênhs tênhx qơư, hâur đêx, kâus tưx tiv têx yuôx heik sâuv cux tsênhv muôx yưv nhoz ntâu thax tsav qơư, lar heik zos sir zôngv têx yuôx co ntơưv têx hâur đêx xênhz huôx.

Ủy ban tỉnh Sơn la tưz heik Sở Kôngz nuv thiêz huôv tsar tox siêz seiz car, hux jos đros têx sở, ngênhx, ntơưv qơư cxơưz tiês piêr kriê, yax mông trâu sđ pâuz lok têx uô cxâuv chei têz qơưk, cui tinhv, tsưr ziv hâur tsiv uô, zuôr muôs, sir zôngv têx qir, yuôx tsuôs tuô đrox, tuô caz. Iz chas ntơư heik kriê tsôngv box, tsi tâu đo, sir zôngv têx yuôx heik co ntơưv têx thax tsav hâur đêx xênhz huôx. Tsưr tsix sâu, khơưk têx hnaz, hưx yuôx por tsês cui tinhv...../.

Nhạc cắt

Cui tinhv 4 zos hâur sir zôngv têx yuôx tsuôs tuô đrox, tuô caz hmoz.

Cui tinhv 4 zos hâur sir zôngv yuôx tsuôs tuô đrox, tuô caz hmoz: Ntơư zos zôngv zos yuôx, trơưk cui tinhv, trơưk six hơưv, trơưk tsưr ziv kriê.

Zôngv zos yuôx: Thâuv zôngv têx yuôx tsuôs tuô đrox, tuô caz hmoz, tsuv pâuz tsênhz zav caz hmoz co tsuv tsuôs yuôx tuô lov li chas, nuk canr bôv lês car uô đreiv têx nuv co lok sik canr bôv kôngz nuv ntơưv qơư tsưr ziv kriê. Tsov cưv sir zôngv têx zav yuôx jông, tsuôs caz hmoz tuôs sei, six hơưv hnuz nhôngs kuôk cêv lur thiêz tsơưs uô hiêv txos têx kôngz, tsiêx cxu. Tsuv xeir têx zav yuôx truôx tuk đros thiêz têx tsoz chos, tsơưs uô hiêv txos lênhx nênhs sir zôngv zav xiv huv co, lar heik tsuv tiz jông seiz shuôs thâuv zuôr thiêz sir zôngv têx yuôx heik sâuv. Uô trơưk cui tinhv: Tsuv sir zôngv trơưk đreiv li lênhx nênhs tsiv uô yuôx lok sik canr bôv kỹ thuật heik kriê tor đêx, tsuôs tuô têx caz hmoz. Zos tsi uô lơưr têx heik kriê, tor đo tâu ntâu yuôx hênhr zuôr uô tsi jông, riêz nênhs txos lênhx nênhs sir zôngv, têx tsoz chos, tsiêx tu zus, tênhx qơư thiêz uô tsar ndê nhiêx txiêx; zos đo tor yuôx tsơưs mak zuôr tsuôs tuô têx caz hmoz tsi tuôs, zôngx ziv uô têx caz huôv xênhz ntâu nzir.

Trơưk six hơưv: Tsuv tsuôs yuôx trâu thâuv têx caz hmoz zôngx ziv tuô tâu, tsuôs yuôx thâuv têx caz tsênhv mê, tsênhv zâu thiêz ntu xuz thơưx nhiv kruôr muôx caz hmoz huôv xênhz. Tsuôs yuôx thâuv ntux nxông, lax, tsi muôx chuô lox chiê têx yuôx lo jông trâu têx blôngx. Tsơưs tsuôs yuôx tuô caz uz no thâuv têx kôngz tsênhv taz tov cxơưr, tơưs pax jov jơưk. Zos tsuôs yuôx thâuv têx hnuz ntux yar cuz mak chor yuôx zuôr tuô tsi yuô tâu têx caz hmoz, hok thâuv ntux đuz nxông zuôr lok nas ntơư, têx yuôx zuôr trâul nas nzuôr thiêz zâus tal, têx caz tsi tuôs jông. Tsi cxoz tsuôs yuôx thâuv zuôr sâu têx kôngz (six hơưv zos seiz têx yuôx ntơư, lênhx nênhs tsiv uô kriê li chas). Tsuôs yuôx thâuv muôx ntâu caz hmoz tho nox uô ruôr hiêv  kôngz, muôx têx sâu tsi tâu.

Trơưk tsưr ziv: Yuôx tuô caz hmoz tâu heik kriê sir zôngv iz zav yuôx thiêz ntâu zav yuôx. Yuôx hmôngr, yuôx uô cuô....tsuv muôz tor shơư đêx; têx yuôx njiêr, njiêr mê mak tsuv muôz ư trâu hâur ar; muôx iz cxiê zav yuôx zos chiê tsuôs mê njik uô nas yâur yiê lok sik iz cxiê zav yuôx mak tsuôl chiê têx caz hnor tsư, caz khiêr....xưz. Phênhv ntâu têx yuôx tsuôs tuô đrox, tuô caz hâur tsêz chos, uô kôngz zos yuôx tor shơư đêx lok sik fmông tso hâur têx ar./.

(Bích Thủy-Riê Lâux cxeik, nhênhv)

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC