Tsưr ziv uô kôngz thiêz siv nênhx hnuz 26-2-2019
Thứ ba, 00:00, 26/02/2019

 

 

Têx pâuz tâu thiêz tsưr ziv phax tar moz ơưk buô

 

 

1) Têx pâuz tâu:

Moz ơưk buô zos zav moz txơưx siz cik nhoz têx paz buô (hur si buô nhês thiêz buô têz), nưk muôx nưk iz zav caz moz uô huôv moz siz cik sei thiêz phênhv ntâu zos trâul tuôs txos 90%, khênhr muôx iz cxiê zav moz shơư li: Moz trơưk plaz, moz đrôngs nyar....

Moz khênhr buôk ti siz cik tâu txix tuk buô muôx moz trâu têx tuk tsi tâu tâu moz, đhâu têx krâur nox, đêx hâuk, siz cik đhâu kâuz ndâus, chuôz zênhx tu zus, fax thâux lok sik viv têx tuk tsiêx txơưr đuô gra caz moz cik tâu trâu.

Nhiv no moz ơưk buô cux tsênhv zos iz kro riêz nênhs trâu ngênhx tu zus buô nhoz ntâu têz qơưk sâuv ntiêx têz. Hâur pêz têz qơưk txos nhiv no moz cux tsênhv huôv xênhz thiêz muôx nhoz cxuô nro trâu têx thax tsav tu zus buô tsi tâu cxax yuôx phax tar moz, zos iz kro uô ruôr hiêv lox trâu ngênhx tu zus buô, uô phiv liv trâu hâux lưv tu zus têx buô grêix thiêz buô muôs.

2) Têx muôx yưv

Ntu moz nhiv kruôr qir huôv xênhz zos ntêr txix 6-8 hnuz. Moz pov muôx yưv nhoz 3 zav:

-Moz huôv xênhz sei. Buô tsênhv muôx jos txơưv tsi nox krâur, nox jâuz, njôngk, iz chêr cuz lox txix 40-42 tưv, muôx têx luz poz liêz, đhâu ntơư mê njik đuz txis nhoz buô têx tơưr grêix ntơưv ndêx puôz, kaz plaz. Buô nti iz mê njik txơưv trâul tuôs hâur nhos 1-2 hnuz.

-Moz huôv xênhz hnhar mê njik: Tuk buô iz chêr cuz lox hâur 4-5 hnuz siz lơưr liês, tsi nox jâuz, tsi nox krâur. Tuk buô hnôngk, uô tsi yuô tâuk pa, ntuôr ntâu jiês..... Têx qir thâuv xuz thơưx mak kruôr, tov kaz no uô cuô, mê njik đơưz liêk lok sik đax lik, tsư nxiêz; muôx têx luz poz đrôngs nyar xưk li zôngr tov, nhoz uô yênhx pơưs, tơưv têx poz hlưr đêx, liêz nhoz têx tơưr grêix hâur kaz plaz, tâuz kaz, 2 luz poz njês. Buô tuôs đhâu co 3-4 hnuz.

-Moz hnhar: Tuk buô njôngk, zuôs, têx qir thâuv xuz thơưx mak kruôr, đhâu ntơư uô cuô, tsư nxiêz, têx tơưr grêix đrôngs nyar thiêz muôx têx thax grêix liêz, mê njik đuz txis. Moz ntêr txix 1-2 luz hlik, buô tsi muôx jos thiêz trâul tuôs.

3) Phax  tar moz:

-Cxax yuôx vắc xin phax tar moz zos tsưr ziv jông đuô hur si chiê phax tir thêir moz.

-Vêv xênhz, qêz suô hur si têx qơư tu zus; muôz zênhx max têx tuk buô tâu xav tiêk trâus moz ntơư tso nưk nhoz nưk iz kro; heik trâu canr bôv kho moz tsiêx cxu tuôx qênhz yuôx lok sik xa iz kro mê njik têx grêix, nyar buô moz muk qênhz njuôk shuôs.

4) Kho moz:

Nhiv no tsi tâu muôx iz zav yuôx tưs kho tâu jông zav moz no./.

(Thu Thùy-Riê Lâux cxeik, nhênhv)

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC