Tsưr ziv uô kôngz thiêz siv nênhx hnuz 22-3-2022
Thứ ba, 10:36, 22/03/2022

Hli 3 chos zav jâuz tưs thiêx huv đros faz Bắc

 

 

 

   Iz hâur têx mak tsôngv box nôngx mênhx nhoz faz Bắc tsov cưv thâuv chos jâuz zos qiv hơưv hâur ntu chos. Hâur co, hli 3 nhoz faz Bắc zos ntu qiv hơưv qir hlôngr txix cheix ntux yiêz trâu cheix ntux sor.

          Viv li, jêx tưv faz Bắc zuôr qir sor đuô tuôx, yar ntux thiêz ntux kruôr đuô. Đrâuv co, faz Bắc cux muôx têx jiês lok nas yâur.

          Chênhr viv li, no zos ntu huv đros chiê chos têx zav jâuz cheix ntux sor, zôngx ziv tsoz phưz. Jâuz cux huôv tsar jông. Viv li, tsôngv box nhuôs tsuv nriêr pâuz hli 3 chos jâuz tưs nhoz faz Bắc chiê xeir jâuz chos cov huv đros.

          Jâuz nox blôngx zos iz hâur têx zav nox coaz tsôngv hâur nênhs Việt li pluôk nox. Chênhr viv li, lok six ntâu chuôz zis khênhr xeir chiê chos nox. Đros têx zav jâuz nox blôngx, tsuv chos iz cxiê zav jâuz li: jâuz bliêk, jâuz yar ntux, jâuz liêx, jâu ntông; têx zav jâuz tsư kaz, jâuz njuôz...

          No puôr lênhx zos têx zav jâuz khênhr tâu chos tiv zix hâur hli 3 nhoz faz Bắc. Têx zav jâuz co zôngx ziv tsoz phưz, muôx ntâu vitamin jông trâu đas jos. Pox nhuôs tsuv xeir tsêz nôngz lok sik chos zuz cux tâu.

          Uô ntêx tsuv uô ar cov jông, txos thâuv jâuz tuôx mak zuôv qir thiêz zưs đêx cxix cxuô trâu jâuz. Li ntơưv, jâuz zuôr hloz lox jông thiêz sei tâu sâu đê.

Đrâuv hâux lưv xeir zav jâuz chos huv đros, pox nhuôs cux tsuv pâuz tâu têx tsuv tsov cưv hâur ntu tsêz chos, tsoz phưz jâuz. Hâux lưv no gôngr phênhv coaz tsôngv seiz jâuz huôv jông lok tsi jông?

          - Thâuv xeir ar nông chiê tsêz nôngz jâuz.

          - Thâuv tsêz tas tsuv muôz xuô blêx puô trâu sâuv cov ar tsi trâus kruôr.

          - Thâuv tsêz yax six zưs đêx cov ar nông txos thâuv nôngz jâuz tuôx câus, taz sik tsi cxoz zưs ntâu đêx.

          - Thâuv jâuz tuôx, pox nhuôs tsuv đoz chiê uô yênhx hax lok sik chos jông li chos têx zav kok.

          Thâuv tsoz phưz tsuv cxax six zưs đêx, tuô caz moz thiêz zuôv qir trâu jâuz.

          Thâuv nriêr pâuz tâu tiêk hli 3 nhoz faz Bắc chos zav jâuz tưs, pox nhuôs cux tsuv nriêr pâuz iz cxiê zav kok chos huv đros, zôngx ziv tsoz phưz. Khov co, cê tsik pôngz ntâu côngz thiêz six hơưv tsoz phưz./.

(Tòng Anh-Txâur Vax cxeik nhênhv)

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC