Tsưr ziv uô kôngz, tu zus tsiêx cxu thiêz siv nênhx hnuz 11.01.2022
Thứ ba, 14:55, 11/01/2022

Iz cxiê tsưr ziv phax tar ntux no, bax cov txâuk jâuz tâux trâu tsiêx cxu nox

 

 

Tsêr guôx tu zus:

Tsuv uô têx tsêr guôx cov huv đros chiê taz por phax tar tâu ntux no li: muôz tax thêir vor cov tsêr guôx tsik yâu chuô, sor so. Tsuv uô cov plas tsêr guôx kruôr krơưr, zôngv nhaz blêx lok sik xuô blêx puô nzir trâu hâur tsêr guôx.

Zôngv đas jos thiêz tso muk nox jâuz

Tsik chiê nhux, tưv lêix liêx têz, truz yêz hâur têx hnuz ntux no hênhr; tsuv uô lơưr tsưr ziv tso muk nox jâuz lis, chaz lok tsêr nzor. Jêx tưv grêk kik mak zuôr uô trâu nhux, tưv đas jos trâus txo grêk, tiv zix zos chor tsiêx cxu lâul, tsiêx cxu zâu. Viv li, tsuv tsik so nriêr pâuz lok qiv hơưv txơưr txar chiê muôx tsưr ziv tu zus cov huv đros. Zos jêx tưv kik đuô 12 tưv mak tsik tsuv tso nhux, tưv muk nox jâuz pêv têx yar jâuz thiêz tsuv cơư hâur tsêr guôx chiê tu zus, sêiz shuôk, tsik chiê tsiêx cxu đa đêx hâur têx hnuz ntux no. Zuôr zôngv tâu hnaz tsax, khâuz pav…chiê câur cov sor trâu chor nhux, tưv.

Tsoz phưz thiêz tu zus

- Đros chor nhux, tưv: Fênhx six mak zôngv têx zav jâuz tâux trâu tsiêx nox; taz sik, txos trâu têx hnuz ntux no, jâuz tâux muôx tsik txâuk; viv li tsuv nriêr nzir cov txâuk cxuô zav jâuz tâux trâu tsiêx cxu nox. Tsuv muôz nox nzir cov txâuk têx zav jâuz tâux kruôr, njuôz nhôngk bâuv li 10% hâur luz đros chêr hnhar; thôngx cxix muôz trâu nox nzir têx zav nox hmôngr li krâur poz cưk, kok ntông, xuô blêx (muôx nhos 0,5-1 cir iz tuk iz hnuz). Muôz tor nzir njêr txix tsưr ziv tor cuô njêr muôx 5g/100cir luz chêr hnhar txix đêx sor trâu nhux, tưv  hâuk.

Muôz trâu nhux, tưv nox têx zav nox jâuz tâux vâuv kâuz (kuôr poz cưk, tâux nxư…) txix 7-10 cir iz hnuz chiê paz trâu plaz hnhur nox hâuk grêk jông đuô.

- Đros chor buô: Cxuô zav nox tsuv taz por, txâuk têx tsơưr pưr (zuôr muôz trâu nưk nox nưk, nox trơưk têx pluôs nox hâur hnuz khov trâu têx zav nox, tsưr ziv tu zus). Cxaz nzir vitamin trâu chor buô.

- Đros têx kêiz ol: Zuôr chuôz cxaz nzir zav nox trâu kêiz, muôz trâu kêiz ol hâuk đêx sor thiêz chuôz cxaz nzir iz cxiê zav vitamin; têx hnuz ntux no chênhr tsik tso têx kêiz ol trâu hâur vax; thêir vor tsêr guôx cov ntov jông chiê tsik yâu chuô trâu hâur têx tsêr guôx.

Phax moz trâu chor tsiêx cxu.

Cxax yuôx phax tar iz cxiê zav moz trâu tsiêx cxu li: kêiz ol (cxax yuôx phax moz ơưk kêiz ol, niu cát xơn…); buô mak (cxax phax moz tơưv ndâux hlê trâu, đôngs nyar, moz ơưk buô) ; yil, zax (phax moz tơưv ndâux hlê trâu, nhiệt thán); nhux, tưv (phax moz tơưv ndâux hlê trâu, nhiệt thán, đôngs nyar). Đuô li, tsuv sir jos uô côngz xưv vêv xênhz phax tar tưx trâu têx tsêr guôx; yênhx hnuz tsuv sêiz shuôk jông đas jos trâu chor tsiêx cxu chiê pov, xưv lik tâu sêi, ndar six hơưv têx phiv liv muôx yưv trâu chor tsiêx cxu tiv ntux no, caz moz uô ruôr hiêv txos./.

(Đức Anh-Lik Thox cxêik nhênhv)

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC