Quảng Nam: Phê duyệt đơn giá cây giống Sâm Ngọc Linh 1 năm tuổi
Thứ sáu, 10:55, 29/12/2023 Phương Cúc/VOV4 Phương Cúc/VOV4
VOV4.VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Nam vừa có Quyết định phê duyệt đơn giá cây giống Sâm Ngọc Linh 1 năm tuổi năm 2023
của Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc Linh và Dược liệu Quảng Nam.

 

Phê duyệt đơn giá cây giống Sâm Ngọc Linh 01 năm tuổi năm 2023 do Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc Linh và Dược liệu Quảng Nam cung ứng để thực hiện cơ chế khuyến khích bảo tồn, phát triển Sâm Ngọc Linh và cây dược liệu khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023 theo Nghị quyết 09/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 của HĐND tỉnh và Quyết định số 1325/QĐ-UBND ngày 17/5/2022 của UBND tỉnh là 270.000 đồng/cây. (Đơn giá này đã tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và khấu hao tài sản cố định, chi phí khác theo quy định của pháp luật về giá và các khoản thuế, phí, lệ phí).

Đơn giá này cũng là đơn giá tối thiểu để Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc Linh và Dược liệu Quảng Nam thực hiện đấu giá cung ứng cây giống Sâm Ngọc Linh 01 năm tuổi năm 2023 cho các đối tượng ngoài cơ chế hỗ trợ theo Nghị quyết 09/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 của HĐND tỉnh và Quyết định số 1325/QĐ-UBND ngày 17/5/2022 của UBND tỉnh.

Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc Linh và dược liệu Quảng Nam chịu trách nhiệm: Cung ứng cây giống Sâm Ngọc Linh 01 năm tuổi theo giá bán đã được phê duyệt cho đúng đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết 09/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 của HĐND tỉnh và Quyết định số 1325/QĐ-UBND ngày 17/5/2022 của UBND tỉnh; Tổ chức đấu giá cung ứng cây giống Sâm Ngọc Linh 01 năm tuổi năm 2023 cho các đối tượng ngoài cơ chế hỗ trợ theo Nghị quyết 09/2022/NQHĐND ngày 21/4/2022 của HĐND tỉnh và Quyết định số 1325/QĐ-UBND ngày 17/5/2022 của UBND tỉnh với giá khởi điểm không thấp hơn giá tại Quyết định này. Trường hợp không tổ chức bán đấu giá thì đơn vị có trách nhiệm báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo; Quản lý, sử dụng số tiền thu được theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ, Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính và hạch toán kế toán theo quy định hiện hành; Thực hiện đúng quy định về hoá đơn, chứng từ theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm: Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc Linh và dược liệu Quảng Nam thực hiện việc cung ứng cây giống sâm theo đơn giá đã ban hành và thực hiện nhiệm vụ thu, chi theo đúng quy định pháp luật; Chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan rà soát định mức kinh tế - kỹ thuật đã ban hành tại Quyết định số 1174/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 của UBND tỉnh để tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, như bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật chăm sóc cây Sâm Ngọc Linh từ năm 6 trở đi để làm cơ sở xây dựng phương án giá những năm tiếp theo./.

Phương Cúc/VOV4

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC