Kon Tum: Đang sâm Ngok Linh mơ̆ng sang anŏ ƀun rin ƀơi Tu Mrông
Thứ năm, 07:19, 29/02/2024 Khoa Điềm/Nay Jek pơblang Khoa Điềm/Nay Jek pơblang
VOV4.Jarai-Amăng tal nao mă bruă ƀơi tơring čar Kon Tum blan 9/2023, Khua dêh čar ơi Phạm Minh Chính hơmâo djru kơ sang anŏ ƀun rin ƀơi tơring glông Tu Mrông 12.000 anah phun sâm Ngok Linh pioh pla. Hrơi blan rơgao, dưi hơmâo tơlơi djru ba mơ̆ng khua mua gong gai kơnuk kơna hăng anom bruă ngă hmua plơi pla, 300 boh sang anŏ ƀun rin ƀơi tơring glông hơmâo ba pla, akŏ pơjing đang sâm yôm phara biă ƀơi kơčŏng čư Ngok Linh.

Tơdơi kơ pơphun kai čuar hĭ lŏn đang či pla, abih bang ha amăng plĕ nao pla phun sâm mơ̆ng blan 12/2023 truh ră anai, mơ̆ng hrơi ƀơi đang sâm Ngok Linh mơ̆ Khua dêh čar ƀơk pơjeh  anun kơ hơdôm sang anŏ mơnuih ƀôn sang ƀun rin tơring glông Tu Mrông, tơring čar Kon Tum, rim hrơi mơtam mơnuih ƀôn sang dŏ gak wai, răk rem đang sâm gơñu. Ayong A Phai, plơi Tân Ba, să Tea Săng brơi thâo, plơi gơñu hơmâo 22 boh sang anŏ tŭ mă mơ̆ng tơring glông pơpha glăi rim boh sang anŏ 40 phun sâm Ngok Linh anah či pla, yua mơ̆ng Khua dêh čar brơi. Kiăng phun sâm phrâo pla anai đĭ hiam, abih bang sang anŏ ƀun rin dưi djru anun pla pơjeh bơkơnar laih anun lăng pơyôm biă mă hơdră wai pơgang răk rem, rim phun:

“Mơnuih ƀôn sang 22 boh sang anŏ ƀun rin nao pơ hmua dăng hnôl pơgang hŭi tơkuih, čĭm brĭm. Giong anun, mă djah brŭ aru añĕ dưm nao amăng phun sâm. Giong pơkra ngă djơ̆ hơdră laih anun 3 boh sang anŏ akŏ pơjing jing sa grup pioh nao pruih ia, laih anun ĕp lăng phun sâm, kiăng pơhlôm pơgang phun sâm gơñu”.

Ayong A Phat, pô abih hơdôm hrơi têt mơak thun phrâo phrâo rơgao dŏ găk na nao, pơgang wai lăng phun sâm Ngok Linh, ñu lăi:

“Dưi hơmâo Khua dêh čar brơi pơjeh phun sâm gơmơi hok mơak biă mă laih anun hur har mă bruă, yua kơ ƀing gơmơi lĕ sang anŏ ƀun rin. Tơdơi anai tơdah phun sâm ñu klă, hơmâo boh tơhnal tŭ yua ƀing gơmơi đah mơ̆ng plai ƀiă tơnap tap ƀun rin kah hăng ră anai, đah mơ̆ng dưi pơklaih mơ̆ng ƀun rin kah hăng anŏ pơkŏn”.

Ngă gêh găl pioh kơ 300 boh sang anŏ ƀun rin ƀơi 23 boh plơi pla gah 8 boh să amăng tơring glông hơmâo lŏn pla 12.000 phun sâm Ngok Linh, Khua dêh čar ƀơk brơi, gong gai kơnuk kơna tơring glông Tu Mrông hơmâo jao kơ rim să boh ƀiă ñu mơkrah hektar lŏn glai ƀơi čư̆ Ngok Linh amăng glông 6, kual anet 219 lơ̆m să Măng Ri. Đơ đam lŏn glai anai ƀơi kơčong čư̆ dlông 1.500 met pơkă hăng jơlah ia rơsĭ, gah yŭ tơ-ui kyâo pơprong amăng glai klô anun gêh găl biă mă kơ phun sâm Ngok Linh đĭ. Gong gai kơnuk kơna tơring glông ăt him laih hlâo mơ̆ng đang sâm 12.000 phun mơ̆, Khua dêh čar brơi, hơdôm sang anŏ ƀun rin amăng hơdôm thun pơ anăp adih amra djop lŏn pioh pla pơjeh lar djuai sâm Ngok Linh, laih dơ̆ng, djru brơi hơdră pla, tơlơi thâo wai lăng kiăng pơgang đang sâm đĭ hiam, akŏ pơjing bruă mă bơwih ƀong huă hơđong sui thun kơ mơnuih ƀôn sang.

Ơi Võ Trung Mạnh, Khua Jơnum min mơnuih ƀôn sang tơring glông Tu Mrông, tơring čar Kon Tum brơi thấo:

“Khua dêh čar ƀơk phun sâm Ngok Linh brơi sang anŏ mơnuih ƀôn sang ƀun rin kiăng hơmâo anŏ gêh găl bơwih ƀong huă sui thun hăng dưi pơklaih mơ̆ng ƀun rin hơđong kjăp. Kơnang kơ tơlơi djru anun mơ̆ng Khua dêh čar tơring glông Tu Mrông jao kơ Anom bruă ngă hmua hăng pơđĭ kyar plơi pla pơtô brơi mơnuih ƀôn sang hơdră pla pơjing, ngă djơ̆ tơlơi pơtô djơ̆ hloh đah mơ̆ng dưi pơhrui glăi boh tŭ yua klă. Čih pơkra tơlơi phiăn pơkă kơ bruă mă wai lăng đang boh sâm Ngok Linh tui hăng bruă hơmâo pơpha, dăp hlâo rơđah rơđong tum teč hăng djop să brơi wai lăng laih anun răk rem tŭ yua. Tui hăng tơhnal pơkă mơ̆ng Hơdră dêh čar pơtrun mă yua prăk pioh djru kiăng ngă war pơga bư̆ pơgang đang glai pla sâm.

 

Khoa Điềm/Nay Jek pơblang

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC