Lâm Đồng khut khăt ngă hơdră pơgang, prah apui ƀong glai 
Thứ sáu, 14:20, 01/03/2024 VOV Tây Nguyên/Siu H'Mai Pơblang VOV Tây Nguyên/Siu H'Mai Pơblang
VOV4.Jarai - Tơring čar Lâm Đồng hơmâo rơbêh 500.000ha glai, amăng anun glai kyâo hơngo hăng kyâo amuñ hơmâo apui ƀong. Amăng hrơi adai pơ-iă hang sui tui anai, amuñ hơmâo apui ƀong glai biă, tơring čar anai glăk pơƀut pơgang hlâo hŭi apui ƀong.

Pơ-iă hang kơtang wơ̆t hăng ƀu hơmâo ia hơjan jing ngă amuñ hơmâo apui ƀong glai ƀơi Lâm Đồng. Jơnum min mơnuih ƀôn sang tơring čar Lâm Đồng hơmâo lu wơ̆t ngă hră git gai, pơtrut pơsur, pơtă kơ Gơnong bruă hmua hăng pơđĭ kyar ƀôn lan, Jơnum min mơnuih ƀôn sang hơdôm boh tơring glông, plơi prong amăng tơring čar git gai Anom bruă wai lăng glai, ƀing gơgrong wai lăng glai, Jơnum min mơnuih ƀôn sang hơdôm boh să hăng hơdôm anom bruă bơdjơ̆ nao ngă khut khăt hơdră pơgang, prah apui ƀong.

Amăng anun, lăp đing nao ngă tui tơlơi pơtrun “4 ƀơi anih” amăng bruă pơgang, prah apui ƀong glai; pơhlôm hơmâo mơnuih, hơmâo gơnam, măi mok đah mơ̆ng tañ ƀuh, pơgăn hĭ, prah apui tơdah hơmâo apui ƀong, ƀu pioh apui ƀong kơtang, ƀong rôk truh pơ kual pơkŏn.

VOV Tây Nguyên/Siu H'Mai Pơblang

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC