Ngă hơgĕt kiăng râo pơdưh anŏ gêh găl bruă tuai čuă ngui ƀơi Gia Lai?
Thứ tư, 15:23, 23/08/2023 Nguyễn Thảo/Nay Jek pơblang Nguyễn Thảo/Nay Jek pơblang
VOV4.Jarai-Rơwang hrơi tơjuh rơgao, Jơnum min mơnuih ƀôn sang tơring čar Gia Lai jơnum pơtong glăi bruă ngă tui akŏ bruă pơđĭ kyar čơkă tuai hyu ngui mơ̆ng thun 2021-2025; tơhnal pơkă bruă tuai čuă ngui jing glông bruă bơwih ƀong huă phun kơ tơring čar.

Tơring čar Gia Lai hơmâo tơlơi gêh găl prong pioh pơtrut pơđĭ kyar lu mơta hơdră ba tuai hyu ngui ĕp lăng glai klô, hmua pơdai, đang war boh troh....Tơring čar gơmâo gru grua hiam đưm lu mơta, anih anom pơdah atông čing ring hơgor amăng plơi pla, khul kyâo pơtâo glai klô ƀơi Kon Ha Nưng dŏ prong hăng lu djuai hlô mơnong arong aruač, hrŏm hăng anih ngă hmua pla pơjing djop mơta laih anun ia ania, drai ia čroh hnoh, ayuh hyiăng mơak rơ-ơ̆ rơ-iom, lu anih gru grua dêh čar pơkă mơ̆ng đưm hăng anih či hơduah ĕp phun kơ gru grua hiam ană mơnuih mă yua pơtâo ngă wăng đưm adih...

Tui hăng akŏ bruă, pơđĭ kyar tuai čuă ngui mơ̆ng thun 2021-2025 mơ̆ng Jơnum min mơnuih ƀôn sang tơring čar Gia Lai, tơring čar gir truh thun 2025, bruă tuai čuă ngui jing glông bruă bơwih ƀong huă phun, hăng lu mơta bruă ngă, pơphun djơ̆ lăp, thâo rơgơi, hơmâo boh tŭ yua. Plah rơwang anai, tơring čar brơi mă yua 500 klai prăk tuh pơ alin pioh pok pơhai 9 kơčăo bruă pơkra jơlan nao anih mă bruă pơđĭ kyar kơ tuai hyu ngui. Rim thun, tơring čar pơphun lu bruă mă gru grua hiam, mơak, pơrơguăt drơi jăn; kơtưn pôr pơthâo anŏ gêh găl kơ bruă tuai hyu ngui.

Mah hnun, ră anai, kiah hơmâo 3/9 kơčăo bruă pơkra jơlan, atur bruă ngă giong. Gia Lai aka pơhưč lu mơnuih ngă bruă sĭ mơdrô dêh čar tač rơngiao, anom bruă sĭ mơdrô ngă ƀong hrŏm ba tuai hyu ngui; boh tŭ yua, gơnam yua ba tuai hyu ngui aka ƀu pơhưč sit nik ôh. Ơi Nguyễn Tấn Thành, Khua Khul ba tuai hyu ngui tơring čar Gia lai lăi:

“Ƀing gơmơi kiăng sem glăi, kơnuk kơna hơmâo ngă laih anŏ gêh găl tuh pơ alin amuñ hloh, pơhưč laih hă ƀô̆, dưi djop pran kơtang iâu rai tuh pơ alin laih hă aka? Bruă mă, hơmâo mơnuih mơnam gum hrŏm, samơ̆ kiăng pơjing rai gơnam sĭ mơdrô kơ tuai tŭ yua biă mă, bơwih brơi djơ̆ lăp, thâo ruah mă djơ̆ hnun kah dưi. Pơpă gêh găl hloh, hơmâo anŏ amuñ pơtrut pơđĭ kyar hloh lĕ tuh pơ alin hlâo, tui hăng hơdră ngă akŏ klôn, ƀing tuai amra ƀuh nao, mơnuih ƀôn sang amra hơmâo prăk pơhrui glăi”.

Ƀơi mông jơnum, yă Nguyễn Thị Thanh Lịch, Kơ-iăng Khua jơnum min mơnuih ƀôn sang tơring čar Gia Lai rơkâo djop tơring glông, anom bruă tơring čar sem glăi, pơtrut kơtang pok pơhai hơdôm kơčăo bruă tuh pơ alin čuk pơkra jơlan ngă atur kơ bruă ba tuai hyu ngui; sem glăi djop mơta gơnam ba tuai hyu ngui pioh pơđĭ kyar phun, yôm; ngă tui bruă lir hơbit sa jơlan, ƀut čơkă tuai; hơdôm tơring glông hăng anom bruă gru grua ăt pok pơhai bruă mă gru grua ngui ngor, adoh suang, tơlơi ngui ngor gru grua đưm, kơtưn pôr pơthâo hăng ngă gêh găl pioh ba gơnam bruă đang hmua mơnuih ƀôn sang dŏ ngă kiăng brơi ƀing tuai nao ĕp lăng. Yă Nguyễn Thị Thanh Lịch đing nao biă mă kơ bruă pơđĭ kyar tuai hyu ngui amăng plơi pla tui hơdră ngă bruă lăp djơ̆, thâo rơgơi, hơđong kjăp:

“Jao kơ Gơnong bruă Gru grua boh thâo pơrơguăt drơi jăn hăng tuai čuă ngui pơtô brơi bruă mă čơkă tuai kơ mơnuih ƀôn sang thâo. Lơ̆m dưi pơphun brơi tuai hyu ngui truh pơ plơi pla, lir hơbit hăng bruă tuai hyu lăng đang hmua, tơlơi anai amra hơđong kjăp yơh. Hơmâo tơlơi gum hrŏm mơ̆ng mơnuih ƀôn sang, mơ̆ng anun amra djru pơgang gru grua hiam đưm dŏ na nao. Yua kơ hơmâo ba glăi rơnoh bơwih ƀong huă kơ mơnuih ƀôn sang laih anun pơ-ư ang glăi hăng pơgang pioh kjăp hơđong gru grua hiam”.

 

 

Nguyễn Thảo/Nay Jek pơblang

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC