Bơyan phang bơnga čuh glăi truh laih amăng plơi pla tơring čar Dak Lak
Thứ hai, 06:18, 12/02/2024 Hương Lý/Nay Jek pơblang Hương Lý/Nay Jek pơblang
VOV4.Jarai-Hơdră dêh čar pơtrun kơ bruă man pơdong plơi pla phrâo, hơmâo ngă gêh găl kơ tơlơi pơblih kơtang biă mă ƀơi lu plơi pla tơring čar Dak Lak. Mơ̆ng bruă ngă anai, ƀô̆ mơta plơi pla phrâo jai hrơi pơblih hiam, mơak, rơguăt hăng pran jua hur har mă bruă djă pioh, pơđĭ tui gru grua hiam đưm jing anŏ đing nao djă pioh ƀơi lu plơi pla lăp dŏ hơdip biă mă amăng kual plơi pla ră anai.

Bơyan phang bơnga čuh blang bang hyu truh pơ djop plơi pla ala ƀôn să Ea Hồ, tơring glông Krông Năng, tơring čar Dak Lak, mơ̆ng să nao pơ djop plơi pla ră anai treng jơlan ƀuh hơmâo lu sang phrâo pơdong hiam klă, prong rơhaih. Jơlan lŏn ƀui hăng dơlut hlâo adih, ră anai tuh pơkra hăng ƀêtông, kơsu dơnar soh yơh. Apui lơtrik pơčrang bơngač bơbang djop sang. Sang hră, sang ia jrao să tuh pơ alin man pơkra phrâo soh mơ̆n. Tơpơi čuă ia tơpai čeh mơñum ngui bơyan phang bơnga, tha plơi ơi Y Nut Niê, să Ea Hồ, tơring glông Krông Năng hok mơak lăi, hơdră man pơdong plơi pla phrâo hơmâo pơtrut pran jua kiăng ană plơi pla hrưn đĭ mă bruă gir run pơklaih mơ̆ng ƀun rin.

“Hlâo adih ngă hmua pla pơjing tơnap tap biă mă, ngă hmua 2-3 hektar mơ̆ ăt ƀu djop ƀong huă lơi. Kơnuk kơna djru ba ră anai mơnuih ƀôn sang bơwih ƀong huă đĭ đăi gŏ amŏ, thâo mă bruă, ba yua boh thâo ia rơgơi pơtô ba mơnuih ƀôn sang hla tui, ngă pơblih lu lŏn hmua pla pơjing hăng pơjeh phun pla ba glăi boh tŭ yua bơwih ƀong huă kah hăng pla boh sầu riêng, pla tiu, laih anun pơtrut ană bă nao hrăm hră”.

Mut hrŏm amăng khul mơnuih lu, mưn amăng mông ngui ngor mơak bơyan phang, djru hrŏm grup atông čing, ƀong huă tui mơnong ƀong huă gru đưm djuai ania arăng pơphun ƀơi sang jơnum plơi să Ea Hleo, tơring glông Ea Hleo, tơring čar Dak Lak, ơi Lê Quang Bảng, sa čô mơnuih ƀôn sang amăng să pơ-ư ang lăi: ring bruă kơnuk kơna djru pơdong sang gru grua jing sang rung plơi, hơmâo pơdong 3 thun hăng anai laih. Sang gru grua jing sang jơnum hrŏm mơ̆ng ană plơi pla, pơphun tơlơi ngui ngor hiam mơak, adoh suang, pơrơguăt drơi jăn dưi pơđĭ kyar tui, lu khul grup, tơpuôl ngă hrŏm dưi akŏ pơjing djru djă pioh hăng pơlar tui gru grua hiam mơak pran jua amăng plơi pla.

“Ƀing gơmơi hơmâo laih sang jơnum plơi jing sang gru grua anai, kah hăng sa boh sang jơnum hrŏm mơ̆ng ană plơi pla, hơmâo mơnuih ƀôn sang hok mơak yua hơmâo anih jơnum, ngui ngor amăng bơyan ngă yang thun phrâo ƀong têt ƀudah bơyan blan bơrơmi hăng ƀing čơđai muai, ƀing tơhan hơđăp, khul đah kơmơi mut phung laih anun djơ̆ hrơi hơdor glăi ngă lơphet kơ lŏn ia mơnuih ƀôn sang pơtum glăi pơ sang jơnum plơi anai yơh mơak hrŏm, tui anun bơni biă mă kơ Ping gah, Kơnuk kơna hơmâo djru ba pok brơi jơlan pioh mơnuih ƀôn sang ngă tui djơ̆ hơdră man pơdong plơi pla phrâo".

Nao pơ să Yang Tao, tơring glông Lak, tơring čar Dak Lak, ƀing tuai amra hrŏm hăng neh met wa ană plơi pla pơ anai man pơkra čơlŭ mong, gŏ amŏ hăng lŏn khur. Ơi Y Wu Sruk, Kơ-iăng Khua jơnum min mơnuih ƀôn sang să Yang Tao, brơi thâo: Bruă pơkra ming čơlŭ mong, gŏ amŏ mơ̆ng djuai ania Bnông ƀơi Yang Tao, ñu phara biă mă, yua mơnuih ƀôn sang pơkra mă hăng tơngan pô. Hơdră rim boh să, pơkra mă sa mơta gơnam, jing anăp či mă bruă ƀơi kual plơi pla đah mơ̆ng pơtrut pran jua hăng pơđĭ tui rơnoh yôm, sĭ mơdrô ĕp prăk kơ sang anŏ mơnuih ƀôn sang ngă bruă pơkra rai gơnam čơlŭ mong hăng lŏn khur:

“Ƀing gơmơi hlăk dŏ djă pioh hăng pơđĭ tui bruă mă pơkra ming gơnam gru grua ăt čang rơmang pơđĭ kyar laih anun ba hyu sĭ mơdrô. Ră anai gơmơi čih anăn rơkâo pơ anăn gơnam OCOP. Ră anai lu tuai hyu ngui rai pơ tơring glông Lak weh nao ĕp lăng plơi pơkra ming gơnam hăng lŏn khur, pioh ngă hrŏm, lông găn rơgao hăng ană plơi pla, ĕp ƀing pơkra ming ƀơi anăp mơta. Lu tơdăm dra hlăk ai amăng plơi kiăng pơphun ngă anih jum tuai hyu ngui amăng plơi pla. Tui hăng Hră pơtrun mơ̆ng Khul khua mua apăn bruă ping gah tơring glông amra akŏ pơdong tơring glông Lak jing anih phun pioh kơ tuai hyu ngui ƀơi Dak Lak truh thun 2030. Ƀing mơnuih kơhnâo kơhnăk gru grua gir run ngă hiư̆m pă ba gơnam sĭ mơdrô mơ̆ng plơi pla pơkra ming dưi pơthâo pơ djop anih, plơi pla pơkŏn blơi yua gŏ amŏ man hăng lŏn khur mơ̆ng đưm dŏ djă pioh”.

Tui hăng ơi Nguyễn Hoài Dương, Khua Gơnong bruă Nga hmua hăng pơđĭ kyar plơi pla tơring čar Dak Lak, truh ră anai, đơ đam tơring čar hơmâo 78/151 boh să dưi ngă djơ̆ tơhnal pơkă plơi pla phrâo. Amăng anun, hơmâo 5 boh să ngă djơ̆ tơhnal pơkă plơi pla phrâo hiam hloh. Thun blan pơ anăp, hrŏm hăng tơlơi đing nao tuh pơ alin čuk pơkra jơlan glông, tơring čar Dak Lak ăt đing nao dơ̆ng mơ̆n kơ bruă djă pioh hăng pơlar tui rơnoh yôm gru grua hiam đưm tui hơdră hơđong kjăp, hlom bom hăng rơnoh yôm lu mơta. Amăng anun, pơtum nao kơ bruă pơđĭ kyar hơdră rim boh să sa mơta gơnam pơkra ming djă hnong gru grua phara hơjăn plơi pla pô, rim djuai ania, laih dơ̆ng, mơ̆ng anun kiăng hơmâo tơlơi pơmin pơblih phrâo tơlơi thâo hluh, hơdră mă bruă ĕp ƀong huă kiăng pơhrŏ ƀun rin hơđong kjăp. Ơi Nguyễn Hoài Dương lăi pơtong:

“Hăng sa boh tơring čar hơmâo lu tơlơi gêh găl gah bruă ngă hmua laih anun gru grua đưm hiam klă amăng kual Dap Kơdư, Dak Lak hơmâo lu hơdră akŏ bruă rơđah rơđong laih anun pok pơhai lu djop anih hăng hơmâo tơlơi djru hrŏm mơ̆ng Gơnong bruă đang hmua hăng pơđĭ kyar plơi pla laih anun djop anom bruă amăng tơring čar, anai amra jing hơdră djơ̆ lăp pioh pơjing rai bruă mă prăp lui pơtô pơblang, pôr pơthâo, bang hyu lu hloh gơnam OCOP đah mơ̆ng ba sĭ mơdrô lu, pơgôp hrŏm rơnoh pơhrui glăi kơ mơnuih ƀôn sang kual plơi pla laih anun potrut pơđĭ kyar kơtang hloh amăng kual plơi pla”.

Sa bơyan phang bơnga čuh blang hlăk glăi truh pơ djop plơi pla ala ƀôn čơkă thun phrâo mơak mơai ƀơi djop sang anŏ, pơƀuh brơi tơlơi bơngač mơ̆ng rim kơ jơlan glông, ƀôn ƀut. Amăng bơyan phang adai pơđao, rim kơ plơi pla phrâo amăng tơring čar Dak Lak ăt ƀuh tơlơi bơngač ƀlip ƀlăp apui pơčrang, pơčut đĭ čơnuh mơda bơnga phrâo ba glăi tơlơi tơphă tơphai kah hăng bơnga djop ia iom bơkơtưn čuh blang, lăng hiam mơak. Ră anai, bruă man pơdong plơi pla phrâo ƀu kơnong hơjăn bruă glăm ba mơ̆ng djop gưl gong gai kơnuk kơna, khul grup mơnuih mơnam đôč ôh, jing bruă mă, glăm ba phun mơ̆ng abih bang mơnuih ƀôn sang amăng dêh čar. Abih bang pơgôp pran jua djru hrŏm akŏ pơdong plơi pla ala ƀôn lăp ta dŏ glăi hơdip mơda mơak hlak.

 

Hương Lý/Nay Jek pơblang

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC