Bruă ia jrao tơhan Việt – Lao kơtưn gum hrŏm
Thứ ba, 09:07, 27/02/2024 Thường trú Lao/ Siu H’ Prăk pơblang Thường trú Lao/ Siu H’ Prăk pơblang
VOV4.Jarai – Amăng gru grua kơdŏng glăi ayăt Prang hăng Mi, Khul ling tơhan Lao hăng Khul ling tơhan Việt Nam hmâo gum hrŏm pioh hmâo tơlơi rơngai, dưi pô ăt kah hăng pơgang tơlơi rơngai, dưi pô hăng pơhlôm đơ đam 2 bôh dêh čar. Tơdơi kơ hrơi tlaih rơngai, khul ling tơhan dua bôh dêh čar Việt Nam - Lao ƀu kơnong kơ kơtưn bruă rô nao rai sui thun hăng anai kơplah wah dua khul ling tơhan ôh mơ̆, dô̆ pơtrut gum hrŏm ba glăi bôh tơhnal amăng kơsem min bôh thâo phrâo, biă ñu bruă ling tơhan dua bơnah gum hrŏm ngă tui truh kih hơdôm bruă breh gep bôh ƀleh blung a, pok tơbiă jơlan nao phrâo amăng bruă bơwih brơi tơlơi suaih pral kơ mơnuih ƀôn sang mơ̆ng khul ling tơhan mă bruă ia jrao dêh čar Lao

Hăng sa amăng hơdôm mơnuih ruă dưi breh gep bôh ƀleh ƀơi Sang ia jrao prong dêh čar 103 gah Khul ling tơhan dêh čar Lao, ơi Vanxay Lixayalath, 58 thun ƀơi tơring čar Savannakhet ƀu tlaih dong tah pran jua ol kơdol mơ-ak tơdơi kơ breh pơjrao bôh ƀleh breh gep truh kih yua kơ ơi nai ia jrao Việt Nam hăng Lao gum hrŏm breh gep. Ơi Vanxay lăi pơthâo, 5 thun hlâo adih, ñu thâo pô hmâo tơlơi ruă bôh ƀleh hăng kơnong kơ 2 thun ñu khom djong drah. Thun hlâo, ñu hmâo nao pơ̆ Sang ia jrao prong dêh čar 103 Khul ling tơhan Lao rơkâo pel ĕp hăng breh gep bôh ƀleh.

 “Hlâo kơ breh pơjrao kâo ƀuh amăng drơi jăn glêh glar biă, ƀong huă ƀu thâo lun hăng tơkai tơngan ruă biă, ruă djop drơi jăn tơdơi kơ dưi hmâo ƀing ơi ia jrao ƀơi anai breh pơjrao kâo ƀuh amăng drơi jăn mơ-ak biă”.

Ăt kah hăng ơi Vanxay, ayong Sangthong Keomonasi, 32 thun ƀơi plơi prong jưh jom Vientiane ol kơdol pran jua ruai glăi ñu hyu hơduah tơlơi hơdip pô hăng lu tơlơi tơphă. Ayong Sangthong ră ruai: Rơgao hăng anai năng ai ñu 5 thun, ñu ƀuh glêh amăng drơi jăn, yua kơ ƀu đing nao pơmin pô glêh đôč đač đôč, anun ƀu hmâo nao pel ĕp lăng hăng rŏng blơi mă ia jrao mơñum kiăng hmâo pran. Lơm tơlơi ruă ƀu hlao, ñu mơ̆ng nao pơ̆ sang ia jrao pel ĕp lăng, anun thâo pô hmâo tơlơi ruă tơdu bôh ƀleh kraih laih. Lơm anun, ñu pơmin ƀu čang rơmang dong tah yua kơ djop bruă kiăng mă hăng sang anô̆ khom gah lui ha bơnah pioh đing nao pơjrao tơlơi ruă. Hăng bưng mơn hmâo tơlơi tơphă truh hăng ñu lơm dưi thâo Sang ia jrao prong dêh čar 103 Khul ling tơhan Lao glăk gum hrŏm hăng Sang ia jrao Khul ling tơhan 103 Việt Nam breh gep bôh ƀleh.

“Hlâo kơ breh pơjrao kâo djong djăt bôh ƀleh 3 wot sa rơwang hrơi tơjuh. Ră anai kâo ƀuh kah hăng hmâo tơlơi hơdip phrâo dong”.

Ră anai abih bang hơdôm mơnuih hmâo tơlơi ruă tơdơi kơ breh gep, tơlơi suaih pral klă hloh, bôh tơhnal pel ĕp pơčrang lăng, sinh hoá hăng ia mơañă pơplih rơđah biă, sa dua čô mơnuih ruă hmâo pơwot glăi bruă mă rim hrơi. Đại tá Savengxay Dalasath, Khua Sang ia jrao prong dêh čar 103 Khul ling tơhan mơnuih ƀôn sang Lao brơi thâo, bruă gep truh kih bôh ƀleh mơ̆ng mơnuih brơi bôh ƀleh ƀơi Lao ƀu kơnong kơ djă pioh tơlơi kơjăp hăng pơđĭ kyar mơ̆ng sang ia jrao ôh mơ̆, ñu jing yak nao yôm phăn hăng gơnong bruă ia jrao dêh čar Lao dong.

“Bruă gep bôh ƀleh truh kih kơ hơdôm mơnuih ruă tal anai, tơdah ƀu hmâo tơlơi gum djru mơ̆ng ƀing ơi nai ia jrao Khul ling tơhan Việt Nam thơ sit ñu ƀing gơmơi amra ƀu dưi ngă giong ôh. Kâo čang rơmang pơ̆ anăp anai dua bôh sang ia jrao, dua Khul ling tơhan amra jai hrơi jai hmâo hơdôm yak nao đĭ kyar kơtang hloh dong yap wot anô̆ klă hăng mrô ñu”.

 Rơwang bruă gum hrŏm gep bôh ƀleh dưi hmâo dua bôh Sang ia jrao Khul ling tơhan 103 dua bôh dêh čar pok pơhai mơ̆ng thun 2018. Truh ră anai, dua bơnah hmâo gum hrŏm breh pơjrao truh kih 9 čô mơnuih gep bôh ƀleh ƀơi Sang ia jrao prong dêh čar Khul ling tơhan 103 Lao. Bơnah gah Việt Nam prăp lui mơnuih mă bruă, măi mok, ia jrao gun hăng gơnam yua djru pơjrao, bơ̆ sang ia jrao gah Lao prăp lui anih breh pơjrao, anih pơjrao tơdơi kơ breh giong, pơdŏng grŭp črâo ba, hơdôm anom bruă mă, pơhrăm brơi tui hơdôm glông hơdră bruă mă dưi hmâo Việt Nam pơtô brơi.

 Kơ-iăng nai tha prin, nai prin tha Vũ Nhất Định, Kơ-iăng Khua Sang ia jrao Khul ling tơhan 103 brơi thâo, gah yŭ tơlơi pơtô ba mơ̆ng ƀing juăt bruă Việt Nam, ƀing ơi ia jrao mơ̆ng Sang ia jrao prong dêh čar 103 Lao hmâo amăng ƀrư̆ ngă pô gơgrong gah bruă breh pơjrao sa dua črăn lơm gep bôh ƀleh ăt kah hăng hơdôm bruă mă lăng tui mơnuih ruă tơdơi kơ gep hăng pơkă hlâo hơdôm tơlơi amra hmâo.

“Bruă djru gơyut pok pơhai bruă gep bôh ƀleh ƀơi Lao lĕ sa bruă mă dơlăm dong tơlơi gum hrŏm hơbit hruă kơjăp hloh kơplah wah dua bơnah dêh čar, dua khul ling tơhan hăng djop djuai ania mơ̆ng Lao. Hăng kâo pơmin, anai lĕ bruă mă tô̆ tui mơ̆ng hơdôm rơnuk nao hlâo hăng ăt lĕ lok glăi kiăng hơdor hăng hơdôm rơnuk tô̆ tui djă pioh dong tơlơi rô nao rai Việt Nam hăng Lao, klă hiam, gum djru nao rai".

            Tui kơčăo bruă, amăng thun anai, Sang ia jrao Khul ling tơhan 103 Việt Nam amra pơkiăo nao dong mơnuih juăt bruă gum hrŏm djru Sang ia jrao prong 103 Khul ling tơhan Lao ngă tui mơ̆ng 10 truh 20 grôp bôh ƀleh. Hrŏm hăng anun, Sang ia jrao prong dêh čar 103 Khul ling tơhan Lao pơkă truh thun 2025 amra dưi gơgrong pô breh gep bôh ƀleh, mơ̆ng anun djru bruă bơwih brơi tơlơi suaih pral kơ abih bang mơnuih ƀôn sang truh tơhnal hơdôm bôh dêh čar amăng kual hăng jar kơmar./.

Thường trú Lao/ Siu H’ Prăk pơblang

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC