Nênhs gruôs, uô tâu hâux lưv jông hnuz 17/2/2022
Thứ năm, 10:01, 17/02/2022

Lênhx nênhs paz trâu pox nhuôs nhoz Chiềng Pha

Trung tá Lường Văn Quý txix ntêr lok tưz zênhx zos yênhx lênhx nênhs sưv jê đros pox nhuôs xar Chiềng Pha, huyện Thuận Châu (Sơn La). Xênhz zus thiêz hloz lox ntơưv huyện Thuận Châu, thâuv cơưv tiêr ntơưr thiêz uô đhâu hlôngr ntâu côngz xưv, txos shông 2020, Trung tá Lường Văn Quý tâu chiê lok uô Trưởng Công an xar Chiềng Pha.

Txơưv thax tsav zôngx ziv trâu huôv tsar kinh têr, taz sik tiv nhoz trơưk txos cêr lox 6, thax tsav đar muôx 12 jêx jok, chôngz tsôngv box mênhx cxưx tsơưs nênhs uô nênhx nhoz, viv li Chiềng Pha cux zos thax tsav qơư zôngx ziv trâu chor nênhs fêv uô têx kror zuôv chêi têz qơưk, uô phiv liv txos ngaz tuk sâuv thax tsav. Xav jênhv tâu kror no, ciês thâuv lok ntơưv xar uô côngz xưv, trung tá Lường Văn Quý tưz hêik trâu cấp ủy, chính quyền ntơưv qơư cxiv tsa tsưr ziv taz por ngaz tuk sâuv thax tsav; tiv zix zos hâux lưv cxiv tsa xar Chiềng Pha zos yênhx huyện li thax tsav uô tâu jông hâur phongz yaox tas nro pêx xênhv por vêv ngaz tuk têz qơưk shông 2021.

Txix tâu tix lâus hêik pâuz, xar tưz yênhx lix chor tsưr ziv uô lok ngaz tuk, tsik pov muôx yưv txiêz nanv xar hôiv ntơưv 4 jêx jok Quỳnh Thuận, Heo trại, Huổi Tát thiêz jok Hán. Đros co, tix lâus cux tưz chox car thiêz phuôx huiz lưx lươngv công an xar uô tâu jông cxuô kror hâux lưvhâur xar. Trung tá Lường Văn Quý hêik:“Cur tưz hêik pâuz trâu Ban chox kriê taz por ngaz tuk xar, Đảng ủy Công an huyện cxiv tsa chor tsaz yênhx, tsưr ziv, tsưr tsix qênhz yuôx sâuv chor cêr muk lok hâur xar. hâur côngz xưv phax tar caz moz, cur đros ban nganhx đoanx thêv xar, sir jos uô têx hâux lưv phax tar caz moz, cur đros ban nganhx đoanx thêv xar kriz uô phongz yaox phax tar caz moz, hâur co côngz an zos lưx lươngv chênhr uô ntêx hlo. Pêz tưz tsưr tsix yax kriê txix loa tuôr ntơưv têk trâu tas nro pox nhuôs sơưr đơưk pâuz, hêik pox nhuôs sơưr đơưk uô jông phax tar caz moz đros trâu khưr uô nox. Pox nhuôs sơưr đơưk cux uô jông trơưk têx tsưr ziv phax tar caz moz, côngz xưv phax tar chor nênhs fêv cux tâu uô jông, paz txo grêk tsơưs chor nênhs fêv uô cxâuv chêi têz qơưk sâuv thax tsav”.

Trung tá Lường Văn Quý têx sir jos co đros lưx lươngv công an xar tưz paz trâu phongz yaox tas nro pêx xênhv por vêv ngaz tuk Têz qơưk ntơưv xar Chiềng Pha ziv hnuz ziv tâu uô truôx jông thiêz đêz đar; ngaz tuk chính trị thiêz ngaz tuk xar hôiv tâu taz por, paz trâu huôv tsar kinh têr, vênhx huôv, xar hôiv sâuv thax tsav; tuôr truôx ngaz tuk paz trâu pêx xênhv tso siêz khưr uô nox, huôv tsar kinh têr. Zơưv Nguyễn Văn Viển, nhoz jok Ngà Phát, xar Chiềng Pha, huyện Thuận Châu puz pâuz:“Thâuv muôx Lường Văn Quý lok uô côngz xưv ntơưv no mak ngaz tuk tâu taz por, chor hluôk nênhs cux tsik nhoz uô cê chôngz lênhx, lok phax tar caz moz mak cux uô tâu jông thiêz ngaz tuk, cxuô lênhx nênhs puôr lênhx chox jông đêiv bos kror ndâux”.

Hâur shông 2021 nhiv kruôr đhâu, côngz an xar Chiềng Pha tưz pov, cxov tâu oz txuz, 4 lênhx nênhs nhoz têx thax tsav qơư txơưr tuôx trâu xar Chiềng Pha chiê zuôr muôs zax zênhz; uô ntâuz ntơưr zoz zux, chox 2 lênhx nênhs muk chơưv kho chiv zênhk zax zênhz; xav jênhv uô tsênhv mênhx chor txuz tuz saz tuz nhiêx thiêz sâu tsês têx fov chiv chir uô zos pêx xenhv gra tuôx choz zok… Thôngx cxix, hêik thiêz tsưr tsix trâu chor chuôz zis cir jênhv uô jông lơưr tsưr ziv “Chuôz zis tsik muôx nênhs uô cxâuv cêr chêi têz qơưk thiêz txiêz nanv xar hôiv”; kruôz kriê, tsưr tsix trâu 100% chor jêx jok, cơ quan, doanh nghiệp, tsêr cơưv ntơưr cir jênhv đros xar lok tax ploz tsênhr ngaz tuk. Lơưr zơưv Lò Văn Hoan, Chủ tịch Ủy ban xar Chiềng Pha, qênhx shênhx ngaz tuk chính trị, ngaz tuk xar hôiv sâuv thax tsav tâu tuôr truôx zos muôx trung tá Lường Văn Quý, trưởng Công an xar li têx sir jos đros paz uô:“Lường Văn Quý tsik so sir jos, txơưx xar tơưv hâur kriz uô cxuô kror hâux lưv, xưk li chox krie công an viên têx jêx jok uô jông phax tar ntux nas chuô, txo grêk tsơưs ntux têz ruôr hiêv. Hâur kriz uô côngz xưv phax tar caz moz Covid-19 ntơưv thax tsav xar, cux tưz côngv đros chor trưởng ban nganhx, đoanx thêv xar, trạm y têr xar, cơ quan thường trực uô tâu jông têx hâux lưv co ntơưv thax tsav qơư, tâu cấp ủy, chính quyền xar côngz jênhv”.

Ndo njôngr, uô trơưk 5 lo luk tưz jênhv, 10 kror kỷ luật thiêz 6 lo luk hloz Hôx kruôz kriê Công an chiê paz uô tâu jông cxuô kror hâux lưv, trung tá Lường Văn Quý tsik so sir jos uô cov tiêr tâu jông cxuô jênhv vưv tâu choz. Txix co, tix lâus tưz tâu Ủy ban tỉnh Sơn La, Bộ Cong an khơưk muôz ntơưr kruôk viv uô tâu jông phongz yaox “Viv ngaz tuk têz qơưk”; xar Chiềng Pha cux tau Công an tỉnh Sơn La xêir tsov cxiv tsa xar uô siv lok phongz yaox “Tas nro pêx xênhv por vêv ngaz tuk têz qơưk”. Đuô thiêz zos paz hêik pâuz lok côngz an li têx kror jông, zos yênhx kror qơư, chor nênhs trâu tsôngv box cxuô mênhx cxưx nhoz Chiềng Pha njênhs njôngr hâur tuôr truôx ngaz tuk chiê huôv tsar kinh têr, sir jos txo grêk cêr yêiz pluôs truôx đrênhk./.

(Lê Hạnh-Lik Thox cxêik nhênhv)

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC