Nênhs jông uô hâux lưv jông hnuz 04-05-2023
Thứ năm, 14:35, 04/05/2023 VOVTB VOVTB
Nênhs jông uô hâux lưv jông hnuz 04-05-2023

Bôv đôiv Pênhz phax Lạng Sơn paz pêx xênhv huôv tsar uô nox

      Kuôk tsênhv qơư huyện Tràng Định muôx 10 cêik cêr ntâu, xar ntus đriv Quốc Khánh tsênhv piz hla trâu chêix uô nox yiêz. Cê tsês têx kê ol OCOP chiê xa trâu chor nênhs zuôr, niêv tix Phạm Thị Huệ shir phaz puz pâuz: Luz nênhx nhiv no mak tưz muôx đuô pir li ntâu shông uô ntêx. Tsưr ziv kinh têr tu zus ol, chos jôngr nhoz thax tsav ntus đriv zos niêv tix xar tơưv kriz uô nhiv no paz muôx hâux lưv uô thiêz phênhv sâu truôx trâu 20 ntâu lox tôngv. Thiêz hâur têx ntu njiz phiv liv, niêv tix HTX tsik so tâu chor canr bôv, chiến sĩ zênhx Pênhz phax Pò Mã paz: “Tsik so tâu chor bôv đôiv Pênhz phax đros paz, tâu kruôz kriê, yax kriê lok cêr chêi têz qơưk, têx tsênhv chêi cik txos ntus đriv chiê tuôr truôx tâu tsưr qênhx têz qơưk”.

        Zênhx Pênhz phax Pò Mã tâu choz jênhv vưv sêiz car, por vêv 21 cêik cêr ntus đriv têz qơưk muk đhâu chor xar Quóc Khánh thiêz Đội Cấn (huyện Tràng Định). Yênhx châuv shông đhâu, Zênhx zos iz hâur Bôv đôiv pênhz phax chor taz viv uô tâu hâux lưv jông hâur kriz uô têx huôx tôngv paz trâu pêx xênhv huôv tsar kinh têr, cxiv tsa Jêx jok yiêz đros trâu phongz yaox “Tas nro pêx xênhv cxaz chuôz por vêv tsưr qênhx, thax tsav, tuôr truôx ngaz tuk thax tsav ntus đriv”. Pos Trần Thị Hòa, tsar jok Bản Phạc, xar Quốc Khánh puz pâuz: “Bôv đôiv Pênhz phax paz trâu pêx xênhv lok six ntâu hâur huôv tsar kinh têr, paz trâu chor ziv chuôz zis muôx côngz trâu têz qơưk. Pêx xênhv cux lok six nhiêv txos chor bôv đôiv”.

        Shông 2022, Zênhx Pênhz phax Pò Mã tưz tso 19 lênhx đảng viên cxaz chuôz xênhz huôx đảng ntơưv 19 jêx jok, đhâu co paz hêik pâuz sêi têx xor mông txos trâu chor canr bôv, đảng viên hâur têx chi bôv lok qênhx shênhx côngz xưv sêiz car, por vêv ntus đriv, tsav txênhz phax tar chor nênhs fêv sâuv thax tsav. Taz viv cux kriz uô tâu truôx jông têx tsưr ziv chiê paz trâu pêx xênhv nhoz ntus đriv, paz trâu têx tuz nhuôs tsôngv box tuôx cơưv ntơưr, mê nhuôs puôs Zênhx Pênhz phax… thiêz uô têx tsa yênhx paz txo grêk cêr pluôs trâu tsôngv box cxuô mênhx cxưx tsơưs nênhs sâuv thax tsav. Pos Lâm Thị Vân, Phưv Chủ tịch Ủy ban xar Quốc Khánh khav tênhv: “Lux lươngv Pênhz phax tsik so tâu pox nhuôs sơưr đơưk nhiêv. Hâur uô kôngz lôngk mak bôv đôiv Pênhz phax cux paz trâu pox nhuôs hlêik blêx, uô cêr muk lok, paz trâu pox nhuôs kriz uô têx tsưr ziv huôv tsar kinh têr”.

       Ntus đriv Lạng Sơn ntêr muôx 231 cêik cêr ntâu, hâur co muôx ntâu thax tsav qơư muk lok phiv liv. Têx shông đhâu, chor chiến sĩ pênhz phax tưz đros pêx xênhv gôngr côngv nhiêx txiêx, hnuz côngz kho đuô iz cxiê ntu cêr muk qênhz yuôx chor ndêx chiv ntus đriv; thôngx cxix paz trâu pêx xênhv nhoz thax tsav ntus đriv muk lok, uô nox zôngx ziv đuô. Trung tá Đỗ Văn Phúc, Chinhr viên Zênhx Pênhz phax Pò Mã puz pâuz: “Đhâu tsênhv tsênhz uô côngz xưv, canr bôv chiên sĩ tsik so sik côngv, sưv jê đros pêx xênhv thiêz cux tâu pêx xênhv lok six nhiêv. Hâur qênhx shênhx kriz uô cêr muk qênhz yuôx têx ndêx chiv ntus đriv, pox nhuôs lok six sir jos đros uô; đhâu co puz pov tâu cêr sik côngv nhoz pêx xênhv thiêz quân lok six jông, sik paz chiê huôv tsar kinh têr xar hôiv, por vêv tsưr qênhx ngaz tuk ntus đriv têz qơưk”.

        “Zênhx zos tsêr, ntus đriv zos qơư nhoz, tsôngv box cxuô mênhx cxưx zos cưr tix”, canr bôv chiến sĩ Zênhx Pênhz phax Pò Mã tsik so sir jos đros tsôngv box cxuô mênhx cxưx sâuv thax tsav cxiv uô cêr cxuô zav, txo grêk cêr yêiz pluôs, hlôngr yiêz luz nênhx. Txix têx hâux lưv uô tsênhv tsênhz, quân thiêz pêx xênhv tsik so sik côngv siêz côngv têk huôv tsar kinh têr xar hôiv, gôngr phênhv taz por ngaz tuk chinhr triv, ngaz tuk xar hôiv, por vêv truôx đrênhk tsưr qênhx ntus đriv Têz qơưk./.

TTĐB-Lik Thox cxêik nhênhv

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC