Nênhs jông uô hâux lưv jông hnuz 22.9.2022
Thứ năm, 11:04, 22/09/2022

Pêx xênhv nhoz ntus đriv Pu Lau li têx sir jos hla đhâu cêr pluôs

 

 

Pu Lau zos jok muôx thax tsav chos txir pôngr lux ntâu tiv zix hâur xar Mường Nhà, zos 30 héc ta, chuôs li tas nro chor chuôz zis hâur jok puôr lênhx chos txir pôngr lux. Pêx xênhv hâur jok hêik pâuz, zav nôngz txir pôngr lux no tâu pox nhuôs zuôr txix chor jêx jok nhoz buôs ntus đriv têz qơưk Lào txix shông 1992. Zơưv Tênhr Xênhv Vax, Bí thư Chi bộ jok Pu Lau, xar Mường Nhà, huyện Điện Biên puz pâuz: thâuv ntêx mak pox nhuôs chos tsơưs, taz sik muôx nhos 5 shông tror lok no, chor txir pôngr lux tâu chos ntâu đuô, tiv muôs tâu grê siêz: “No zos iz kror paz muôx tâu phênhv sâu tâu nhiêx txiêx, zuôr txos no pox nhuôs zuôr tror sir jos chos nzir chiê muôx nzir phênhv sâu paz txo grêk yêiz pluôs’.

Nhiv no tas nro xar Mường Nhà muôx zuôr xar 300 ziv chuôz zis nhoz 6 jêx jok hâur xar li 50 héc ta txir pôngr lux, phênhv ntâu zos tsôngv box Hmôngz chos. Txir pôngr lux Mường Nhà tâu chos sâuv têx ntar trôngz, txir lox đuô cxuô zav txir pôngr lux txơưr đuô, muôx ntâu cuô, kaz jiz, ntus blôngx tsik muôx pok. Xav mak iz luz txir hnhar txix 4-5 cir. Zơưv Lò Văn Tuấn, Phưv Chủ tịch Ủy ban xar Mường Nhà, huyện Điện Biên puz pâuz: pov tâu chos txir pôngz lux zuôr paz trâu pox nhuôs  txo grêk cêr yêiz pluôs viv li chinhr quyền ntơưv thax tsav qơư tưz sir jos cxơưz cxiz thiêz zok nriêr têx tsưr ziv chiê paz trâu chor txir pôngr lux no zos yênhx têx hax huv OCOP ntơưv thax tsav qơư. Khov muôx tsoz txir pôngr lux mak chor chuôz zis pluôs hâur xar tưz grêk tsơưs txos yuôr 11% ntâu pir li kuôk no 5 shông: “Pâuz tâu txos chor txir pôngr lux no li kror tsiv gri kinh têr viv li oz pêz shông jê lok no Ủy ban xar tưz chox kriê pox nhuôs tror huôv tsar chos txir pôngr lux, hlôngr têx ar têz chiê chos chor txir pôngr lux no”

 

 

Nhiv no txir pôngr lux Mường Nhà cux tsênhv zos iz hâur chor kôngz nuv lok six zôngx ziv muôs sâuv ciêz đrôngs, chor nênhs uô lax luôv tưz tuôx ti gâuk ntơưv jêx jok chiê zuôr têx txir pôngr lux no trâu pêx xênhv. Taz sik, chiê paz muôx tâu qơư muôs truôx mak hâur shông 2022, chinhr quyền ntơưv qơư tưz paz yênhx lix Hợp tác xã txir pôngr lux Mường Nhà chiê paz trâu pêx xênhv hâur hâux lưv sâu zuôr muôs têx txir pôngr lux no. Zơưv Giàng Xênhv Thox, Giám đốc Hợp tác xã txir pôngr lux Mường Nhà hêik: “Nhiv no pêz tưz sir jos uô jông chor txir pôngr lux no, kriê trâu pox nhuôs chos thiêz tu huv zos li kỹ thuật. Nhiv no hợp tác xã cux sik côngv đros chor nênhs zuôr zos chor công ty chiê paz sâu zuôr chor txir pôngr lux njuôz, txir siêr taz sik nhiv no cux tsênhv muôx tsik tâu txâuk chor txir pôngr lux chiê muôs trâu lơưr”.

Lơưr chinhr quyền xar Mường Nhà, xar li cêv kuôk chor txir pôngr lux nhiv no iz shông zuôr sir jos kriz đar chos nzir cov tâu muôx nhos 30%, pir li thax tsav nhiv no tsênhv muôx. Xar tưz kriz uô tsưr ziv chos txir pôngr lux ntơưv jok Pu Lau chiê choz zok khoa học kỹ thuật trâupox nhuôs, paz gra siêz đuô tsơưr lươngv, thiêz tiv zix zos paz trâu pêx xênhv uô lơưr tsưr ziv hữu cơ, huôv tsar chor txir pôngr lux Pu Lau zos yênhx iz hâur chor hax huv OCOP jông ntơưv thax tsav qơư./.

(Vũ Lợi-Lik Thox cxêik nhênhv)

 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC