Nênhs jông uô hâux lưv jông hnuz xiêz 3-11-2022
Thứ năm, 11:43, 03/11/2022 VOVTB VOVTB
VOV4.VOV.VN -

Pox niêv tox siêz Thuận Châu sir jos hla đhâu têx phiv liv chiê uô tsưr kinh têr chuôz zis

      Xênhz zus thiêz hloz lox hâur iz chuôz zis uô kôngz nuv, thâuv zuôr txir cxiv tsa chuôz zis, pos Phạm Thị Đào tsik so xar uô li chak cov kinh têr chuôz zis huôv tsar, paz trâu têx tuz nhuôs tâu cơưv ntơưr cxix cxuô. Đhâu ntâu shông sir jos, pos tưz nriêr tâu tsưr ziv huôv tsar uô kinh têr txix chor lớp choz zok khoa học kỹ thuật lok tu zus tsiêx cxu. Shông 1997, tâu chuôz zis muôz iz gơưv niêv buô thiêz tâu Hôiv pox niêv paz chiê txêik pênhr hâur Zênhx hangx tsênhv chêi xar hôiv huyện, pox tưz sir jos chiê huôv tsar kinh têr chuôz zis txix tu zus. Đros tsưr ziv zos muôz lur zus ntêr, thâuv co, pos tưz zuôr nzir 5 tuk mê nhuôv buô lok zus muôs grêix uô ntêx thâuv tok oz tuk niêv buô no sha mê nhuôv. Taz sik, tiv tsik tâu muôx chênhz zênhv, tsưr ziv tu zus cux xưk li tsưr ziv phax tar caz moz, zav nox trâu tu zus ntu thâuv co mak cux muôx tsơưs, viv li chuôz zis hâux lưv tu zus njiz ntâu kror phiv liv:

Viv zuk tsik muôx nhiêx zuôr jâuz ntơưv têx ciêz, viv li chuôz zis tsuôk chiv chir muk hlêik jâuz, nriêr jâuz chox lok tsuôr hâu, thâuv ntêx mak hâu txix kror chuz thiêz trâur tơưl xưz, phiv liv hênhr; tu zus jux juk iz gơưv txix thâuv tâu niêv têik zơưv txir muôz puz, đhâu co muôz iz tuk muôs, tsês iz tuk thiêz zus tâu nzir iz paz, txix co mak chuôz zis huôv tsar taz sik cux tsuôk car zus iz tuk niêv buô li co xưz”.

Tsik tsês li co, pos tror sir jos nhênhz chơưv, cơưv shâuv gra siêz txux chi, tsưr ziv, cux xưk li cxaz chuôz chor lớp kruôz kriê lok tu zus zos thị trấn, xar, jêx jok tsưr tsix. Đhâu oz pêz shông, chuôz zis chor buô jux juk huôv tsar truôx tuk, sha mê nhuôv jông thiêz paz muôx tâu phênhv sâu truôx tuk; kinh têr chuôz zis txix co cux muôx đuô, tưz tsik zos thêv tas têx nhiêx kir txêik trâu zênhx hangx mak tsênhv muôx nhiêx yưv pênhr kriz đar nzir tu zus. Txos nhiv no, pos chuôz zis tưz muôx tsêr guôx tu zus buô đar xar muôx 100 thiêr ndis, đros muôx 30 tuk buô; iz shông chuôz zis muôx muôx 6 tấn buô grêix, sâu tâu xar muôx 300 triệu đêiv. Pos Phạm Thị Đào hêik:

Thâuv tu zus, chiê têx qir tsik tsư thâuv tsik tâu nzuôr tsêr guôx, chuôz zis tưz zôngv chor fuôk txix chuz chơưr, đros trâu vâuv poz cưk, thâuv muôz trâu nox mak zuôr vâuv đros nzir mên plaz hnhur chiê muôz ciês trâu buô nox shơư đros krâur. Uô li co mak tsik phiv liv li chak txos tsơưr lươngv chor buô thiêz ho paz uô trâu têx qir buô tsik yuô tsư thâuv tsik tâu nzuôr cov ntưk muk trâu hâur kror bioga”.

Niêv tix Lường Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Hôiv Pox niêv huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La puz pâuz, tưz tsik zos iz lênhx pox niêv, iz lênhx niêv xưz, hôiv viên Phạm Thị Đào tsênhv khav tênhv tâu zuk li pưk txux, qơư sơưr hâur cxuô phongz yaox ntơưv thax tsav qơư, tiv zix zos têx phongz yaox sik tưr huôv tsar kinh têr, txo grêk cêr yêiz pluôs. Pos Đào li tsưr ziv tu zus buô tưz tâu chôngz lênhx pox niêv hâur Hôiv cơưv shâuv kriz uô thiêz tax tâu kinh têr siêz, huv đros trâu uô nox ntơưv thax tsav qơư:

Niêv tix Phạm Thị Đào zos iz hâur chor hôiv viên uô ntêx hlo hâur phongz yaox Pox niêv huôv tsar kinh têr ntơưv thax tsav thị trấn huyện Thuận Châu. Txơưv tiêk nhiv kruôr zos huôv tsar kinh têr ziv chuôz zis, taz sik txix niêv tix Đào li tsưr ziv huôv tsar kinh têr cux tưz jux juk tâu cơưv shâuv chiê kriz uô đêz đar têx tsưr ziv uô nox sâuv thax tsav”.

Đros pos Phạm Thị Đào, huyện tox siêz Thuận Châu tsênhv yuôr lok six chôngz lênhx pox niêv txơưx uô kinh têr hênhr; lơưr uô bluô nux sâuv ntâu kror li: Tu zus tsiêx cxu, chos ntông nox txir sâuv ar têz nxaz, chos jôngr, kinh doanh lok sik yênhx lix doanh nghiệp chiê kriz đar ciêz đrôngs… Txơưv iz lênhx nênhs nhiêk muôx nhiêk tsưr ziv uô kinh têr sik txơưr, taz sik puôr lênhx zos sir jos uô bluô nux txix ciês zuk đas jos, tsưr ziv uô. Txix co, paz sir jos uô côngz xưv txo grêk cêr yêiz pluôs, huôv tsar kinh têr-xar hôiv ntơưv thax tsav qơư./.

(Trấn Long-Lik Thox cxêik nhênhv)

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC