Nriêr pâuz cxuô menhx cxưx cêr nênhx vênhx huôv jông hnuz 16-12-2023
Thứ bảy, 14:49, 16/12/2023 VOVTB VOVTB
VOV4.VOV.VN -

Cxuô hêir nênhs tsơưs Lai Châu têx txux chi, vênhx huôv jông nhoz trơưr tsôngk kruô siêz

Iz chas zuôr thiêz muôs cxuô zav hax huv kôngz lôngk đros trâu têx tsôngk tiêz, tsôngk yo, pax ntâuz, đuôr tưk, kênhx Hmôngz…. zos tsôngv px ntơưv qơư uô tơưv tưz tâu thâux gra tuôx muôs trâu hnuz kriz ciêz jos Sin Suối Hồ. Chiê hêik kriê cxuô hêir nênhs ntơưv qơư têx txux chi, vênhx huôv jông cxôngx nzor trâu tsôngv kruô sđ pâuz txos; hâur ntu đhâu, tsôngv px hâur thax tsav tưz muôz zuk li têx txux chi, vênhx huôv jông muôs hâur mạng xã hội, muôx chôngz lênhx kruô zuôr thiêz pâuz txos. Tus niêv hluôk Ke x Hav, nhoz jos Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ (Lai Châu) shir phaz lul hêik pâuz: “Cur tso trâu sâuv tiktok thiêz sâuv facebook,  mạng xã hội, li ntơư cur cux muôs tâu ntâu hax huv. Phênhv ntâu zos muôs tsôngk tiêz tsôngk yo pox niêv đros trâu têx trik yo txir nênhx thiêz têx hnaz ntâuz ntok. Txix cur zôngv mãng xã hội muôs hax huv, cux muôx chôngz lênhx kruô zuôr txos”

         Têx đuôz muôs hax huv sâuv mạng xã hội, hâur ntu đhâu lok no, chor kruô tuôx ndis uô si, sêiz shuôk têz qơưs txos Sin Suối Hồ ziv hnuz ziv chôngz. Đros ntơư, tsôngv px hâur jos co cux sir tas đas jos tsưr ziv xơưk tsôngk tiêz, tsôngk yo, xơưk hnaz uô jav, câuv mov….muôs trâu tsôngv kruô oz chas têz qơưs. Chênhr zos li hêik ntơư, hâur iz jiês kriz ciêz muôs hax huv, jos du lix côngv thôngx Sin Suối Hồ muôx chôngz lênhx kruô tuôx ndis uô si. Iz lênhx kruô nhoz têz qơưs Pháp cux tuôx ndis uô si, sêiz shuôk têz qơưs txos jos Sin Suối Hồ cux hêik pâuz tiêk: “Tuôx sêiz shuôk txos luz ciêz no cux muôs ntâu hax huv, huv đros tsôngk kruô siêz nhiêv. Lar hêik zos muôx ntâu zav tsôngk tiêz tsôngk yo jông jav thiêz cux xar zuôr oz pêz zav chox muk sêiz đaz muôs, puz trâu têx fôngx zưs cxênhz jê”

        Pir li ciêz Sin Suối Hồ muôs pêz hêir nênhs Hmôngz cxuô zav tsôngk tiêz tsôngk yo, pax ntâuz đuôr tưk…huv đros pêz hêir nênhs Hmôngz luz nênhx nox nhoz muk lok hâur niêx hnuz.    

       Taz sik ntơưv qơư kriz ciêz San Thàng nhoz đrôngl Lai Châu cux muôx hêir nênhs Giáy ntâu zav nduôr cxôngx nzor huv đros tsôngv kruô siêz nhiêv. Lar hêik zos cxuô qar tsêr muôs cuz thaz nto bê, muôx chôngz lênhx kruô nhiêv nox. Tus muôv Nùng Thị Nga,  nhoz jos San Thàng, xã San Thàng, đrôngl Lai Châu shir phaz lul hêik pâuz: “Chor cuz thaz no, zos cur chuôz zis cơưv shâu uô txix thâuv tsênhv zâu; niêv thiêz txir kriê uô zav cuz thaz co tưz muôx 10 ntâu shông đhâu, muôx chôngz lênhx kruô nhiêv nox”

          Chor cuz thaz muôs ntơưv ciêz  San Thàng, tâu tsôngv pox niêv, vir ndâuk ntơưv no muôz zav cxur kaz chox lok uô, muôx chôngz lênhx kruô nhiêv nox. Zơưv Nguyễn Thanh Hải, iz lênhx kruô nhoz saz Hà Nội tuôx ndis shuôk têz qơưs shir phaz lul hêik pâuz: “Ntâu jiês cur tuôx ndis uô si trâu Lai Châu, taz sik zos jiês xuz thơưx cux tuôx ndis uô si txos ciêz Sa Thàng.  Tâu nox siv ntiv  cuz thaz no cux kaz cơưs; lar hêik zos muôx cxuô zav jâuz nhôngk nox đros”

       20 hêir nênhs siz chos huôv tsar uô nênhx nhoz hâur thax tsav tỉnh Lai Châu đros ntâu zav txux chi, vênhx huôv jông thiêz muôx ntâu zav nox kaz jông txơưr tsik siz thôngx huv đros tsôngv kruô siêz nhiêv.

          Lar hêik zos chor hluôk nhiv no tưz pâuz khơưk tsês thiêz huôv tsar  truôx zuk hêir nênhs têx txux chi, vênhx huôv jông cxôngx nzor chiê hêik kriê trâu tsôngv kruô pâuz txos. Txix ntơư, cxơưz cxiz huôv tsar kinh tế, vênhx huôv, xã hội chiê tỉnh Lai Châu zos iz qơư muôx cxuô zav jông jav, muôx chôngz lênhx kruô tuôx sêiz shuôk txos./.

                                  Tsu cxêik nhênhv-Khắc Kiên, CQTT Tây Bắc

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC