Nriêr pâuz lok têx mênhx cxưx cêr nênhx vênhx huôv jông hnuz 30-12-2023
Thứ bảy, 14:58, 30/12/2023 VOVTB VOVTB
VOV4.VOV.VN -

Têx lênhx pox niêv, vir ndâuk nhoz thax tsav tox siêz muôz chiêz mur sâu cok trâu têx ntâuz max txêix pax jông jav

Tus muôv Dinh x Lù đros trâu tsôngv pox niêv Hmôngz nhoz jos Púng Luông, xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải hâur têx hnuz bax ntâuz max thiêz zav chuôz zênhx tưz shir phaz lul đros tưr sâu cok chiêz mur trâu têx ntâuz max cov txêix pax jông jav ntơưv jiês côngz fố quyết tênhv côngk nhav pêz tsôngv pox niêv vir ndak Hmôngz têx tsưr ziv sir zôngv chiêz mur sâu cok trâu têx ntâuz max, zos iz zav vênhx huôv jông tâu sâu tsês trâu têz qơưs ntâuz ntơưr: “Pêz tsôngv pox niêv vir ndak Hmôngz têx tsưr ziv sir zôngv chiêz mur sâu cok trâu têx ntâuz max, tâu têz qơưs côngk nhav zos iz vênhx huôv jông li ntơư, pêz jông siêz hênhr thiêz pêz cux tsênhv zuôr hêik kriê trâu tsôngv kruô sđ pâuz txos zuk hêir nênhs têx vênhx huôv jông co’.

Chiê muôz chiêz mur chox lok sâu cok trâu ntâuz max cov txêix pax jông jav, tsôngv pox niêv vir ndâuk Hmôngz tưz muôz têx chiêz mur đax thiêz chiêz mur đuz chox lok hâu uô cê cov huv đros. Thâuv muôz sâu cok trâu têx ntâuz max thiêx txêix pax jông jav txơưr tsik siz thôngx. Hâur ntu sâu cok, lênhx pox niêv vir ndâuk co tsuv siêz ntêr max mav sâu cok cov huv đros. Pos Chang Thị Nhứ nhoz xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải hêik pâuz: “Pêz hêir nênhs Hmôngz têx txux chi, vênhx huôv jông tưz muôx đros đrêiv hâur luz nênhx niêx hnuz đhâu ntâu tiêv lok. Thiêz pêz cux tsênhv zuôr kriê trâu têx mê nhuôv tuôr tsês tsik chiê têx vênhx huôv jông ntơư trâus pôngz plox”.

Tus muôv Lý Thị Ninh nhoz jos Dề Thàng, xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải zos iz hâur chôngz lênhx ntâu tus tsôngv pox niêv, vir ndâuk Hmôngz muôx tsưr ziv muôz chiêz mur chox lok sâu cok trâu têx ntâuz max. Têx tsôngk tiêz, tsôngk yo tus muôv co uô tưz tâu chôngz lênhx kruô hâur têz qơưs thiêz oz chas têz qơưs nhiêv zuôr chox muk sir zôngv thiêz pâuz txos. Tus muôv Ninh shir phaz lul hêik pâuz: “Cur cux jông siêz thâuv uô tâu têx ntâuz max co txêix ntâu zav pax jông jav, tâu côngk nhav zos zav vênhx huôv jông hâur têz qơưs. Cur zuôr huôv tsar, tuôr truôx jông zuk hêir nênhs co têx vênhx huôv cxôngx nzor tsi chiê pôngz plox”.

Chiê muôz chiêz mur chox lok sâu cok cov tâu iz đêiv ntâuz max txêix pax jông jav tsik trâus pôngz plox; hâur têx shông đhâu, hâu nov cxuô xã hâur thax tsav huyện Mù Cang Chải tưz cxơưz cxiz, yax kriê tsôngv pox niêv vir ndâuk Hmôngz huôv tsar truôx luôs hâux lưv muôz chiêz mur sâu cok trâu têx ntâuz max, txêix pax jông jav. Txix ntơư,  tsiv uô tâu ntâu zav hax huv jông thiêz cxơưz cxiz tâu tsôngv kruô tuôx sêiz shuôk têz qơưs, tsôngv px muôx phênhv sâu tâu nhiễ txiêx chox lok cxiv kho chuôz zis muôx luz nênhx tsâu sor. Zơưv Tuôv x Ly, Phưv chủ tịch  uỷ ban xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải hêik pâuz:  “Hâu nov ntơưv qơư tsênhv zuôr tror yax kriê tsôngv pox niêv vir ndâuk muôx tsưr ziv ntok ntâuz max chiê yax kriê trâu chor cxêik hluôk zâuv, tuôr cov tâu truôx zuk hêir nênhs co têx vênhx huôv jông muôx đros đrêiv hâur luz nênhx”.

 Zơưv Nông Việt Yên, Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải cux hêik pâuz tiêk, hâur niêx shông, huyện tưz kriz cxuô jiês chiê tsôngv pox niêv, vir ndâuk hâur thax tsav tưr muôz chiêz mur sâu cok trâu têx ntâuz max txêix pax jông jav, chiê tuôr cov tâu truôx zuk hêir nênhs têx vênhx huôv jông cxôngx nzor muôx đros đrêiv hâur luz nênhx: “Pêz tưz sik thav đros cxuô công ty xơưk têx têx tsôngk tiêz tsôngk yo jông jav muôz têx pax ntâuz, đuôr tưk co chox lok xơưk trâu cxuô tsôngk tiêz tsôngk yo. Iz chas muôz têx hax huv chox lok huôv tsar uô cov yênhx hax huv du lix, huyện cux tso tơưv luôs hâux lưv muôz têx pax ntâuz, tsôngk tiêz tsôngk yo jông jav chox lok hêik kriê trâu têx tsêr cơưv ntơưr”.

Tsôngv pox niêv, vir ndâuk Hmôngz nhoz cxuô huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn (tỉnh Yên Bái) têx tsưr ziv sir zôngv chiêz mur chox lok sâu cok trâu têx ntâuz max uô txêix pax jông jav cxôngx nzor tưz tâu sâu tsês trâu têz qơưs ntâuz ntơưr thiêz paz cxơưz cxiz huôv tsar  qơư ndis uô si, sêiz shuôk têz qơưs hâur ntu 2021-2030, iz thênhv jux juk tsôngv px muôx luz nênhx tsâu sor./.

Tsu cxêik nhênhv-Đinh Tuấn-TTTB

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC