Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 24-5-2024
Thứ sáu, 11:24, 24/05/2024 VOVTB VOVTB
Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 24-5-2024

Grê cuô mis cao su chuôz ndê, nênhs gôngr ar chos cao su nhoz Lai Châu shir phaz

          Tix lâuk Vax Văn Mạnh, tuêv tsar tuêv 5, Nông trường cao su Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ pheiz kênh: chiê taz por chor cuô mis tâu choz, têx hnuz no têx lênhx nênhs uô côngz xưv seiz car yax six thôngz xor mông, sik seiz lax, tôngv vênhx công nhân chiê pâuz tâu lênhx nênhs tưs trâus moz gênhs so hâux lưv chiê muôx tsưr ziv cxaz nzir lênhx nênhs uô hâux lưv. Tas cik sơưr nzor hnuz tưs tuêv tsar cux tuôx ntơưv têx jôngr cao su chiê qênhz yuôx, heik kriê thiêz đros công nhân cok cuô mis: “Chiê sâu tâu ntâu cuô mis tiv zix, tuêv cux heik nênhs lox tôngv muôz siêz pênhr xưv uô hâux lưv, kriê têx yênhx tưv cok cuô mis thiêz heik công nhân uô trơưk six hơưv uô hâux lưv tưz tso tơưv. Hâux lưv seiz car công nhân chiê tôngv vênhx lơưr sir jos uô li chas cov sâu tâu ntâu cuô mis tiv zix trơưk công ty li zoz qơưx”.

          Hla trâu cheix sâu cuô mis shông 2024, Công ty cổ phần Cao su Lai Châu II tâu Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam choz sâu 4 cxênhz 300 hecta cao su, đros yar lengx 4 cxênhz tênhr cuô mis kruôr. Chiê uô tiêr hâux lưv tâu choz, kriê cxaz kỹ thuật txix ciês hâur chiv cheix. Đros co zos chuôz tsar côngz xưv qênhz yuôx, seiz car hâux lưv cok cuô mis, pheiz côngz txơưx jênhv trâu lênhx nênhs, tsưr tsix, tso tơưv tsưr ziv uô tsênhz mênhx hâur yênhx luz hli, yênhx quý, yênhx shông. Zơưv Nguyễn Hữu Phước, Phưv tổng giám Đốc Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu II puz pâuz: taz viv tưz huiz tôngv lưx lươngv chêx chôngk krêz uô txos nhiv no tâu 200 ntâu tênhr cuô mis kruôr. “Hâur hlik hli 5, thâuv muôx ntux lok nas, công ty tso công nhân muk muôz cuô mis. Chiê taz por tâu tsưr ziv choz, txơưv phêv liv hâur hli 5,6,7 zos cheix ntux nas sâuv thax tsav chos, taz sik công ty cux uô tiêr hâux lưv đăng cir đros Tập đoàn. Qir txix hli 8 txos tas hli 11 zos ntu tso yar lengx siêz tiv zix, công ty zuôr uô tsưr ziv chuôz tsar chiê pâux nzir yar lengx trâus pôngz tiv ntux kruôr gis thiêz ntux nas uô hiêv chiê sir jos uô tiêr hâux lưv choz zos sâu tâu 4 cxênhz tênhr cuô mis kruôr mak Tập đoàn choz”.

          Txơưv njiz ntâu phêv liv lok lênhx nênhs lox tôngv txix ciês hâur chiv cheix, thâuv iz cxiê công nhân gra bảo hiểm iz jiês, taz sik Công ty cổ phần cao su Lai Châu II tưz ciêr chênhr hlôngr uô hôx thôngx choz xiv huv. Viv tâu cir hôx thôngx đros grê choz xiv huv siêz đuô thiêz muôx chính sách khơưk kruôk luz hli nhiêx shar tiv 13, viv li txos nhiv no taz viv tưz xeir zuôr txâuk nênhs lox tôngv chiê uô hâux lưv trơưk tsưr ziv tâu choz.

          Cux li công ty cổ phần cao su Lai Châu II, qir lok trâu chiv sâu cuô mis cao su shông 2024, Công ty cổ phần Cao su Lai Châu cux njiz ntâu phêv liv lok lênhx nênhs lox tôngv, thâuv iz cxiê công nhân gra Bảo hiểm iz jiês thiêz hlôngr uô hôx thôngx choz xiv huv. Chiê taz por công nhân li qênhx liv, taz viv tưz tso tơưv tsưr ziv cir hôx thôngx thiêz muôx grê xiv huv siêz đuô chiê zaz zâuv tâu nênhs lox tôngv nhoz uô hâux lưv. Zơưv Lương Văn Thủy, Giám đốc Nông trường cao su Nậm Tăm, Công ty cổ phần cao su Lai Châu puz pâuz: “ Têx công nhân gra Bảo hiểm thiêz uô ntơưr thor so, Ban seiz car cux tưz muk txos yênhx chuôz zis chiê yax mông. Cán bộ phongx hành chính Công ty cux muk nriêr pâuz thiêz pâuz tâu lơưr li siêz xar njôngr, heik kriê têx liv zix zuôr trâus tuôr tsês thiêz têx qênhx liv zos tso tsês mak uô zênhr shar txos lơưr luz nênhx tov kaz no”

          Công ty cổ phần cao su Lai Châu nhiv no muôx 1 cxênhz ntâu cán bộ, nênhs lox tôngv. Shông 2024, công ty sâu 6 cxênhz 500 hecta cao su, tâu 6 cxênhz 800 tênhr cuô mis kruôr. Chiê uô tiêr tsưr ziv, taz viv tưz njuôs xav grê thêv trâu công nhân, njuôs xav nhiêx shar tas nro shông chiê taz por nênhs lox tôngv luz nênhx. Tiv zix, txix ciês hâur chiv cheix taz viv tsênhv uô tsưr ziv 3 hnuz cok cuô mis iz jiês, thôngx cxix uô chính sách khơưk kruô, kỷ luật chiê cxơưz cxiz nênhs lox tôngv sir jos uô hâux lưv.

          Zơưv Bùi Thanh Tâm, Tổng giám đốc Nông trường cao su Lai Châu puz pâuz: “Công ty tưz muôx chính sách zaz zâuv, xeir zuôr nênhs lox tôngv nhoz tiv phaz tsov lơưr yênhx thax tsav nông trường li zoz qơưx tsênhv tsênhz. Chiê tax tâu yar lengx choz, đrâuv zaz zâuv thiêz tuôr truôx nênhs lox tôngv, công ty tsênhv njuôs xav grê thêv trâu công nhân sâu cuô mis thiêz njuôs xav đuô công nhân li nhiêx shar tas nro shông. Pir li ntu cuô mis tsơưs mak chiê grê thêv siêz đuô thiêz muôz cxaz hâux lưv uô trâu công nhân chiê muôx phênhv sâu truôx tul”./.

K.Kiên-Txâur Vax cxeik nhênhv

 

 

PHÊNHV SÊIZ CAR THIÊZ POR VÊV JÔNGR

         Công an tỉnh, Bôv Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bôv Chỉ huy Bôv đôv pênhz phax tỉnh muôx txơưx jênhv:

         Tsưr tsix uô truôx jông côngz xưv tsav txênhz phax, tar chor nênhs uô cxâuv Chêi têz qơưk lok jôngr nuv; chox kriê têx taz viv chuôz cxaz sik côngv truôx đros lưx lươngv kiểm lâm, chinhr quyền thax tsav qơư, tsưr jôngr tsưr tsix lưx lươngv qênhz yuôx, pov, tir tar ndar six hơưv thiêz xưv lik truôx chor nênhs uô cxâuv Chêi Jôngr nuv, tsik uô trơưk chor nênhs uô hâux lưv hêik kriê; Sik côngv đros Sở Kôngz nuv thiêz Huôv tsar jêx jok tox siêz hêik trâu cấp ủy, chinhr quyền ntơưv qơư pâuz tsưr tsix cơưv shâuv phax tar cuz tox cuz jôngr thiêz chơưv paz. Bax jông 4 lưx lươngv, chuôz zênhx chiê cxaz chuôz tuô hluôr tơưl cuz jôngr; chox kriê têx taz viv bax nênhs, chuôz zênhx cxuô zav chiê chơưv paz tâu sêi thâuv muôx cuz tox cuz jôngr zos tâu thax tsav qơư hêik pâuz. Đros co, Công an tỉnh chox kriê Công an cấp huyện sêiz shuôk, sik côngv đros chinhr quyền ntơưv qơư, lưx lươngv kiểm lâm thiêz tsưr jôngr tsưr tsix qênhz yuôx, xav jênhv uô tsênhz mênhx qir tiv, nriêr pâuz nênhs uô hluôr tơưl cuz tox cuz jôngr (zos muôx) chiê muôz tik cêr cxâuv trơưk chêi têz qơưk cui tênhv.

           Đaix nta suôz, xa đuôz tỉnh, Sở Thôngz mông thiêz Yax mông, Pov chir Sơn La thiêz chor cơ quan thông tấn, pov chir sâuv thax tsav tỉnh muôx txơưx jênhv:

           Sik côngv đros têx Sở, nganhx, thax tsav qơư, taz viv, Ủy ban têx huyện, thành phố sir jos uô côngz xưv yax kriê, hêik pêx xênhv uô truôx jông lơưr têz qơưk têx cui tênhv lok por vêv jôngr, phax tar cuz tuô cuz jôngr; piêr pâuz têx tiz nênhs, tsưr tsix uô tâu jông côngz xưv por vêv thiêz huôv tsar jôngr, hêik txos têx kror tsik jông muôx ntơưv thax tsav qơư, taz viv chiê khưx phưx, đơưk kho; cxaz nzir six hơưv nta suôz, hêik pâuz têx xor mông… nzor xa têx xor mông hêik pâuz lok phax tar cuz tox cuz jôngr sâuv têx chuôz zênhx thôngz xor mông. Hêik têx taz viv viễn thông sâuv thax tsav tỉnh xa tin nhắn trâu têx sôr tênhv trơưk: “Hêik pâuz nhiv no iz cxiê qơư sâuv thax tsav tỉnh zôngx ziv trâus cuz tox cuz jôngr siêz nhoz thênhv IV, thênhv V zos chor thênhv lok six phiv liv. Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Sơn La hêik: Chor tsưr jôngr thiêx pêx xênhv uô truôx jông lơưr têz qơưk têx cui tênhv lok por vêv thiêz phax tar cuz tox cuz jôngr; tsik sir zôngv hluôr tơưl hâur har jôngr, hlơưr têx liêx têz nhoz jê har jôngr”. Tsuv nhắn tin iz jiês iz hnuz, hâur têx hnuz muôx yar ntux cuz sor thiêz têx hli phiv liv (txix hli 3 txos hli 5/2024).

            Sở Tài Chính, Sở Tsưr ziv thiêz Yưv pênhr muôx txơưx jênhv:

           Khov lơưr Sở li txơưx jênhv jênhv vưv, sik côngv đros Sở Kôngz nuv thiêz Huôv tsar jêx jok tox siêz, chor nganhx cik txos hêik trâu Ủy ban tỉnh pâuz nhiêx txiêx lơưr tsênhv chêi paz ndar six hơưv trâu lưx lươngv kiểm lâm, lưx lươngv por vêv jôngr tso siêz uô hâux lưv, tax tâu têx jênhv vưv, huv đros trâu tsênhv tsênhz ntơưv thax tsav qơư thiêz trơưk Chêi têz qơưk têx cui tênhv.

            Têx Sở, ban, nganhx cấp tỉnh:

           Lơưr vax huôv, txơưx jênhv tâu choz, sik côngv đros têx huyện, thành phố thiêz têx taz viv hêik sâur kriz uô jênhv vưv lok côngz xưv por vêv jôngr, phax cuz tuô cuz jôngr.

           Ủy ban Mặt trận têz qơưk Việt Nam thiêz chor Hôiv, đoanx thêv tỉnh

           Tsưr tsix yax kriê, hêik chor hluôk nênhs, hôiv viên thiêz cxuô cxênhx pêx xênhv uô jông lơưr Đảng, Têz qơưk têx cêr chêi lok sêiz car, por vêv jôngr, phax cuz tuô cuz jôngr sâuv thax tsav tỉnh; tso tơưv phongz yaox sik tưr, cir jênhv uô jông côngz xưv por vêv jôngr, phax cuz tuô cuz jôngr, yênhx lix chor tôv đôiv cxaz chuôz tuô hluôr tơưl cuz jôngr ntơưv thax tsav qơư chiê cxaz chuôz tuô ciês tâu hluôr tơưl zos muôx cuz tox cuz jôngr.

        Chủ tịch Ủy ban tỉnh hêik Chủ tịch Ủy ban têx huyện, thành phố; Giám đốc têx Sở, nganhx; Nênhs sơưr thơưx têx cơ quan, taz viv cik txos, chor tsưr jôngr kriz uô truôx jông Chỉ thị no./.

Tuyết Lan-Lik Thox cxêik nhênhv

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC