Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 25-5-2024
Thứ bảy, 13:32, 25/05/2024 VOVTB VOVTB
Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 25-5-2024

Ntâuk txir toz-zos nênhs Poz Ziz faz Bắc iz zav txux chi uô si lov jêv

              Txir toz zos iz zav txir kuk, tuôx uô hmaz hâur têx har jôngr. Hâur têx hnuz ntênhs, hnuz tsiêz khênhr siz zâuv ntâuk los txir toz thiêz hu zâuv chôngz lênhx ntâu tus đros côngv uô si lov jêv, lar heik zos têx lênhx pox niêv, taz sik txos nhiv no cux tsơưs lênhx thiêx pâuz mênhx txos zav uô si no muôx thâuv tưs lok. Trơưk chor lâul piêr mak ntâuk los txir toz li no tưz zênhx muôx hâur tsôngv box Poz Ziz luz nênhx txix thâuv nzor lok lơưv. Zơưv Tòng Văn Xôm, nhoz jok Mòng, xã Hua La, TP Sơn La, tỉnh Sơn La heik pâuz: “Txix thâuv nzor, iz jiês muk txiêr tơưk hâur har jôngr, đhâu thâuv tưz txiêr tâu tơưk, iz paz nxeik hluôk Poz Ziz siz zâuv jâuv so gâuv nzôngr nzông hâur iz luz hâur pâuk ntông lox, muôx iz nthưr chuô blơưv uô têx los txir toz pôngz sâuv ntông lok. Chor los txir toz co tơưs pôngz txos tưs mak siz tsông đror lok six jông mnôngs, chênhr viv li lơưr tưz siz zâuv khơưk chor los txir toz ntơư gra lok tsêr. Đhâu ntơư, thâuv tưs uô liêx têz tas, shênhx tsi yuô muôx nuv đaz tsi uô, lơưr ho siz zâuv gra têx los txir toz mul ntâuk uô si. Jux juk txux chi uô si co tâu luôs 2 chas jêx jok nhoz jê iz ndis cơưv shâuv, uô trơưk thiêz yênhx iz txux chi uô si lov jêv hâur côngv thôngx heir nênhs Poz Ziz nhoz Sơn La heik taz, thax tsav faz Bắc heik cxuô”.

             Zos iz zav txux chi uô si lov jêv muôx thâuv nzor lok viv li têx cui tinhv uô si ntâuk los txir toz cux zôngx ziv xưz. Cxuô lênhx cxuô tus txix lâul hluôk, hloz zâu puôr lênhx muôx têx cxaz chuôz tâu hur si, taz sik phênhv ntâu lênhx nênhs ntâuk têx los txir toz uô si no zos chor pox niêv vir ndâuk, viv pox niêv têk muôs, txơưx ntâuk đuô.

           Qơư uô si ntâuk los txir toz muôx têx zos yar tiêx tsêr vênhx huôv hâur jok, lok sik iz câuv yar tiêx ntơưv tsêr nhoz, iz kro qơư tiêx ntơưv têx ntus cêr...... Tsi xav six hơưv uô si, phênhv ntâu sêz pêk tsơưs lênhx nênhs cxaz chuôz thiêz tus nênhs ntơư txơưx ntâuk lol tsi txơưx xưz, zos chor txơưx ntâuk mak zuôr ntâuk tâu ntêr hênhr. Iz kro tsi thôngx li nênhs Poz Ziz têx txux chi uô si txơưr đuô, co zos uô ntêx thâuv zuôr uô si ntâuk los txir toz ntơư, tsuv pheiz uô 2 paz sik tưr ntâuk. Ziv muôx chôngz nênhs đros côngv uô si mak ziv lov jêv, iz paz khênhr muôx txix 5-7 lênhx nênhs. Thiêz thâuv uô si chiê ntâuk tâu zênhx mak sơưr đơưk tsuv lok six txơưx ntâuk, sik thôngx siêz thiêx zênhx.

              Ntơưv qơư zuôr sik tưr ntâuk los txir toz uô si ntơư, lơưr zuôr cok uô 4 caz siz ndax chiê xav tinhv qơư sơưr ntâuk nhiêk txơưr nhiêk. Pos Cà Thị Thịnh nhoz jok Co Pục, xã Chiềng Ngần, TP Sơn La zos lênhx khênhr cxaz chuôz ntâuk los txir toz uô si heik pâuz: “Xuz thơưx zos lênhx nênhs tuôr los txir toz sâuv hâur châus, sơưr ntơưv caz tiv iz, tsov thiêz zôngv tus ntir têk thơưx tuô luz los txir toz muk ntâuk cov trâul lơưr chor txir toz. Tiv 2 zos lêiv luz txir toz muk ntâuk lơưr chor txir toz tưz chuôz iz fiêx tov hâur ntêx, luz los txir toz co đrêk, nhoz kror tưs mak zuôr kror qơư ntơư chiê tsov tuô luz txir toz sâuv hâur châus cov muk trâul chor txir toz chuôz tov hâur ntêx. Tiv 3 zos muôz luz los txir toz tso sâuv kâuv tơư, cê đhiê cê muôz tơư ndơưk luz txir toz cov muk trâul chor txir toz tưz chuôz tov hâur ntêx.....”

            Six uô li ntơư, iz tus jux juk zuôr sơưr ntâuk tax txos tus uô kaz ciês. Tas nro sơưr đơưk hâur iz paz tsuv uô đhâu 4 jiês li heik sâuv thiêx zênhx. Zos lênhx tưs muk tsi đhâu ntu tưs mak lưv tus zuôr đros paz tuô, no cux chênhr zos sik thôngx siêz, siz paz hâur uô si lov jêv. Thiêz zos paz tâu sơưr đơưk đhâu tas hur si têx cui tinhv mak chor ntơư zuôr zos chor zênhx. Txux chi sik tưr uô si lov jêv li ntơư lơưv yênhx six hơưv, yênhx tas hnuz tsi shênhx lâul hluôk, hloz zâu đros trâu têx suôz luôs, shir phaz lus.

            Nhiv no, tsôngv box Poz Ziz txux chi ntâuk los txir toz uô si lov jêv tưz thiêz tsênhv tâu por hưv, tuôr tsês tsi chiê pôngz plox, zaz zâuv tâu chôngz lênhx ntâu tus nhiêv txos. Niêv lâul Vì Thị Dung, nhoz jok Co Pục, xã Chiềng Ngần, TP Sơn La zos iz lênhx nhiêv thiêz tsi so đros têx pox niêv vir ndâuk hâur jok ntâuk los txir toz uô si lov jêv heik pâuz: Thâuv tưs hâur jok muôx cêr lov jêv mak thâuv ntơư pêz ho siz zâuv sik tưr ntâuk los txir toz uô si: “Cur tsi so đros chor pox niêv vir ndâuk ntâuk los txir toz uô si thâuv hâur jok muôx cêr lov jêv uz no. Uô li co zuôr tâu sik thav pêv, sik đros côngv cêr lov jêv, siz tưr txux chi, txix ntơư uô trâu zuk tsi ndo gênhk, tsi ndo txos têx phiv liv hâur luz nênhx niêx hnuz”./.

Cà Thành-Riê Lâux cxeik, nhênhv 

 

 

Mộc Châu-Qơư du lịch Têz qơưk nhoz suôv qơư Tây Bắc

            Zos thax tsav muôx ntâu pax, txir ntông kaz jông zos têx kror sưv đros mak tsôngv kruô nhoz đêz jê hêik txos Mộc Châu, Vân Hồ-Qơư Du lịch Têz qơưk Mộc Châu, Sơn La.

           Zos hâur chêix ntux yiêz, Mộc châu muôx têx pax txir khơưz, txir đuô đros têx txir dâu tây siêr liêz jông; mak txos chêix so sor zos têx trôngz yuôx zêx njuôz xiêz, chor ntông bằng lăng tơưs pax cxiê qơư thiêz txos trâu chêix sâu đêx txir bơ, txir khơưz đuz… Têx qơư du lịch jông co zos muôx ntux paz đros trâu muôx chor nênhs nhoz ntơưv no li têx sir jos thiêz txơưx xar tơưv uô. Zơưv Tô Đăng Năm, tsưr iz vax txir khơưz đuz lox đar muôx 2 héc ta ntâu nhoz tiểu khu Pa Khen, thị trấn Nông trường Mộc Châu, hêik pâuz: “Cur chuôz zis luz vax txir ntông iz shông tok xar muôx 1.000 lênhx kruô du lịch tuôx ndis shuôk, nriêr pâuz, iz hnuz tsuôk tok 50-100 lênhx kruô lok hâur vax chiê đê txir xưz. Cur chos txir khơưz đuz muôx 30 shông lơưv, pêz uô lơưr ploz tsênhr VietGAP, txix tsoz phưz ntông txos đê txir, paz trâu chor txir khơưz hur jông trâu tsôngv kruô lok sêiz shuôk thiêz đê têx txir”.

             Thax tsav qơư no cux muôx ntâu kror qơư jông jav, li: Hang Dơi, jôngr ntông chiêz jok Áng, tsas đêx Dải Yến, Tsas đêx Nàng Tiên, đa đêx sor jok Phụ Mẫu, jok cxôngx nzor Hang Táu, Trôngz Pha Luông siêz zuôr xar 2.000 thiêr pir li ntus đêx hiêr… đros co zos muôx ntâu kror vênhx huôv jông, tiv zix zos vênhx huôv tsôngv box cxuô mênhx cxưx Thái, Hmôngz, Cho, Xinh Mun, La Ha… Nguyễn Bích Hòa, txix Hà Nội tuôx shir phaz puz pâuz: “Nhoz Mộc Châu lok six jông, qiv hơưv hur jông, txơưr đuô thành phố muôx ntâu pa pâus; pêz tưz xêir tsov tuôx trâu Mộc Châu chiê sơưr đơưk hâur lớp cơưv kuz tror siz njiz. Ntơưv no cxuô kror lok six jông, muôx đêx, muôx trôngz, pêz lok six nhiêv…”.

            Tưz tsik zos tâu tsôngv kruô nhiêv txos xưz, cxuô kror jông jav đros têx vênhx huôv jông nhoz qơư tox siêz no tsênhv zaz zâuv chor nênhs yưv pênhr tuôx paz yưv pênhr chiê cxiv tsa qơư du lịch têz qơưk no; lơưr thôngz sâu, txos nhiv no muôx zuôr xar 50 doanh nghiệp, HTX kriz uô kinh doanh dịch vuv du lịch.

            Iz zav li Công ty cổ phần Du lịch 26 Mộc châu li qơư du lịch Mộc Châu Island-qơư muôx tuk qox tsov iêr Bạch Long muôx tâu 3 kror nto bê sâuv ntiêx têz, zos: ntu cêr muk trơưk iz saz ntar tsuô ntêr tiv zix sâuv ntiêx têz; tuk qox tsov iêr ntêr tiv zix ntiêx têz; đros muôx qơư nhoz so, du lịch nriêr pâuz têx chiv xênhz, đrox tsuôs… tix lâus Hoàng Mạnh Duy, Phưv Giám đốc sêiz car qơư Du lịch Mộc châu Island puz pâuz: “Chiê zos yênhx iz kror qơư jông tuôx ndis shuôk, uô si, sưv đros haur Thax tsav qơư Du lịch têz qơưk Mộc châu, zaz zâuv tsôngv kruôr hâur thiêz đrâuv têz qơưk tuôx ndis sêiz, uô si; pêz sir jos uô zos iz qơư du lịch huv đros, tuôr tsês chiê, phuôx huiz têx đrox tsuôs chiv xênhz jông jav; đros co, tuôr tsês chiê têx vênhx huôv mênhx cxưx jông đhâu chor tsaz yênhx nriêr pâuz lok têx ciêz, têx vênhx huôv….”

          Đros thax tsav 206 cxênhz ntâu héc ta, Qơư du lịch Têz qơưk Mộc Châu zos qơư qir txuôk Sơn La đros têx tỉnh thax tsav Tây Bắc, đros Hà nội thiêz thax tsav tiêx đras Đêx liêz; txuôk trôngx đriv ntiêx têz Lóng Sập đros tỉnh Hủa Phăn thiêz Luông Pha Băng, têz qơưk Lào.

           Txix têx tsưr ziv huôv tsar huv zos, uô tâu jông, kriz uô tâu têx kror muôx liv, Qơư du lịch têz qơưk Mộc Châu tưz tâu chôngz tsôngv kruôr thiêz têx fôngx zưs ntiêx têz nhiêv txos, tsik so tâu khơưk kruôk zos Qơư tuôx ndis shuôk, uô si jông tiv zix sơưr thơưx sâuv ntiêx têz shông 2022 thiêz 2023. Hnuz 22/4/2024, Bôv trưởng Bôv Vênhx huôv, Thể thao thiêz Du lịch tưz muôx Cuêz tênhv côngz jênhv Qơư du lịch têz qơưk Mộc Châu. Pos Nguyễn Thị Hoa, Phưv Chủ tịch Ủy ban huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La khav tênhv: “Chinhr quyền ntơưv qơư đros têx công ty du lịch, doanh nghiệp kinh doanh… zuôr tsuv tror sir jos uô cov tiêr, uô jông đuô têx luôs hâux lưv cov huv đros trâu zos Qơư du lịch têz qơưk. Pêz cux xav jênhv tsuv por vêv truôx jông đuô têx đrox tsuôs chiv xênhz, tênhv qơư chiê Mộc Châu tuôr truôx tâu côngz bê zos qơư jông tuôx ndis shuôk, uô si sơưr thơưx sâuv ntiêx têz. Tiv zix, iz lênhx nênhs nhoz Mộc Châu zuôr zos iz lênhx nênhs piêr kriê lok du lịch, viv no zos đảng bôv, chinhr quyền thiêz pêx xênhv li kror shir phaz cxuô”./.

Lê Hạnh-Lik Thox cxêik nhênhv

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC