Xor xưv faz Bắc hnuz 25-4-2024
Thứ năm, 14:26, 25/04/2024 VOVTB VOVTB
VOV4.VOV.VN -

Hnuz đhâu 24/4, tỉnh đoàn Yên Bái thiêz Hội liên hiệp hluôk nênhs VN tỉnh Yên Bái tưz tsưr tsix uô tiêr côngz tsinhx kho đuô qơư di tích lix xưv têz qơưk đơưv Lũng Lô ntơưv xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn (Yên Bái). No zos huôx tôngv tsênhv tsênhz hơưv tos chiv nhênhv 70 shông ntâuk zênhx Điễn Biên Phuv (xiêz 7/5/1954-7/5/2024), 49 shông hnuz faz Nam tâu tiêx tul, têz qơưk thax zênhz (30/4/1975-30/4/2024). Côngz tsinhx tâu krêz uô chiê txi txos bộ đội thiêz tsôngv box li têx côngz lox gôngr côngv hâur hâux lưv krêz cêr txuôk thax tsav Việt Bắc đros têx tỉnh Tây Bắc. Txix co, yênhx vav tênhr kôngz krâur, vưv qiv cxuô zav, yênhx châuv cxênhz tênhr zav nox tâu thâux xa txix thax tsav Thượng Bằng La (Văn Chấn, Yên Bái) muk qơư tsav txênhz Điện Biên, gổng phênhv lok jiês zênhx liv Điện Biên Phuv nto bê./.

Trịnh Xuân-Txâur Vax cxeik nhênhv

Têis cik 24/4, ntơưv thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Quân chủng Phòng không-Không quân tưz piz za siv uô cê chor yêz za jiês xuz thơưx ciês đhâu thâuv chor yêz tuôx cxix cxuô trâu ntơưv qơư tsar đrêk yêz za Điện Biên Phủ. Jiês za siv uô cê tưz tâu za ngaz tuk jông. Txix 4 six sơưr nzor, chor canr bôv Trung đoàn 916, Sư đoàn 371; Trung đoàn 930, Sư đoàn 372 thiêz trung đoàn 917, Sư đoàn 370 nhoz Quân chủng Phòng không-Không quân-zos têx taz viv chêix yêz za siv uô cê hnuz no tưz bax cxuô kror chiê jiês za siv tâu za ngaz tuk, huv zos têx tsưr ziv tso tơưv. Trung úy Nguyễn Ngọc Hải, Kỹ thuật trưởng yêz za động cơ Trung đoàn 916, Sư đoàn 371 puz pâuz: “Hâur jiês diễu binh diễu hành phưx vưv jiês chiv nhênhv 70 shông ntâuk zênhx tros châuz ntơưv Điện Biên Phủ, chor yêz za zuôr tâu qênhz shuôk jông tsik chiê muôx yưv têx phiv liv tsik jông thâuv za, paz trâu têx yêz za huôx tôngv jông thiêz ngaz tuk”./.

VOVTB-Lik Thox cxêik nhênhv

Txix hnuz 22 txos hnuz 25/4, Tsêr kho moz răng hàm mặt Trung ương (Hà Nội) tsưr tsix heik kriê, seiz njuôs thiêz fuô moz tsi zuôr nhiêx txiêx trâu 32 lênhx mê nhuok trâus khik ndâux nhoz Lai Châu. No zos iz hâur têx huôx tôngv ndar txos chiv nhênhv 70 shông ntâuk zênhx Điện Biên Phuv. Đrâuv hâux lưv seiz njuôs thiêz fuô moz tsi zuôr nhiêx txiêx trâu 32 lênhx mê nhuôk, tsêr kho moz răng hàm mặt TW cux paz iz lênhx mê nhuôk iz tsov đeiv nhiêx txiêx muk lok thiêz nhiêx nox su zos 300 cxênhz đeiv iz hnuz.. Đrâuv co, taz viv tưz khơưk muôz 65 phênhv huv trâu têx chiến sĩ Điện Biên, hluôk nênhs yungz phongz, dân công hỏa tuyến, chuôz zis chính sách thâuv ntêx cxaz chuôz jiês tsav txênhz Điện Biên Phuv nhoz sâuv thax tsav tỉnh Lai Châu./.

K.Kiên-Txâur Vax cxeik nhênhv

Thâuv 4 six zuôr tsâuk ntux hnuz 24/4, muôx nas lok đros lơưs uô hiêv ntơưv huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Nas lok đros lơưs ntâu trâu ntơưv xar Lóng Luông thiêz iz cxiê thax tsav nhoz sâuv huyện Vân Hồ. Coz nas lok muôx 30 phênhz; chor lơưs pôngz lok luôx ntir têk thơưx, lơưs lok ntâu đros lok nas zâu, huôz tsâuk. Nhiv no pox nhuôs têx ntông nox txir thiêz jâuz tâuv trâus hiêv ntâu. hâur hnuz no, iz cxiê thax tsav qơư txơưr nhoz tỉnh Sơn La cux pov lok nas thiêz muôx chuôz. Nhiv no têx cơ quan muôx vax huôv tsênhv qênhz shuôk têx trâus hiêv, tsêx trung sir jos khưx phưx. Lơưr Tsênhv qơư njuôk ntux yar ntux nas têz qơưk, hâur têx hnuz zuôr txos, thax tsav Bắc Bộ tror muôx nas lok thiêz chuô cxuô qơư, muôx têx qơư lok nas lox. Hâur têx coz nas chuô zuôr zôngx muôx nas chuô lox thiêz lok lơưs. Lok nas lox uô muôx đêx huôv lox nhoz têx đêx, ar poz nhoz têx qơưk nxaz tox thiêz muôx đêx ngaz ntơưv têx qơưk kik. Pox nhuôs sơưr đơưk tsuv sêiz shuôk jông thiêz sir jos phax tar trâus ntux têz uô ruôr hiêv txos./.

Trấn Long-Lik Thox cxêik nhênhv

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC