Xor xưv faz Bắc hnuz 26-4-2024
Thứ sáu, 14:40, 26/04/2024 VOVTB VOVTB
VOV4.VOV.VN -

Têis cik 25/4, Ủy ban Tỉnh Điện Biên đros Thành ủy-Hôiv đôngx, Ủy ban-Ủy ban Mặt trận Têz qơưk Việt Nam thành phố Hà Nội tưz tsưr tsix kho đuô uô tiêr côngz trinhx Tsêr cơưv cxênhx iz Hà Nội-Điện Biên Phủ. No zos iz hâur ntâu côngz trinhx zov chênhr sâuv thax tsav tỉnh điện Biên tâu uô tiêr hơưv tok chiv nhênhv 70 shông ntâuk zênhx tros châuz Điện Biên Phủ; đros co, zos hêik tơưv thủ đô Hà Nội đros têx tỉnh tox siêz nhoz kaz Tây Bắc uô tâu tiêr ntâu luôs hâux lưv jông. Luz tsêr cơưv yiêz tâu uô tiêr, chox lok sir zôngv kriê ntơưr ciês uô ntêx zuôr txos chiv nhênhv 70 shông ntâuk zênhx tros châuz Điện Biên Phủ thiêz paz cxơưz cxiz tas nro canr bôv, cưk kriê hâur tsêr cơưv ntơưr tror sir jos uô jông hâux lưv kriê ntơưr, huv đros trâu qênhx shênhx yiêz. Cưk kriê Lê Thị Nga, Hiệu trưởng Tsêr cơưv cxênhx iz Hà Nội-Điện Biên Phủ puz pâuz: “No zos chor cưk kriê ntơưr thiêz shux xênh Tsêr cơưv Cxênhx iz Hà Nội-Điện Biên Phủ li iz kror shir phaz lox thâuv muôx tâu iz luz tsêr cơưv ntơưr lox jông tiv zix hâur tỉnh. Tsêr cơưv zuôr sir jos uô hâux lưv chiê uô tâu jông côngz xưv kriê ntơưr ntơưv thax tsav qơư”./.

Vũ Lợi-Lik Thox cxêik nhênhv

Hâur jiês tsav txênhz Điện Biên Phuv, tỉnh Sơn La tưz uô tiêr jông jênhv vưv zos thax tsav paz trâu jiês tsav txênhz Điện biên Phuv. Tiv phaz tưz gôngr tâu 3 cxênhz tênhr cxur, 144 ntâu tênhr greix, 140 tênhr jâuz cxuô zav…hla đhâu Trung ương li tsưr ziv choz. Tsôngv box têx mênhx cxưx SƠn La cux cxaz chuôz 21 cxênhz 600 ntâu jiês dân công, 2,4 tsov ntâu hnuz côngz, 870 ntâu tul nênhk thâux hax huv….gôngr trâu jiês tsav txênhz, cê uô cêr mul lok, cê đros dân công têx tỉnh thâux 4,4 tsov tênhr hax huv muk qơư tsav txênhz. Têx thax tsav nhoz SƠn La nhoz sâuv ntu cêr paz trâu qơư tsav txênhz zos đơưv Lũng Lô, jôngr Bản Nhọt (jôngr đại tướng Võ Nguyên Giáp, huyện Phù yên) qar tsav fuôx gox Tạ Khoa, đơưv Chẹn (huyện Bắc Yên), cêr yuôv Cò Nòi, Nà Sản (Mai Sơn), đơưv Pha Đin (huyện Thuận Châu)….zos têx qơư tâu côngz jênhv zos di tích lix xưv cấp têz qơưk, cấp tỉnh./.

Lê Hạnh-Txâur Vax cxeik nhênhv

Lơưr xor mông txix Ủy ban huyện Mù Cang Chải (Yên Bái), jiês nas lok đros chuô hâur hmo 24/4 sâuv thax tsav tưz uô 86 luz tsêr trâus zơưk trur, ntâu tiv zix zos ntơưv oz xar Chế Cu Nha thiêz Mồ Dề. Hâur co, ntơưv xar Chế Cu Nha, lok lơưs, chuô lox tưz uô puôk tsuôx 66 luz tsêr, poz vâu trôngx vas Ủy ban xar; tsêr uô jâuz mor nox ntơưv tsêr cơưv nhuôs zâu jok Chế Cu Nha cux trâus puôk tsuôx tas; ntâu tsoz ntông lox thiêz 2 tuk ndêx tênhv trâus lor vâu… Ban sêiz car phax tar ntux têz uô ruôr hiêv thiêz zok nriêr chơưv paz têx xar trâus ruôr hiêv sêi đrơưv qênhz shuôk têx trâus puôk tsuôx; huiz tôngv nênhs ntơưv qơư sêi đrơưv paz trâu pêx xênhv khưx phưx têx trâus puôk tsuôx, nzor truôx tuk luz nênhx./.

VOVTB-Lik Thox cxêik nhênhv

Lơưr Ban chỉ huiz phax tar ntux nas thiêz nrier chơưv nanv tỉnh Sơn La li pov cov, tsuôk hâur 1 ciêz, chuô lox, lok lơưs sâuv thax tsav 5 huyện: Phù yên, Bắc Yên, Thuận Châu, Quỳnh Nhai, Vân Hồ tưz uô ruôr hiêv lok lênhx nênhs, têz qơưk thiêz tsôngv box li ntâu chuôz zênhx chuôz tas, njuôs xav zos 54 tỷ đeiv ntâu. Nas chuô, xoz tuô uô 1 lênhx nênhs tuôs, 4 cxênhz 700 ntâu luz tsêr trâus puôk tsuôx, yênhx cxênhz hecta tsoz chos cxuô zav trâus zênhr shar. Lok nas lox uô cêr tênhv 110kv thiêz trạm 110kv nhoz huyện Phù yên trâus tu thiêz keix, uô zênhr shar txos 27 cxênhz 300 lênhx tsôngv box tsi muôx tênhv tênhz sir zôngv. 21 tsêr cơưv nhoz huyện Phù yên trâus ruôr hiêv. Zơưv Cao Việt Thịnh, Chánh văn hongx Ban chỉ huiz phax ntar ntux nas thiê nriêr chơưv nanv tỉnh puz pâuz, taz viv tưz chox kriê têx tiv phaz seiz jôngr yênhx hnuz hmo, seiz njôngr qênhx shênhx njuôs pov qiv hơưv, canhv pov thiêz thôngz xor mông muk txos ciês ntơưv jêx jos chiê chính quyênx, tsôngv box pâuz thiêz chuv tôngv muôx tsưr ziv phax tar, txu grês tsơưs tiv zix têx trâus ruôr hiêv tiv ntux nas./.

Thanh Thủy-Txâur Vax cxeik nhênhv

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC