Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2024
Thứ ba, 14:22, 09/07/2024 Thu Cúc/VOV4 Thu Cúc/VOV4
VOV4.VOV.VN - Chiều ngày 8/7, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 và công bố quyết định thành lập cụm, khối thi đua của UBDT.

 

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh cùng các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Y Vinh Tơr, Y Thông, Nông Thị Hà đồng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh; Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Đinh Thị Phương Lan cùng đại diện các Ban Xây dựng Đảng; các Bộ, ngành cơ quan trung ương; lãnh đạo các vụ, đơn vị trực thuộc UBDT; Ủy ban Nhân dân, các sở, ban, ngành và cơ quan công tác dân tộc các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Công tác dân tộc được cả hệ thống chính trị các cấp quan tâm chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện

Trình bày báo cáo công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, trọng tâm nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Thị Hà nêu rõ: công tác dân tộc được Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cả hệ thống chính trị các cấp quan tâm chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện; nhân dân và cộng đồng xã hội cả nước quan tâm, theo dõi tạo động lực quan trọng trong triển khai thực hiện chính sách dân tộc, sự nỗ lực cố gắng vươn lên của đồng bào các DTTS.

Nhờ vậy, việc thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trong 6 tháng đầu năm 2024 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt trong triển khai các chương trình, chính sách dân tộc góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng đồng bào DTTS và miền núi (DTTS&MN).

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả về công tác dân tộc, nhất là công tác giảm nghèo cho đồng bào các DTTS. Đặc biệt, đã quan tâm chỉ đạo sát sao việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các chính sách dân tộc, trọng tâm là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030 (Chương trình MTQG DTTS).

Việc theo dõi, đôn đốc công tác triển khai 3 Chương trình mục tiêu quốc gia được Chính phủ đưa vào các chương trình họp và Nghị quyết phiên họp thường kỳ hàng tháng.

UBDT đã phối hợp chặt chẽ với các các bộ, ngành, địa phương trong phối hợp thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến Chương trình MTQG DTTS và các chính sách dân tộc trong giai đoạn từ năm 2021 – 2025; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các đề án nhằm cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; thực hiện các đề án, chính sách, nhiệm vụ trong kế hoạch công tác trong 6 tháng đầu năm đạt mục tiêu đề ra, hoàn thành có trọng tâm, trọng điểm, bám sát yêu cầu nhiệm vụ.

Công tác thông tin, tuyên truyền, chuyển đổi số và phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS được tăng cường; hợp tác quốc tế về công tác dân tộc tiếp tục được đẩy mạnh. Việc kiện toàn, tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, năng lực đội ngũ cán bộ từng bước được chú trọng, nâng lên.

Các bộ, ngành Trung ương đã tích cực, chủ động chỉ đạo điều hành thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc. Như Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Ngân hàng chính sách xã hội...

Các địa phương vùng đồng bào DTTS&MN bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các văn bản hướng dẫn của của bộ, ngành Trung ương, Tỉnh uỷ, Thành uỷ, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố vùng đồng bào DTTS&MN đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, các chương trình, dự án, chính sách dân tộc năm 2024.

Công tác thông tin, tuyên truyền, chuyển đổi số và phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số được tăng cường; hợp tác quốc tế về công tác dân tộc tiếp tục được đẩy mạnh. Việc kiện toàn, tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, năng lực đội ngũ cán bộ từng bước được chú trọng, nâng lên.

Thay đổi bộ mặt vùng đồng bào DTTS&MN

Những kết quả trong thực hiện công tác dân tộc và các chính sách dân tộc 6 tháng đầu năm 2024 đã góp phần quan trọng làm thay đổi bộ mặt của vùng đồng bào DTTS&MN.

Việc giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo đạt mục tiêu của năm và giảm so với cùng kỳ năm trước; mục tiêu giảm nghèo trở thành nhiệm vụ, chỉ tiêu quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương.

Các hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận tốt hơn các chính sách, nguồn lực đầu tư, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và cộng đồng. Mức sống của người dân vùng đồng bào DTTS&MN được cải thiện, góp phần củng cố và nâng cao lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã phát biểu nhiều ý kiến về tình hình kinh tế-xã hội, giảm nghèo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Từ đó phân tích làm rõ nguyên nhân và đề ra những giải pháp tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chính sách trong 6 tháng cuối năm 2024.

Tập trung triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác dân tộc 6 tháng cuối năm 2024

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đề nghị trong thời gian tới, cơ quan công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương cần tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các Chương trình hành động, kế hoạch công tác để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;  Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội; Nghị quyết số 10/NQ-CP của Chính phủ; Quyết định số 1657/QĐ-TTg, Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản của Đảng, Nhà nước; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp của các địa phương vùng DTTS và miền núi về công tác dân tộc.

Tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình trên địa bàn vùng DTTS&MN, kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, đặc biệt là các điểm nóng về an ninh trật tự, tình hình thiên tai, dịch bệnh, môi trường...

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc, trọng tâm là Chương trình MTQG DTTS; tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền chính sách trong vùng đồng bào DTTS, gắn liền với phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng.

Triển khai thu thập các thông tin dữ liệu của cuộc Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 làm cơ sở cho việc xây dựng chính sách dân tộc trong giai đoạn 2026 - 2030 và những năm tiếp theo.

Chỉ đạo, đôn đốc các địa phương tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh lần thứ IV năm 2024; tôn vinh và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng, hội nhập phát triển và bảo vệ đất nước giai đoạn từ 2019 - 2024, tiến tới chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào DTTS; đẩy mạnh công tác pháp chế, thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế về công tác dân tộc nhằm thu hút nguồn vốn hỗ trợ, đầu tư của các nước, các tổ chức quốc tế cho vùng DTTS&MN và thực hiện ngoại giao, giao lưu cộng đồng các DTTS với các nước trong khu vực.

Nhân dịp này, UBDT đã tổ chức công bố Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc thành lập các Cụm, Khối thi đua trong lĩnh vực công tác dân tộc.

Theo Quyết định, có 6 Cụm thi đua bao gồm: Cơ quan làm công tác dân tộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 2 Khối thi đua là các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc được thành lập.

Thu Cúc/VOV4

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC