Xây dựng thí điểm một số "Câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian" cho đồng bào dân tộc
Thứ tư, 16:02, 18/10/2023 Tạp chí Mặt trận Tạp chí Mặt trận
VOV4. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang triển khai xây dựng "Câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian" tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng di dân tái định cư thuộc các tỉnh Bình Phước, Hòa Bình và Quảng Nam trong năm 2023 này.

 

Theo Quyết định số 2909/QĐ-BVNTTDL ngày 06/10/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức xây dựng câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian tại các thôn vùng đồng bào DTTS&MN, vùng di dân tái định cư của các huyện: Phú Riềng và Đồng Phú, tỉnh Bình Phước; huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình; huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

Vụ Văn hóa dân tộc là cơ quan chủ trì và phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Bình Phước, Hòa Bình và Quảng Nam để triển khai thực hiện trong quý IV năm nay.

Cụ thể sẽ có 4 câu lạc bộ được xây dựng là: Câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa, văn nghệ dân gian dân tộc Xtiêng tại huyện Phú Riềng, Bình Phước; Câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa, văn nghệ dân gian dân tộc Tày tại huyện Đồng Phú, Bình Phước; Câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa, văn nghệ dân gian dân tộc Mường tại huyện Lạc Sơn, Hòa Bình và Câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa, văn nghệ dân gian dân tộc Giẻ Triêng tại huyện Nam Giang, Quảng Nam.

Kinh phí thực hiện được trích từ nguồn ngân sách Trung ương năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp cho Vụ Văn hóa dân tộc qua Văn phòng Bộ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025.

Đây là hoạt động nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Dự án 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030 và các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch ở địa phương.

Đồng thời, phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của Nhà nước, xã hội và cộng đồng trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các DTTS; động viên, khích lệ đồng bào DTTS tích cực tham gia vào hoạt động bảo tồn bản sắc văn hóa; phát huy vai trò chủ thể của đồng bào trong việc nhân rộng mô hình bảo tồn văn hóa truyền thống; tăng cường mối đại đoàn kết dân tộc…

Việc xây dựng các câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian tại các địa phương phải bám sát các mục tiêu của Dự án 6; phát huy nội lực, tinh thần tự lực và khơi dậy lòng tự hào đối với các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các DTTS; đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương./.

Tạp chí Mặt trận

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC