Lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc
Thứ ba, 09:33, 28/11/2023 Thu Hòa/VOV4 Thu Hòa/VOV4
VOV4.VOV.VN - Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam" là hoạt động thường niên tại Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, góp phần lan tỏa, quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc, gìn giữ, phát huy và tôn vinh bản sắc văn hóa 54 dân tộc Việt Nam; nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc xây dựng và phát triển văn hoá, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Thông qua đó, đồng bào các địa phương tăng cường liên kết, phối hợp bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc trong xúc tiến, quảng bá, phát triển du lịch tại Làng. (Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam ngày 24/11/2023)

 

Thu Hòa/VOV4

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC