Chương trình đang phát

---

- - -
00:00
Live
Chương trình tiếp theo

---

- - -
Giờ phát sóng Chương trình

Video

Bài ca Phụ nữ Việt Nam
Rủ nhau đi hái rau rừng
02/03/2024
Bi mni kơ amai adei mniê
29/02/2024
Màu trắng yêu thương
27/02/2024

PÔR HIĂP (PHÁT THANH)

Tơlơi pơhing phrâo hrơi pă, lơ 30.05.2024
Tơlơi pơhing phrâo hrơi pă, lơ 30.05.2024

VOV4.Jarai -Khua dêh čar ơi Phạm Minh Chính pơhiăp telephôn bơkơtuai hăng Khua dêh čar Singapore -Hrơi anai, ƀing pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar bơkơtuai ƀơi sang rung, pơčrong sai kơ bruă mă krăp lăng amăng kơnuk kơna thun 2025 -Khua mua tơring čar Lâm Đồng nao čuă, ƀơk gơnam kơ čơđai muai ƀơi sang bruă djru mơnuih mơnam tơnap tap ƀrô Hrơi jar kmar pioh kơ čơđai muai lơ 01/06 -145 boh dêh čar amăng rŏng lŏn tơnah tŭ yap Kơnuk kơna dêh čar Palestin rơngai -Dêh čar Hungary hăng Belarus kĭ hră pơkôl ngă hrŏm gah bruă apui lơtrik ayuh

30/05/2024
Tơlơi pơhing phrâo hrơi pă, lơ 30.05.2024

Tơlơi pơhing phrâo hrơi pă, lơ 30.05.2024

VOV4.Jarai -Khua dêh čar ơi Phạm Minh Chính pơhiăp telephôn bơkơtuai hăng Khua dêh čar Singapore -Hrơi anai, ƀing pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar bơkơtuai ƀơi sang rung, pơčrong sai kơ bruă mă krăp lăng amăng kơnuk kơna thun 2025 -Khua mua tơring čar Lâm Đồng nao čuă, ƀơk gơnam kơ čơđai muai ƀơi sang bruă djru mơnuih mơnam tơnap tap ƀrô Hrơi jar kmar pioh kơ čơđai muai lơ 01/06 -145 boh dêh čar amăng rŏng lŏn tơnah tŭ yap Kơnuk kơna dêh čar Palestin rơngai -Dêh čar Hungary hăng Belarus kĭ hră pơkôl ngă hrŏm gah bruă apui lơtrik ayuh

30/05/2024

TƠLƠI HING ANG MƠNUIH TƠPUL (THỜI SỰ XÃ HỘI)

Mơnuih mă bruă mơ̆ng Grup čih pơkra hră pơ-ar Jơnum ping gah tal 14 ngă bruă hăng Ping gah tơring čar Quảng Ninh
Mơnuih mă bruă mơ̆ng Grup čih pơkra hră pơ-ar Jơnum ping gah tal 14 ngă bruă hăng Ping gah tơring čar Quảng Ninh

VOV4.Jarai-Lơ 29/5, Mơnuih mă bruă mơ̆ng Grup čih pơkra hră pơ-ar Ping gah yua ơi Nguyễn Xuân Thắng, Ding kơna ding jum kơđi čar, Khul čih pơkra tơlơi pơtô djơ̆ mơ̆ng Ping gah, Khua sang hră kơsem min Kơđi čar Hồ Chí Minh, Khua mua apăn bruă grup čih pơkra hră jơnum, Khua grup čih pơkra hră jơnum tal 14 ngă Khua grup krăo lăng hăng ngă bruă ƀơi tơring čar Quảng Ninh.

30/05/2024
Mơnuih mă bruă mơ̆ng Grup čih pơkra hră pơ-ar Jơnum ping gah tal 14 ngă bruă hăng Ping gah tơring čar Quảng Ninh

Mơnuih mă bruă mơ̆ng Grup čih pơkra hră pơ-ar Jơnum ping gah tal 14 ngă bruă hăng Ping gah tơring čar Quảng Ninh

VOV4.Jarai-Lơ 29/5, Mơnuih mă bruă mơ̆ng Grup čih pơkra hră pơ-ar Ping gah yua ơi Nguyễn Xuân Thắng, Ding kơna ding jum kơđi čar, Khul čih pơkra tơlơi pơtô djơ̆ mơ̆ng Ping gah, Khua sang hră kơsem min Kơđi čar Hồ Chí Minh, Khua mua apăn bruă grup čih pơkra hră jơnum, Khua grup čih pơkra hră jơnum tal 14 ngă Khua grup krăo lăng hăng ngă bruă ƀơi tơring čar Quảng Ninh.

30/05/2024

ČRĂN HƠDRĂ KƠNUK KƠNA HĂNG HƠDIP MƠDA (CHÍNH SÁCH VÀ CUỘC SỐNG)

Ea Kar, anih rơđah bơngač bruă djru kơ mơnuih ƀun rin ƀơi Dak Lăk
Ea Kar, anih rơđah bơngač bruă djru kơ mơnuih ƀun rin ƀơi Dak Lăk

VOV4.Jarai - Hăng lu hơdră ngă bruă hơdeč hmar, tŭ yua, tơring glông Ea Kar, tơring čar Dak Lăk ngă giong laih bruă djru man pơkra sang dŏ kơ hơdôm boh sang anŏ rin amăng Kơčăo bruă mrô 1 mơ̆ng jơlan hơdră dêh čar gơñăm pơđĭ kyar bơwih ƀong huă - mơnuih mơnam kual mơnuih ƀôn sang djuai ƀiă hăng čư̆ siăng (1719) rơwang thun 2021-2030.

28/05/2024
Ea Kar, anih rơđah bơngač bruă djru kơ mơnuih ƀun rin ƀơi Dak Lăk

Ea Kar, anih rơđah bơngač bruă djru kơ mơnuih ƀun rin ƀơi Dak Lăk

VOV4.Jarai - Hăng lu hơdră ngă bruă hơdeč hmar, tŭ yua, tơring glông Ea Kar, tơring čar Dak Lăk ngă giong laih bruă djru man pơkra sang dŏ kơ hơdôm boh sang anŏ rin amăng Kơčăo bruă mrô 1 mơ̆ng jơlan hơdră dêh čar gơñăm pơđĭ kyar bơwih ƀong huă - mơnuih mơnam kual mơnuih ƀôn sang djuai ƀiă hăng čư̆ siăng (1719) rơwang thun 2021-2030.

28/05/2024

BRUĂ MƠNUIH NGĂ HMUA (NHÀ NÔNG)

Mơnuih ƀôn sang ƀơi Duy Xuyên bơwih brơi tuai čuă ngui amăng plơi pla
Mơnuih ƀôn sang ƀơi Duy Xuyên bơwih brơi tuai čuă ngui amăng plơi pla

VOV4.Jarai-Tơdơi kơ plơi pla bơwih brơi tuai čuă ngui Trà Nhiên, ƀơi tơring glông Duy Xuyên, tơring čar Quảng Nam akŏ pơdong, mơnuih ƀôn sang amăng plơi pla tŏ tui pơđĭ kyar bruă bơwih brơi tuai čuă ngui anai ba glăi pơhrui lu hloh. Tơring čar Quảng Nam glăk hơmâo lu hơdră djru brơi mơnuih ƀôn sang bơwih brơi tuai čuă ngui amăng plơi pla.

30/05/2024
Mơnuih ƀôn sang ƀơi Duy Xuyên bơwih brơi tuai čuă ngui amăng plơi pla

Mơnuih ƀôn sang ƀơi Duy Xuyên bơwih brơi tuai čuă ngui amăng plơi pla

VOV4.Jarai-Tơdơi kơ plơi pla bơwih brơi tuai čuă ngui Trà Nhiên, ƀơi tơring glông Duy Xuyên, tơring čar Quảng Nam akŏ pơdong, mơnuih ƀôn sang amăng plơi pla tŏ tui pơđĭ kyar bruă bơwih brơi tuai čuă ngui anai ba glăi pơhrui lu hloh. Tơring čar Quảng Nam glăk hơmâo lu hơdră djru brơi mơnuih ƀôn sang bơwih brơi tuai čuă ngui amăng plơi pla.

30/05/2024

TƠLƠI SUAIH PRAL (SỨC KHỎE)

Tlâŏ vaccine pơgang tơlơi ruă djơ̆ tuai – hơdră kiăng hloh pioh pơgang tơlơi suaih pral
Tlâŏ vaccine pơgang tơlơi ruă djơ̆ tuai – hơdră kiăng hloh pioh pơgang tơlơi suaih pral

VOV4.Jarai – Tơlơi ruă djơ̆ tuai lĕ sa amăng hơdôm tơlơi ruă tưp kơman huĭ rơhyưt yua kơ kơman ba truh, juăt bơdjơ̆ nao ară akô̆ glô. Ră anai akă hmâo sa jơlan gah pơjrao sit hơpă ôh, anun lơm tơlơi ruă hơđuh đĭ, abih bang mơnuih hmâo tơlơi ruă anai amra djai tañ biă. Yua anun bruă gơgrong hlâo pơgang hăng vaccine ƀudah huyết thanh pơgang djơ̆ tuai tơdơi kơ hmâo asâu, eo kĕ kuač lĕ bruă ngă yôm phăn biă, pơgang tơlơi suaih pral hăng tơlơi hơdip kơ mơnuih ruă.

29/05/2024
Tlâŏ vaccine pơgang tơlơi ruă djơ̆ tuai – hơdră kiăng hloh pioh pơgang tơlơi suaih pral

Tlâŏ vaccine pơgang tơlơi ruă djơ̆ tuai – hơdră kiăng hloh pioh pơgang tơlơi suaih pral

VOV4.Jarai – Tơlơi ruă djơ̆ tuai lĕ sa amăng hơdôm tơlơi ruă tưp kơman huĭ rơhyưt yua kơ kơman ba truh, juăt bơdjơ̆ nao ară akô̆ glô. Ră anai akă hmâo sa jơlan gah pơjrao sit hơpă ôh, anun lơm tơlơi ruă hơđuh đĭ, abih bang mơnuih hmâo tơlơi ruă anai amra djai tañ biă. Yua anun bruă gơgrong hlâo pơgang hăng vaccine ƀudah huyết thanh pơgang djơ̆ tuai tơdơi kơ hmâo asâu, eo kĕ kuač lĕ bruă ngă yôm phăn biă, pơgang tơlơi suaih pral hăng tơlơi hơdip kơ mơnuih ruă.

29/05/2024

PLƠI PLA PHRÂO (NÔNG THÔN MỚI)

Asơi huă ngă pơđao pran jua mơnuih ƀun rin pơ plơi prong Pleiku
Asơi huă ngă pơđao pran jua mơnuih ƀun rin pơ plơi prong Pleiku

VOV4.Jarai - “Pap kơ arăng kar hăng pap drơi pô”, lu mơnuih, khul grup juăt djru mơnuih tơnap ƀơi plơi prong Pleiku, tơring čar Gia Lai pơphun tơnă hơbai brơi đôč asơi huă añăm ƀong kơ mơnuih duam ruă hăng sang anŏ kiăo tui wai tơnap tap, rin rơpa. Bruă ngă hiam anun hơmâo djru ba lu mơnuih rin plai ƀiă tơnap, laih dong bang hyu prong biă bruă gum djru anai amăng mơnuih ƀôn sang či plơi prong Pleiku.

25/05/2024
Asơi huă ngă pơđao pran jua mơnuih ƀun rin pơ plơi prong Pleiku

Asơi huă ngă pơđao pran jua mơnuih ƀun rin pơ plơi prong Pleiku

VOV4.Jarai - “Pap kơ arăng kar hăng pap drơi pô”, lu mơnuih, khul grup juăt djru mơnuih tơnap ƀơi plơi prong Pleiku, tơring čar Gia Lai pơphun tơnă hơbai brơi đôč asơi huă añăm ƀong kơ mơnuih duam ruă hăng sang anŏ kiăo tui wai tơnap tap, rin rơpa. Bruă ngă hiam anun hơmâo djru ba lu mơnuih rin plai ƀiă tơnap, laih dong bang hyu prong biă bruă gum djru anai amăng mơnuih ƀôn sang či plơi prong Pleiku.

25/05/2024

GRU GRUA THÂO THĂI (VĂN HÓA)

Đing Pơng djuai gông brô̆ phara biă mă mơ̆ng djuai ania Sedang
Đing Pơng djuai gông brô̆ phara biă mă mơ̆ng djuai ania Sedang

VOV4.Jarai-Mơnuih djuai ƀiă ƀơi kual Dap Kơdư hơmâo lu mơta gông brô̆ hăng tơlơi adoh mơak hơ̆k hơr. Tơlơi hơdip mơda mơ̆ng ană plơi pla đưm adih jĕ giăm hăng glai kmrong arong pơtâo, yua anun gông brô̆, đing tơdiăp mơ̆ng djuai ania ƀiă kual Dap Kơdư lăi hrŏm, djuai ania Sedang hnun mơ̆n lêng kơ pơkra ming mơ̆ng kyâo ale, de djrao hơmâo amăng glai klô soh.

26/05/2024
Đing Pơng djuai gông brô̆ phara biă mă mơ̆ng djuai ania Sedang

Đing Pơng djuai gông brô̆ phara biă mă mơ̆ng djuai ania Sedang

VOV4.Jarai-Mơnuih djuai ƀiă ƀơi kual Dap Kơdư hơmâo lu mơta gông brô̆ hăng tơlơi adoh mơak hơ̆k hơr. Tơlơi hơdip mơda mơ̆ng ană plơi pla đưm adih jĕ giăm hăng glai kmrong arong pơtâo, yua anun gông brô̆, đing tơdiăp mơ̆ng djuai ania ƀiă kual Dap Kơdư lăi hrŏm, djuai ania Sedang hnun mơ̆n lêng kơ pơkra ming mơ̆ng kyâo ale, de djrao hơmâo amăng glai klô soh.

26/05/2024

TƠLƠI RĂ RUAI ADOH SUANG AMĂNG PLƠI PLA (VĂN NGHỆ DÂN GIAN)

Phun kâu hla mlu
Phun kâu hla mlu

VOV4.Jarai – Tơlơi akhan đưm “Phun kâu hăng hla mlu” gah djuai ania K’tu akhan kơ dua rơkơi bơnai Ala hăng h’bia Bum Viêm. Tơdơi kơ h’bia djai hĭ hmâo ơi Na pơtlaih hơdip hmâo pơwot glăi ngă bơnai ơi Na. Hrơi pơdô̆ rơkơi bơnai, ơi Na jak iâo tơdăm Ala nao kah hăng pơkă lăng hlâo wot dua gơñu amrra bơpơtaih nao rai. H’bia Bum Viêm ƀuh tui anun hmâo yua laih hơdôm anung jrao prăp lui hlâo glom tơbiă hlư̆ tơdăm Ala jing phun kâu, ơi Na jing rơ-ưng bôh pơtâo, h’bia lĕ hlư̆ jing phun hla mlu hăng dua čô ană jing sung hăng hlâu tul hla mlu. Hluai tui bôh yôm tơlơi akhan hmâo pơblang yua hơget hmâo phiăn ƀong mlu ră anai gah djuai ania K’tu ăt kah hăng djuai ania Yuan.

05/05/2024
Phun kâu hla mlu

Phun kâu hla mlu

VOV4.Jarai – Tơlơi akhan đưm “Phun kâu hăng hla mlu” gah djuai ania K’tu akhan kơ dua rơkơi bơnai Ala hăng h’bia Bum Viêm. Tơdơi kơ h’bia djai hĭ hmâo ơi Na pơtlaih hơdip hmâo pơwot glăi ngă bơnai ơi Na. Hrơi pơdô̆ rơkơi bơnai, ơi Na jak iâo tơdăm Ala nao kah hăng pơkă lăng hlâo wot dua gơñu amrra bơpơtaih nao rai. H’bia Bum Viêm ƀuh tui anun hmâo yua laih hơdôm anung jrao prăp lui hlâo glom tơbiă hlư̆ tơdăm Ala jing phun kâu, ơi Na jing rơ-ưng bôh pơtâo, h’bia lĕ hlư̆ jing phun hla mlu hăng dua čô ană jing sung hăng hlâu tul hla mlu. Hluai tui bôh yôm tơlơi akhan hmâo pơblang yua hơget hmâo phiăn ƀong mlu ră anai gah djuai ania K’tu ăt kah hăng djuai ania Yuan.

05/05/2024
Tơdăm Drit
Tơdăm Drit
17/03/2024

TƠLƠI NGĂ SEN ( SÂN KHẤU TRUYỀN THANH)

Tơlơi ngă sen "Đing nao wai lăng čơđai amăng bơyan pơdơi prong anai"
Tơlơi ngă sen "Đing nao wai lăng čơđai amăng bơyan pơdơi prong anai"

VOV4.Jarai - Dŏ kơnong 1 wơ̆t hrơi tơjuh dơ̆ng, čơđai pơdơi sang hră laih. Anai jing hrơi blan ƀing čơđai ngui ngor pơdơi pơdă tơdơi kơ sa thun hrăm hră, samơ̆ ăt jing ngă tơnap kơ amĭ ama sang anŏ mơn, yua dah khŏm wai lăng ană bă. Yua hnun, anom apăn bruă, biă ñu ƀing hlăk ai gơgrong bruă yôm amăng bruă pơphun jơnum brơi čơđai ngui ngor.

26/05/2024
Tơlơi ngă sen "Đing nao wai lăng čơđai amăng bơyan pơdơi prong anai"

Tơlơi ngă sen "Đing nao wai lăng čơđai amăng bơyan pơdơi prong anai"

VOV4.Jarai - Dŏ kơnong 1 wơ̆t hrơi tơjuh dơ̆ng, čơđai pơdơi sang hră laih. Anai jing hrơi blan ƀing čơđai ngui ngor pơdơi pơdă tơdơi kơ sa thun hrăm hră, samơ̆ ăt jing ngă tơnap kơ amĭ ama sang anŏ mơn, yua dah khŏm wai lăng ană bă. Yua hnun, anom apăn bruă, biă ñu ƀing hlăk ai gơgrong bruă yôm amăng bruă pơphun jơnum brơi čơđai ngui ngor.

26/05/2024

Tần số phát sóng

Dân tộc và Phát triển: 
10h10, 19h40, Thứ 2 -> Thứ 6, VOV1
Kết nối 54:
11h35, Thứ 7, Thứ 4, VOV1
Sắc màu dân tộc Việt Nam:
6h50, 16h40, Chủ nhật, VOV2
Đại GĐ các dân tộc Việt Nam:
7h30, 11h30, Thứ 6, Thứ 3, VOV2
Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam:
8h30, 20h30, Chủ nhật, Thứ 4, VOV1
Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam:
16h15, Thứ 2 -> Thứ 7, VOV2